Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Gunstig advies voor aanleg van Cathemgoed

Lissewege, Dudzele, ZeebruggeGeplaatst door franky demon 19 sep, 2017 09:44:03

Cathemgoed is het gebied tussen de havenweg en het dorpscentrum van Dudzele. Het gebied is circa 30 hectaren groot. Dit gebied moet Dudzele visueel afschermen van de A11 en de haven van Zeebrugge. Deze buffering is noodzakelijk omdat het talud van de A11 tot op een hoogte van 11m boven de polder wordt gebracht. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kreeg de opdracht om deze visuele buffering te realiseren en in 2/3 van het gebied het landbouwgebruik te bestendigen. 10 van de 30 hectaren werden aangekocht voor de inrichting van Cathemgoed. De overige 20 hectaren blijven in landbouwgebruik.

Het ontwerp voor de inrichting van het Cathemgoed kwam tot stand na een intense samenwerking met de Dudzelenaars. … iedereen kon ideeën aanbrengen tijdens verschillende informatie- en overlegmomenten. Eén ding stond vast: Cathemgoed moet ervoor zorgen dat het dorpscentrum visueel wordt afgeschermd van de haven en de havenweg.

Om het Cathemgoed te kunnen realiseren, moest de juridische bestemming van dit gebied aangepast worden. Vanuit de Stad Brugge werd hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt omdat we tenvolle overtuigd waren van de noodzaak ervan voor de bevolking van Dudzele.

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

In dit RUP kreeg het gebied een herbestemming naar ‘afstandsbuffer’ in functie van het realiseren van buffergroen voor de A11, waarbinnen ook recreatief medegebruik voor de Dudzelenaars (bvb wandelpaden, fietspaden,…) mogelijk werd gemaakt. Naast de juiste bestemming werden ook aspecten qua inrichting vastgelegd zodat rekening gehouden zou worden met de bestaande landschappelijke structuren (bomenrijen, historische graslanden, grachten, rietkragen, …) en de landschappelijke eigenheid van dit gebied (een eerder open polderlandschap, waardoor volledige bebossing niet wenselijk is). Dit RUP werd in 2015 goedgekeurd en maakt de realisatie van het Cathemgoed juridisch mogelijk.

VLM diende een stedenbouwkundige aanvraag in bij Ruimte Vlaanderen voor de aanleg van het Cathemgoed, de Stad Brugge moet hierover haar advies geven.

In het ontwerp komt een parkzone langs de Zwaanhofstraat. Blikvanger wordt de Cathemgoed-mote. In de middeleeuwse polders legde men “motes” aan: heuvels die dienden als toevluchtsoord voor schaapherders bij hoogtij. De naam Cathemgoed verwijst naar de voormalige Cathemhoeve, die op een mote lag waar nu het havengebied van Zeebrugge is. In de zone tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg komt een dorpsboomgaard met ongeveer 60 fruitbomen en plukfruit. In diezelfde zone komen een schapenweide, een educatieve poel en picknickbanken. Langs de Vaneweg wordt een nieuw bos aangelegd. Er komt een wandelpad vanaf de Zwaanhofstraat tot aan de Kasteelstraat. Tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg zal het pad verhard zijn: dat deel is daardoor vlot toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Daarnaast wordt een nieuwe fiets- en wandelverbinding aangelegd tussen de wijken Dudzeels Neerhof en Bossiersgoed en de Zwaanhofstraat. Zo wordt het Cathemgoed maar ook het nieuwe fietspad naast de A11 veilig bereikbaar voor de inwoners van deze wijken.

Vanuit de Stad Brugge werd beslist om een gunstig advies te bezorgen aan Ruimte Vlaanderen. In het advies aan Ruimte Vlaanderen wordt gevraagd om de doorgang tussen het Cathemgoed en de wijk het Bossiersgoed te voorzien van een fietssluis om zo gemotoriseerd verkeer te vermijden en ervoor te zorgen dat fietsers niet te snel kunnen rijden zodat de rust in de wijk gevrijwaard wordt. Een andere voorgestelde voorwaarde is de inplanting van fietsenstallingen op welgekozen locaties in het Cathemgoed.


