Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Een gezellige en warme stad

AlgemeenGeplaatst door franky demon 15 nov, 2017 11:49:09

Klik hier om mijn nieuwe nieuwsbrief 'een gezellige en warme stad' te lezen.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post502

GRUP VOETBAL: ADVIES RAAD VAN STATE IS BINNEN

AlgemeenGeplaatst door franky demon 27 okt, 2017 14:27:09

Het gewestelijke RUP ‘Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge-herneming’ is nu vandaag ook definitief vastgesteld. De principiële beslissing over de definitieve vaststelling ervan gebeurde reeds op 15 september 2017. De voorbije weken kreeg de Raad van State de tijd om juridisch advies te geven over dit RUP, een verplichte procedurestap. Dit advies van de Raad van State bevatte enkel redactionele opmerkingen die ervoor zorgen dat alles binnen het GRUP nu technisch ook volledig in orde is.

Het GRUP omvat 8 deelgebieden waarvan 6 op grondgebied Brugge: Klein Appelmoes, Chartreuse, de parkbegraafplaats en omgeving, het bedrijventerrein de Spie, de Blauwe Toren als bestaand bedrijventerrein, de Blankenbergse Steenweg als bedrijventerrein-locatie voetbalstadion Club Brugge en recreatiegebied.

Na de definitieve vaststelling van vandaag wordt overgegaan tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na de bekendmaking in het Staatsblad is het GRUP van kracht. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad is er een periode van 60 dagen voorzien voor wie nog verzet wil aantekenen bij de Raad van State.

Ik ben heel tevreden dat de definitieve vaststelling nu een feit is. Dit zou een positieve vooruitgang betekenen voor zowel sport als behoud van groen en extra ruimte voor ondernemerschap. Ik hoop dat iedereen nu zijn verantwoordelijkheid zal nemen zodat er eindelijk kan gestart worden met de realisatie van enkele voor Brugge zeer belangrijke projecten.
  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post501

Nieuwe exporuimte in De Tank open voor het publiek (en huurders)

EntrepotGeplaatst door franky demon 26 okt, 2017 15:16:31

In De Tank, het residentiegebouw van Het Entrepot op de Burg, is de nieuwe exporuimte officieel in gebruik genomen. De voorbije weken werd hard gewerkt om de ruimte om te bouwen tot – tijdelijke – expohal.

De muren van verschillende voormalige kantoren werden met de hulp van verschillende vrijwilligers ingegooid om een open ruimte te creëren die geschikt is voor tentoonstellingen. De exporuimte omvat drie verschillende zalen (respectievelijk 200, 50 en 30 vierkante meter), allen voorzien van witte wanden om werken op te hangen. Daarnaast is de ruimte moduleerbaar door middel van grote verrolbare elementen. Voor de werken konden we ook rekening op de diensten van het Brugse BAWA en de hulp van de collega’s van Cultuurcentrum Brugge.

In de exporuimte van De Tank zal Het Entrepot om te beginnen zelf verschillende events organiseren. Het eerste eigen evenement dat plaatsvindt in de vernieuwde ruimte is Pecha Kucha, en vindt nu vrijdag plaats. Daarna volgt op vrijdag 3 november de expo Mined Mind, als apotheose van ons residentieproject Cut The Crap (ihkv Gone West). Het duo Ari-Pekka Leinonen (FIN) & Dan Allon (ISR) en Bert Jacobs stellen er het werk voor dat ze de voorbije twee maanden maakten in hun studio’s in De Tank. Daarna volgen expo’s met werk van Sarah Yu Zeebroek (17, 18 en 19 november), Brihang (8 december) - beiden in het kader van ons artistiek parcours Quattro Formaggi- en vanaf 3 december vindt hier ism Academie Brugge DKO een expo plaats ihkv Brugge Foto, met werk van onder meer Tank-resident Tim Theo Deceuninck. Ook Brugse partners kunnen er een expoplek krijgen, zoals CC Brugge momenteel met de expo Input/Output.

Naast eigen producties kunnen in de expohal ook door externen georganiseerde events plaatsvinden. De Tank is niet enkel een werkplek voor tientallen jonge Brugse artiesten, het is ook een plek waar zij hun werk kunnen tonen aan het grote publiek. Ook artiesten van buiten De Tank kunnen er terecht. De ruimte kan aan democratische prijzen gehuurd worden. Zo kunnen Tank-residenten en -30-jarigen tijdens de week voor 50 euro per dag huren. De ruimte afhuren voor een weekend kan al voor 300 euro. Op die manier willen we jonge artiesten, individueel of in groep, de kans geven om op een laagdrempelige manier hun werk te tonen aan het grote publiek. Op een toplocatie in het centrum van de stad én met alle nodige voorzieningen.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post500

Facelift voor Sint-Michiels in de maak

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 25 okt, 2017 09:37:31

Het College van Burgemeester en Schepenen nam belangrijke beslissingen over twee Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) die bepalend zijn voor de ontwikkeling van Sint-Michiels: RUP ‘Koning Albert I – laan en omgeving Sint-Michiels’ en RUP ‘Kinepolis’.

