Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Woonproject op grond van voormalig tankstation in Spoorwegstraat

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 24 apr, 2018 16:49:59

Op de site van het voormalig tankstation aan de Spoorwegstraat 106 te Sint-Michiels start men heel binnenkort met de sloop van de bestaande bebouwing. Er wordt een ruim nieuwbouwproject voorzien voor 15 wooneenheden en bijhorende parkeerkelder.

De nieuwe woonontwikkeling komt er in een hoekopstelling, waarbij er zowel langsheen de Spoorwegstraat als de Groene Poortdreef nieuwbouwvolumes met 15 appartementen worden gebouwd.

Het ontwerp is van de hand van Buro2 uit Roeselare. De ontwikkelaar M-Project uit Aalter liet de appartementen ontwerpen in ‘villastijl’. Het worden 15 appartementen van verschillende groottes, variërend van 71m² tot 191m², met terrassen tot 30m². Er zijn zowel 1-,2- als 3-slaapkamerappartementen voorzien. De appartementen op het gelijkvloers hebben allen een zuidgerichte tuin, die uitkijkt op een groene binnentuin.

Ook wordt een ondergrondse parkeerkelder voorzien met ruimte voor een 17-tal parkeerplaatsen en 3 garageboxen. Er wordt in de hoek van het perceel een fietsenberging voorzien voor 23 fietsen. Zowel de ondergrondse parkeerkelder als de nieuw op te richten fietsenberging worden ontsloten via een nieuwe inrit/helling langs de Groene Poortdreef.

Dit nieuwe project zorgt voor mooie woongelegenheden op Sint-Michiels, op een centrale plaats, op een boogscheut van het station en de Brugse binnenstad, maar toch ook nabij de dorpskern van Sint-Michiels. Dergelijke woonprojecten zorgen ervoor dat er een nieuwe en jonge wind door Sint-Michiels gaat waaien, wat kan bijdragen tot de bloei van deze deelgemeente.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post539

Loods wordt boogschutterslokaal

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 30 mrt, 2018 15:55:24

Koninklijke Handbooggilde De Hert is een schuttersclub die gebruik maakt van de liggende wip. De club is actief in Brugge en doorkruiste al het hele Brugse grondgebied op zoek naar een geschikte locatie. De voorzitter van de club, Bart Busschaert, was bereid om zijn opslaglokaal langs de Torhoutsesteenweg 298, op eigen kosten, te verbouwen tot clubruimte en schietstand. De club telt ongeveer 35 personen, waaronder verschillende jeugdleden.

Ik verleende recent de stedenbouwkundige vergunning voor de bestemmingswijziging van de bestaande opslagloods. Alle aanpassingen voor de omvorming naar een boogschutterslokaal gebeurden binnen het bestaand bouwvolume én zonder nood aan enige uitbreidingen. Er werden enkele nieuwe interne scheidingswanden geplaatst én de nieuwe functies werden toegekend (boogschieterspiste, sanitair, beperkte bar met aansluitende verbruikerszaal, parkeerruimte…) aan de zo verkregen nieuwe binnenruimtes. Ook werden de nodige technische installaties voorzien. Daarbij worden er ook nog 4 extra parkeerplaatsen en 9 fietsenstallingen voorzien. Deze kunnen bereikt worden via de bestaande in-en uitrit gelegen op het achterliggend perceel, dat uitgeeft op de Keurvorst Karel Theodoorstraat. De hoofdingang blijft behouden aan de bestaande inkom kant Torhoutse Steenweg.

De omvorming van de bestaande loods zal hierbij een groot deel van de oorspronkelijke loods in beslag nemen. Het resterend deel van de loods zal nog steeds de oorspronkelijke functie van opslagruimte behouden.

Het resultaat mag gezien worden. Op een creatieve manier is er een oplossing uitgewerkt die tegemoetkomt aan de noden van de schuttersclub, die op deze manier verder als sportvereniging in Brugge kan blijven bestaan.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post535

Facelift voor Sint-Michiels in de maak

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 25 okt, 2017 09:37:31

Het College van Burgemeester en Schepenen nam belangrijke beslissingen over twee Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) die bepalend zijn voor de ontwikkeling van Sint-Michiels: RUP ‘Koning Albert I – laan en omgeving Sint-Michiels’ en RUP ‘Kinepolis’.