De definitieve beslissing ligt bij Ruimte Vlaanderen. Ik dring aan dat alles nu zo vlot mogelijk verder kan verlopen, en er kan gestart worden met de inrichting. Nu de A11 gerealiseerd werd en in gebruik werd genomen, hebben de Dudzelenaars er alle baat bij dat het Cathemgoed zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post484

Nieuw jeugdhuis Slesh start werking in de binnenstad

JeugdGeplaatst door franky demon 18 sep, 2017 09:20:28

We weten al langer dat er vraag is naar een jeugdhuis in de binnenstad. Comma vzw beantwoordt deze vraag door de opstart van Jeugdhuis Slesh, een plaats waar jongeren zich kunnen ontplooien, hun ideeën kunnen uitwerken en een praatje kunnen doen.

Net zoals jeugdhuis Comma, dat zijn naam te danken heeft aan de betekenis van een komma: een rustpunt, koos de vzw samen met zijn vrijwilligers voor een ander leesteken, namelijk de slash. Gezien de naam Slash reeds ingenomen was door een niet onbekende artiest werd gekozen voor het fout gespelde SLESH, wat meteen een West-Vlaamse tongval heeft. Een mooie knipoog naar het jeugdhuis dat verschillende thema’s zoals ontmoeten, creativiteit en ondernemerschap wil combineren.

Het doel van jeugdhuis Slesh is om in rechtstreeks contact te komen met jongeren en aanwezig te zijn in de buurt waar zij rondhangen. Heel wat jongeren vertoeven in de binnenstad en zo startte de zoektocht naar een geschikte locatie. De zoektocht eindigt hier aan het Kraanplein waar RCJC Het Entrepot vzw binnen Factor Club een ruimte beschikbaar stelt, waar de werking zijn eerste ontmoetingsruimte kan uitbouwen.

Naast ontmoeten wil Slesh zich echt gaan inzetten op de jongeren zelf met al hun talenten en ideeën. Dit door hen te activeren en motiveren om zaken te gaan ondernemen. Een tof idee, een gekke droom of een creatieve uithaal.

Jeugdhuis Slesh wil ambassadeur zijn van onze stad en de ondernemingscoach toont hoe ze verder aan de slag kunnen met hun idee. Het doel is dus niet enkel om een leuke ontmoetingsplaats op te richten, maar eveneens om de jongere te begeleiden in het uitwerken van hun idee.

Dit project maakt een mooie combinatie tussen de jeugdhuismethodiek en het ondernemerschap dat steeds meer leeft bij de jongeren.

Vanuit de Stad besloten we om de werking te erkennen als jeugdhuis en een hart onder de riem te steken met een subsidie van 1500 euro om de opstart vlot te laten verlopen.

Het jeugdhuis is 4 dagen per week open (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag) van 11 tot 16u. Dit betekent geen extra druk op de buurt en gewoon een nieuwe leuke plek in de binnenstad waar jongeren hun boterhammen kunnen opeten, een babbeltje doen, lezen, hangen of werken aan projecten.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post483

Bloed, zweet en tranen... en nu eindelijk goed nieuws!

AlgemeenGeplaatst door franky demon 15 sep, 2017 11:09:28

De definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge-herneming’ lag vandaag op de tafel van de Vlaamse Regering.

Ik ben, en waarschijnlijk met mij vele Bruggelingen, heel tevreden dat er een definitieve beslissing is gevallen.

Het heeft werkelijk bloed, zweet en tranen gekost om te geraken waar we nu zijn. Uren, dagen, weken, ja zelfs maanden van hard labeur heeft dit gekost, maar dit schept nu enorme groei- en toekomstmogelijkheden voor onze Brugse regio.

Het GRUP omvat is een gedeeltelijke herneming van het gewestelijk RUP dat d.d. 4 februari 2011 werd goedgekeurd maar deels vernietigd werd door de Raad van State. Het nieuwe ontwerp omvat 8 deelgebieden waarvan 6 op grondgebied Brugge: Klein Appelmoes, Chartreuse, de parkbegraafplaats en omgeving, het bedrijventerrein de Spie, de Blauwe Toren als bestaand bedrijventerrein, de Blankenbergse Steenweg als bedrijventerrein-locatie voetbalstadion Club Brugge en recreatiegebied.

In het GRUP komen o.a. volgende elementen aan bod:

In het deelgebied Klein Appelmoes wordt het woonuitbreidingsgebied dat in het door de raad van state vernietigde deelplan werd omgevormd naar woongebied, bestemd als natuurgebied. Op deze manier wordt een overgangszone gevormd tussen het bestaande woongebied en het meer noordelijk gelegen natuurgebied.