Voorlopige vaststelling RUP ‘Koning Albert I – laan en omgeving Sint-Michiels’

Een aantal Bijzondere Plannen van Aanleg (92 Rijselstraat, 157 Park Bloemenoord, 91 Centrum, 75 Parklaan, 94 Park De Rode Poort en 153 Leiselepark) waren verouderd en dus aan herziening toe. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste daarom in 2011 om het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Koning Albert I-laan en omgeving Sint-Michiels’ op te maken. Alle BPA’s hadden immers een zeer strikte intekening van de verschillende zones met ook hun eigen voorschriften. Zo werden tuin, oprit en garage ingetekend. Dit was te beperkend. Daarnaast spraken alle BPA’s nog over eengezinswoningen. Hierdoor waren nieuwe woonvormen of vormen van collectief wonen (bijvoorbeeld mensen met een beperking) niet mogelijk. Voorts waren de voorschriften voor de scholen en WZC te beperkend, waardoor ze niet verder konden uitbreiden. Binnen het RUP krijgen ze een ruimer kader. Tot slot waren alle projectzones binnen het RUP op de BPA’s ingekleurd als ‘ambachtelijke zone’. Deze ambachten zijn er niet meer en een herbestemming drong zich op.

Het RUP wordt op 24 oktober 2017 voor voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna het in openbaar onderzoek kan gaan.

Het plangebied heeft een oppervlakte van ruim 150 hectare en is gelegen in Sint-Michiels. De centrale as van het plangebied is het gedeelte van de Koning Albert I-laan, tussen de Veldstraat en de Tillegemstraat. Aangezien het om een groot plangebied gaat, wordt het verdeeld in verschillende zones. Naast de algemene visie en de visie op verdichting wordt de aandacht binnen de deelzones gevestigd op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en de gekende ruimtelijke vragen.

Het basisopzet van dit RUP wil de ruimtelijke structuur van Sint-Michiels versterken, onder meer door de aanwezige functies verder uit te bouwen en te verstevigen: wonen, onderwijs, werken, recreatie, mobiliteit. Mooie voorbeelden hiervan zijn de projectzones ‘San Siro’ en ‘Paverko’ die al in uitvoering zijn, volledig conform het nieuwe RUP. Waar er vroeger een monofunctionele invulling was krijgen we nu een mix van wonen en werken.

Door de structuur van Sint-Michiels te versterken worden mogelijkheden gecreëerd om meer publieke functies te voorzien. Zo past de Xaverianensite past in dit plaatje. Daarnaast wordt het ook voor de zelfstandigen interessant om een handelszaak in Sint-Michiels te vestigen door de bijkomende bevolking.

Door nieuwe doorsteken en verbindingen te voorzien in onder andere de projectzones wordt Sint-Michiels veel bereikbaarder. Het centrum van Sint-Michiels moet zo beter bereikbaar worden voor fietsers en voetgangers waarbij bijkomende aandacht zal worden geschonken aan ouderen, kinderen en mindervaliden. Zo voorzien het project San Siro al een doorsteek tussen de Koning Albert I-laan en de Veldstraat die kinderen kunnen gebruiken om Immaculata te bereiken en is er een interne verbinding tussen de school en de buitenschoolse opvang Kakelbond in de Oude Kerkestraat.

Een eerste belangrijk aspect van dit RUP is de omvorming van de Koning Albert I-laan van invalsweg naar groene dynamische boulevard van Brugge. De Koning Albert I-laan (N397) vormt de ruggengraat van het RUP en is een belangrijke as binnen de Brugse mobiliteitscontext.

Hoewel de Koning Albert I-laan een Gewestweg is wil de stad toch al een aanzet tot visie mee geven. Met het opengaan van de tunnel aan de Bevrijdingslaan kan de Koning Albert I-laan voorbehouden blijven voor het lokaal verkeer. De Bevrijdinglaan moet de toegangsweg worden tot de stad. Voor de Koning Albert I-laan werd gezocht naar mogelijkheden om een volwaardig en veilig fietspad te voorzien alsook een vrijliggende busbaan waar mogelijk.