Voorlopige vaststelling RUP ‘Koning Albert I – laan en omgeving Sint-Michiels’

Een aantal Bijzondere Plannen van Aanleg (92 Rijselstraat, 157 Park Bloemenoord, 91 Centrum, 75 Parklaan, 94 Park De Rode Poort en 153 Leiselepark) waren verouderd en dus aan herziening toe. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste daarom in 2011 om het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Koning Albert I-laan en omgeving Sint-Michiels’ op te maken. Alle BPA’s hadden immers een zeer strikte intekening van de verschillende zones met ook hun eigen voorschriften. Zo werden tuin, oprit en garage ingetekend. Dit was te beperkend. Daarnaast spraken alle BPA’s nog over eengezinswoningen. Hierdoor waren nieuwe woonvormen of vormen van collectief wonen (bijvoorbeeld mensen met een beperking) niet mogelijk. Voorts waren de voorschriften voor de scholen en WZC te beperkend, waardoor ze niet verder konden uitbreiden. Binnen het RUP krijgen ze een ruimer kader. Tot slot waren alle projectzones binnen het RUP op de BPA’s ingekleurd als ‘ambachtelijke zone’. Deze ambachten zijn er niet meer en een herbestemming drong zich op.

Het RUP wordt op 24 oktober 2017 voor voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna het in openbaar onderzoek kan gaan.

Het plangebied heeft een oppervlakte van ruim 150 hectare en is gelegen in Sint-Michiels. De centrale as van het plangebied is het gedeelte van de Koning Albert I-laan, tussen de Veldstraat en de Tillegemstraat. Aangezien het om een groot plangebied gaat, wordt het verdeeld in verschillende zones. Naast de algemene visie en de visie op verdichting wordt de aandacht binnen de deelzones gevestigd op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en de gekende ruimtelijke vragen.

Het basisopzet van dit RUP wil de ruimtelijke structuur van Sint-Michiels versterken, onder meer door de aanwezige functies verder uit te bouwen en te verstevigen: wonen, onderwijs, werken, recreatie, mobiliteit. Mooie voorbeelden hiervan zijn de projectzones ‘San Siro’ en ‘Paverko’ die al in uitvoering zijn, volledig conform het nieuwe RUP. Waar er vroeger een monofunctionele invulling was krijgen we nu een mix van wonen en werken.

Door de structuur van Sint-Michiels te versterken worden mogelijkheden gecreëerd om meer publieke functies te voorzien. Zo past de Xaverianensite past in dit plaatje. Daarnaast wordt het ook voor de zelfstandigen interessant om een handelszaak in Sint-Michiels te vestigen door de bijkomende bevolking.

Door nieuwe doorsteken en verbindingen te voorzien in onder andere de projectzones wordt Sint-Michiels veel bereikbaarder. Het centrum van Sint-Michiels moet zo beter bereikbaar worden voor fietsers en voetgangers waarbij bijkomende aandacht zal worden geschonken aan ouderen, kinderen en mindervaliden. Zo voorzien het project San Siro al een doorsteek tussen de Koning Albert I-laan en de Veldstraat die kinderen kunnen gebruiken om Immaculata te bereiken en is er een interne verbinding tussen de school en de buitenschoolse opvang Kakelbond in de Oude Kerkestraat.

Een eerste belangrijk aspect van dit RUP is de omvorming van de Koning Albert I-laan van invalsweg naar groene dynamische boulevard van Brugge. De Koning Albert I-laan (N397) vormt de ruggengraat van het RUP en is een belangrijke as binnen de Brugse mobiliteitscontext.

Hoewel de Koning Albert I-laan een Gewestweg is wil de stad toch al een aanzet tot visie mee geven. Met het opengaan van de tunnel aan de Bevrijdingslaan kan de Koning Albert I-laan voorbehouden blijven voor het lokaal verkeer. De Bevrijdinglaan moet de toegangsweg worden tot de stad. Voor de Koning Albert I-laan werd gezocht naar mogelijkheden om een volwaardig en veilig fietspad te voorzien alsook een vrijliggende busbaan waar mogelijk.