In deelgebied Chartreuse worden in het noordelijk deel (o.a. Ons Erf en Groot Magdalenagoed) de oorspronkelijke planopties, parkgebied en een herwaardering van waardevolle historische elementen, behouden. In het GRUP is omwille van de unieke ligging de zone bestemd als bedrijventerrein voor bedrijven met onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en kantoorachtigen.

In het deelgebied Sint-Pietersplas-de Spie is er een recreatieve zone voorzien met daarnaast een bedrijventerrein. Ten noorden daarvan is het gebied bestemd voor de inplanting van het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. Er werd gekozen voor deze locatie langs de Blankenbergse Steenweg om de kans op hinder voor de nabijgelegen woningen maximaal te beperken.

Ook de parkbegraafplaats, het toekomstige bedrijventerrein de Spie en het bestaande bedrijventerrein Blauwe Toren kunnen zo hun definitieve bestemming krijgen.

Dit GRUP is essentieel voor de toekomst van het voetbal en biedt kansen voor bedrijven in Brugge en is tevens belangrijk voor het behoud van de groene long op Klein Appelmoes in Assebroek. Zo komen we eindelijk dichter bij de realisatie van enkele voor Brugge zeer belangrijke projecten. Ik hoop dat alles nu verder snel vooruit kan gaan en dat er geen procedures tegen het GRUP gestart worden.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post482

Thematisch RUP Stadslandschap

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 14 sep, 2017 08:40:47

Waarom dit RUP?

Sinds 2000 is de Brugse binnenstad erkend als Unesco werelderfgoed. Om dit werelderfgoed goed te beheren werd een managementplan opgemaakt, dat verschillende actiepunten formuleert voor het behoud en het beheer van het werelderfgoed. De opmaak van het RUP stadslandschap is daar een belangrijke van.

Met de opmaak van het thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (kortweg RUP) Stadslandschap wil ik verder werk maken van het beheer van het Unesco werelderfgoed. We opteren echter niet voor een integrale bescherming van de Brugse binnenstad, maar kiezen voor een vernieuwend juridisch instrument met dit thematisch RUP Stadslandschap. Zo moet naast het erfgoed ook de leefbaarheid van de stad behouden blijven.


Met dit RUP zoekt Brugge een balans tussen zorg voor het erfgoed en stedelijke vernieuwing. Het erfgoedpatrimonium van Brugge is immers geen statisch gegeven, maar vereist een specifieke omgang. Daarbij is vernieuwing belangrijk en nodig, maar moet deze zich inpassen binnen het typisch Brugse stadslandschap.

Sinds vanouds houdt de Stad rekening met erfgoedwaarde bij de beoordeling van bouwprojecten. Wat nieuw is, is dat de erfgoedwaarde van heel wat panden nu duidelijk vastgelegd wordt op kaart en in voorschriften. Hierdoor heeft de burger van bij de start van een bouwproject beter zicht én meer zekerheid over de manier waarop de Stad zal oordelen. Dit geeft de burger meer rechtszekerheid.

Een belangrijk doel van dit RUP is dat het voor de burger meer duidelijkheid schept over wat kan en niet kan met zijn pand. Transparanter maken wat wél en wat niet kan is een voorwaarde voor goede erfgoedzorg en voor kwalitatieve nieuwe architectuur.

Wat?

Een zogenaamd ‘thematisch RUP’ wijkt af van een klassiek RUP. Het RUP Stadslandschap doet – in tegenstelling tot een klassiek RUP – geen uitspraken doet over bestemming. Het thematisch RUP Stadslandschap werkt aanvullend op wat er al bestaat.

Het thematisch RUP Stadslandschap is een juridisch document dat uitspraken doet over het behoud en beheer van het stadslandschap van de Brugse binnenstad. Het legt dus regels vast voor enkele aspecten in een ruimer gebied, maar doet geen uitspraken over, bijvoorbeeld, de bestemming van het gebied. Het thematisch RUP Stadslandschap is bijgevolg niet hét, maar slechts één van de instrumenten die wordt ingezet om het ruimtelijk stadslandschappelijk beleid van de Brugse binnenstad te voeren.

Verder doet het RUP geen uitspraak over de volledige binnenstad, maar richt het zich op de historische poort- en hoofdstraten, de verbindende publieke ruimten en pleinen en de vesten met aangrenzende straten.