De Koning Albert I-laan werd zowel verkeerskundig bekeken als op vlak van mogelijk bestemmingen. Langs de Koning Albert I-laan zullen meergezinswoningen mogelijk zijn in combinatie met kantoren, vrije beroepen, start-ups, diensten en handel. Zo zien we reeds een oogartsenpraktijk verschijnen vlak aan de balkonrotonde en zal het ACV zich vestigen in het Wittemolensproject (Paverko)

Hieraan gekoppeld is het uitwerken van andere grote assen belangrijk:

- de Rijselstraat (die eerder functioneert als centrumstraat)

- de Koningin Astridlaan/Dorpsstraat (waarlangs twee scholen en verschillende centrumfuncties liggen)

- het Kerkebeekpad (de belangrijkste as voor de zwakke weggebruikers)

Het stadsbestuur wil ook inzetten op een versterking en verdichting van oude dorpskernen. Het centrum van Sint-Michiels bijvoorbeeld vraagt een duidelijke herkenbaarheid in zowel bebouwingstypologie als publiek domein. Het bewaren en voortzetten van het centrumkarakter en de bijbehorende functies staan hier voorop.

Rondom het centrum van sint-Michiels worden bijkomende mogelijkheden gecreëerd. Zo is het in de projectzone Ten Boomgaard de bedoeling om wonen te combineren met handel of kantoortjes op schaal van Sint-Michiels. De verplichte doorsteken in de projectzone zullen een veilige route garanderen voor fietsers en voetgangers tussen de Rijselstraat en het Kerkebeekpad.

Ook de nieuwe Xaverianenzaal wordt gebouwd in navolging van de visie uit het RUP. Deze site ligt vlak aan de kerk en het Gemeentehuis en door de herinrichting van de Koning Albert I-laan moet de verbinding verbeteren. Zo krijgen de inwoners van Sint-Michiels een vlotte toegang tot de nieuwe functies zoals de sportzaal, bibliotheek en cultuurzaal.

Daarnaast is er ook nood aan een wisselwerking tussen woonenclaves en aanwezige stedelijke functies, zoals zorginstellingen en scholen. Door de aanwezigheid van verschillende onderwijsinstellingen is Sint-Michiels vandaag een echte ‘kenniscluster’. Deze troef kan nog beter uitgespeeld worden door de realisatie van verschillende functies zoals een studiezaal, internetcafé, restaurant, … Dit zien we dan vooral in het deel tussen de balkonrotonde en het rond punt met de Koningin Astruidlaan/Dorpsstraat. Dit kan een versmelting tussen de twee campussen (Ter Groene Poorte/Howest en Vives) tot stand brengen.

Alle projectzones spelen hierop in maar de projectzone voor de Site van het KA Vijverhoflaan toont dit het best. De site blijft een scholensite waar 3 kleinere clusters voor de scholen behouden blijft. Deze worden aangevuld met woningen allen gekoppeld aan een centrale groene ruimte waar ook mogelijkheid is voor bijvoorbeeld een kindercrèche of een buurthuis. De scholen kunnen ook verder uitgewerkt worden als ‘brede scholen’ waar de buurtbewoners gebruik kunnen maken van de accommodatie van de scholen.

De projectzone Ten Boomgaard laat toe om een nieuwe ontwikkeling te voorzien waar ‘levenslang’ wonen mogelijk is. Deze ontwikkeling kan een samenwerking krijgen met het WZC Ten Boomgaard. Ook rondom rond de WZC zijn er bijkomende mogelijkheden om nieuwe woonvormen te voorzien waar bijvoorbeeld verschillende ouderen kunnen samenwonen of begeleid wonen maar eventueel gebruik kunnen maken van de voorzieningen van het WZC.

Het RUP legt duidelijk vast waar nog nieuwe studentenvoorzieningen kunnen komen (in hoofd- of in nevenfunctie). Zo kan de wildgroei aan studentenkamers in de woonwijken aangepakt worden.

Enkel in het gedeelte van de Koning Albert I-laan tussen de rotonde met de Koningin Astridlaan en het Station, zal binnen het RUP nog integrale studentenhuisvesting zoals Upkot mogelijk zijn. In de grotere assen (Koning Albert I-laan vanaf de Koningin Astridlaan tot de Jagersstraat, Rijselstraat tot de Alfons de Baeckestraat en de Dorpsstraat/Leiselestraat) zal studentenhuisvesting enkel in nevenbestemming mogelijk zijn. Minstens vijftig procent moet dan vaste bewoning of een andere functie krijgen. In de rest van het plangebied kunnen geen grote studentenhuizen komen. Wel zijn drie studentenkamers mogelijk in een eengezinswoning, dit in de vorm van het ‘kotmadam’ principe.

Een kwalitatieve woonomgeving vraag ook om kwalitatief groen. Een groene omgeving zorgt voor een aangenaam woonweefsel en heeft ook zijn ecologische en recreatieve waarde. In dit RUP wordt dan ook veel aandacht besteed aan de versterking van het aanwezige groen.

Zoals de Koning Albert I-laan de ruggengraat is voor het gemotoriseerd verkeer is het Kerkbeek de ‘groene’ draad doorheen het plangebied. Het belang van het Kerkebeekpad moet worden vergroot, niet alleen voor de fietser en voetgangers maar ook als verblijfsruimte voor de buurtbewoners. Zo zochten we binnen het RUP mogelijkheden om het Kerkebeekpad breder te maken. We vonden onder andere een mogelijkheid aan Ter Beke waar nu twee dubbele wegen liggen. Eén van die straten kan worden ingenomen door groene ruimte.

Het park Bloemenoord en het Kasteelpark zijn de enige publiek toegankelijke parken en moeten ook zo behouden en versterkt worden.

Daarnaast zijn nog enkele private groenzones aan te duiden zoals het Boudewijnpark (met grote vijver), groenzone Ter Dreve en de site KA Vijverhof. Binnen het RUP werden de voorschriften zo opgesteld dat het kwalitatief groen behouden moet blijven en worden versterkt. Ter hoogte van het jeugdhuis Thope is nog een open plek (weide) die ook als open ruimte geconsolideerd wordt.


Binnen dit RUP is het ook de bedoeling om veilige fietsverbindingen te realiseren. Deze verbindingen worden telkens in de projectzones voorzien en verbinden het woonweefsel met de achterliggende groene ruimte. De mogelijkheden aan de projectzone Ten Boomgaard is hier een mooi voorbeeld van. Deze verbindingen moeten ook telkens kwalitatief ingericht worden, aansluitende op een centrale open ruimte met een open, groen maar stedelijk karakter, die gericht is op de buurt.
Meer info ook via Focus TV (http://www.focus-wtv.be/nieuws/aangepast-rup-geeft-facelift-aan-sint-michiels#)

Principiële goedkeuring RUP ‘Kinepolis’

Naast het RUP ‘Koning Albert I-laan en omgeving Sint-Michiels’ werkt de Stad ook aan de opmaak van het RUP ‘Kinepolis’. Het plangebied heeft een oppervlakte van bijna 6 hectare en is gelegen aan het kruispunt van de Koning Albert I-laan en de Expresweg N31. De site wordt vandaag gekenmerkt door diverse recreatieve dagfuncties: bioscoopcomplex Kinepolis, restaurant d’Hoeve, café The Night en een tennisclub met twee tennisterreinen.

Binnen het RUP wordt uitgegaan van het behoud van het bestaande Kinepoliscomplex van 4.500m² en 621 parkeerplaatsen, maar ook van het met tijd verdwijnen van ‘d’Hoeve’ en ‘The Night’.

Belangrijk voor deze site is de aanleg van een Park & Ride met parkeerplaats voor circa 250 wagens op het stuk braakliggende grond dat niet tot Kinepolis behoort, en waar vroeger de camping gelegen was. Dit is ook zo aangeduid in het Mobiliteitsplan. Belangrijk om deze Park & Ride te doen renderen, is dat er op de volledige Kinepolis site nog extra functies gerealiseerd worden. Op die manier is er genoeg reizigerspotentieel voor openbaar vervoer.

De site leent zich voor een bedrijf met bovenlokaal karakter. Binnen het RUP zou dit afgebakend worden tot maximaal 15.000 m² kantoren en aanhorigheden, inclusief parkeergelegenheid voor minimum 400 wagens. Andere functies kunnen toegevoegd worden om de site levendig te houden: hotel met maximaal 75 kamers, 60 woningen en 4.500 m² ondersteunende functies (bv kleine supermarkt), gemeenschapsvoorzieningen, sport en recreatie (vraag naar locatie klimcentrum, danscentrum, boogschieten, paintball, archery tag, boksclub, free running en e-karting).

Het planteam maakte een startnota van dit RUP op. Deze startnota toetst de invulling op de Kinepolis site af met de relevante beleidsplannen, juridische structuur en grotere planningscontext, rekening houdend met de bestaande situatie. Daarnaast wordt ook een visie over de gewenste ontwikkeling uitgeschreven.

De startnota van dit RUP werd principieel goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 9 oktober 2017, en zal nu gedurende 60 dagen ter raadpleging voorliggen aan de bevolking. De documenten liggen van 13 november 2017 tot en met 12 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis van Sint-Michiels (Rijselstraat 98, 8200 Sint-Michiels) en in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge – op afspraak). Reacties op het RUP kunnen tijdens de duur van de publieke raadpleging ook worden afgegeven tegen ontvangstbewijs in het Huis van de Bruggeling.

Op 21 november 2017 van 16.00 uur tot 19.00 uur en op 13 december 2017 van 16.00 uur tot 19.00 uur is er een participatiemoment in ‘Mijn Brugge’ (Frank Van Ackerpromenade (Stationsplein) 2, 8000 Brugge).

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post499
Volgende »