Nadat dit voorjaar het ontwerp RUP werd voorgelegd aan de bevolking en de bezwaren werden bestudeerd, wordt nu het RUP voorgelegd voor de definitieve vaststelling. Tijdens het openbaar onderzoek werden vier bezwaren ingediend, naast twee verplichte adviezen van hogere overheden. Gezien de omvang van dit RUP is dit een heel beperkt aantal. Het vele overleg over dit RUP, met onder meer een infomarkt, heeft dus geloond.

Wanneer het RUP goedgekeurd wordt door de gemeenteraad zal het voor eind 2017 nog in werking treden.

Wat bepaalt het RUP?

Het Erfgoedwaarderingskaart doet uitspraak over de wenselijkheid van behoud tot op perceelsniveau.

Talloze panden in de Brugse binnenstad werden sinds de jaren 1970 bezocht en zowel naar buitenkant als naar interieur geïnventariseerd. Per pand werd een specifiek architectuurhistorische waardebepaling geformuleerd. Deze waarde werd bepaald enerzijds vanuit de individuele erfgoedwaarde van het pand, anderzijds vanuit de rol die het pand in het stadslandschap vervult.

De waardebepaling gebeurt in zeven categorieën:

· Icoongebouwen, zoals bijvoorbeeld het Belfort, maar ook het concertgebouw. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden.

· Heel hoge erfgoedwaarde. Dit zijn in hoofdzaak de beschermde monumenten en gebouwen met een gelijkwaardige waarde. Sprekende voorbeelden zijn het begijnhof of de site Oud Sint-Jan. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden.

· Hoge erfgoedwaarde. Gebouwen en constructies die belangrijk zijn omwille van hun oudere kern of structuurelementen of panden die een gaaf voorbeeld zijn van een bepaalde stijlperiode, … Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden. Voorbeeld is de Heilig Hartkerk in de Vlamingstraat

· Erfgoed en/of stadslandschappelijke waarde. Panden met een specifieke waarde of doordat ze bijvoorbeeld deel uitmaken van een rij eenheidsbebouwing erg belangrijk zijn. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden. Voorbeelden zijn de eenheidsbebouwing langs de Gentpoortvest en de nabijgelegen schietbaan op de Vesten.

· Ondersteunende stadslandschappelijke waarde. Panden die op zich niet opvallen in het straatbeeld maar die door hun traditionele gevelopbouw, ritmiek, materiaalgebruik en volume/schaal zich onopvallend inpassen in de context. Nieuwbouw is enkel mogelijk indien het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het stadslandschap. Bijvoorbeeld de Gebouwen van Ter Groene Poorte straatzijde Komvest.

· Neutrale gebouwen. Panden die op zich geen meerwaarde vormen in de straat, maar die evenmin storend zijn. Ze kunnen vervangen worden, mits het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt. Crowne Plaza Brugge op de Burg behoort tot deze categorie. Deze gebouwen kunnen vervangen worden wanneer het een nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het stadslandschap..

· Niet-passend gebouw. Panden die afwijken voor wat betreft materiaalgebruik, ritme, schaal, volume, inpassing in de stedelijke structuur/korrel, … deze panden worden bij voorkeur vervangen door nieuwbouw. De Veste langs de Komvest is hiervan een voorbeeld. Deze gebouwen worden bij voorkeur vervangen door nieuwbouw, mits het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het stadslandschap.Daarnaast zijn de mogelijkheden voor wijzigingen (verbouwing, renovatie, eventuele nieuwbouw) bepaald in het plan Stedelijk profiel. Hiermee wordt verduidelijkt wat de (ver)bouwmogelijkheden zijn.

Het maakt vernieuwing mogelijk met respect voor het stadslandschap en erfgoedpatrimonium. De mogelijkheden voor wijzigingen, renovatie en nieuwbouw worden bepaald, zodat het erop volgende project zich beter inpast in het stedelijk landschap.

Belangrijk daarbij is de harmonieregel. Die zorgt ervoor dat verbouwingen of nieuwbouw in harmonie gebeuren met de kenmerken van het Brugse stadslandschap. De harmonieregel doet een uitspraak over de kroonlijsthoogte, de nokhoogte, de minimale hoogte van de gelijkvloers en de gevelopbouw en –geleding. Het referentiebeeld wordt bepaald binnen de rij van aanpalende panden. Wanneer het pand onderdeel is van een koppelbebouwing/geheel wordt enkel de andere koppelwoning/het geheel als referentiebeeld genomen. In alle andere gevallen worden 7 panden links en 7 panden rechts meegenomen als referentiebeeld.

Ook FOCUS TV bracht dit in beeld. Klik hier voor het interview.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post481
Volgende »