De Koning Albert I-laan werd zowel verkeerskundig bekeken als op vlak van mogelijk bestemmingen. Langs de Koning Albert I-laan zullen meergezinswoningen mogelijk zijn in combinatie met kantoren, vrije beroepen, start-ups, diensten en handel. Zo zien we reeds een oogartsenpraktijk verschijnen vlak aan de balkonrotonde en zal het ACV zich vestigen in het Wittemolensproject (Paverko)

Hieraan gekoppeld is het uitwerken van andere grote assen belangrijk:

- de Rijselstraat (die eerder functioneert als centrumstraat)

- de Koningin Astridlaan/Dorpsstraat (waarlangs twee scholen en verschillende centrumfuncties liggen)

- het Kerkebeekpad (de belangrijkste as voor de zwakke weggebruikers)

Het stadsbestuur wil ook inzetten op een versterking en verdichting van oude dorpskernen. Het centrum van Sint-Michiels bijvoorbeeld vraagt een duidelijke herkenbaarheid in zowel bebouwingstypologie als publiek domein. Het bewaren en voortzetten van het centrumkarakter en de bijbehorende functies staan hier voorop.

Rondom het centrum van sint-Michiels worden bijkomende mogelijkheden gecreëerd. Zo is het in de projectzone Ten Boomgaard de bedoeling om wonen te combineren met handel of kantoortjes op schaal van Sint-Michiels. De verplichte doorsteken in de projectzone zullen een veilige route garanderen voor fietsers en voetgangers tussen de Rijselstraat en het Kerkebeekpad.

Ook de nieuwe Xaverianenzaal wordt gebouwd in navolging van de visie uit het RUP. Deze site ligt vlak aan de kerk en het Gemeentehuis en door de herinrichting van de Koning Albert I-laan moet de verbinding verbeteren. Zo krijgen de inwoners van Sint-Michiels een vlotte toegang tot de nieuwe functies zoals de sportzaal, bibliotheek en cultuurzaal.

Daarnaast is er ook nood aan een wisselwerking tussen woonenclaves en aanwezige stedelijke functies, zoals zorginstellingen en scholen. Door de aanwezigheid van verschillende onderwijsinstellingen is Sint-Michiels vandaag een echte ‘kenniscluster’. Deze troef kan nog beter uitgespeeld worden door de realisatie van verschillende functies zoals een studiezaal, internetcafé, restaurant, … Dit zien we dan vooral in het deel tussen de balkonrotonde en het rond punt met de Koningin Astruidlaan/Dorpsstraat. Dit kan een versmelting tussen de twee campussen (Ter Groene Poorte/Howest en Vives) tot stand brengen.

Alle projectzones spelen hierop in maar de projectzone voor de Site van het KA Vijverhoflaan toont dit het best. De site blijft een scholensite waar 3 kleinere clusters voor de scholen behouden blijft. Deze worden aangevuld met woningen allen gekoppeld aan een centrale groene ruimte waar ook mogelijkheid is voor bijvoorbeeld een kindercrèche of een buurthuis. De scholen kunnen ook verder uitgewerkt worden als ‘brede scholen’ waar de buurtbewoners gebruik kunnen maken van de accommodatie van de scholen.

De projectzone Ten Boomgaard laat toe om een nieuwe ontwikkeling te voorzien waar ‘levenslang’ wonen mogelijk is. Deze ontwikkeling kan een samenwerking krijgen met het WZC Ten Boomgaard. Ook rondom rond de WZC zijn er bijkomende mogelijkheden om nieuwe woonvormen te voorzien waar bijvoorbeeld verschillende ouderen kunnen samenwonen of begeleid wonen maar eventueel gebruik kunnen maken van de voorzieningen van het WZC.

Het RUP legt duidelijk vast waar nog nieuwe studentenvoorzieningen kunnen komen (in hoofd- of in nevenfunctie). Zo kan de wildgroei aan studentenkamers in de woonwijken aangepakt worden.

Enkel in het gedeelte van de Koning Albert I-laan tussen de rotonde met de Koningin Astridlaan en het Station, zal binnen het RUP nog integrale studentenhuisvesting zoals Upkot mogelijk zijn. In de grotere assen (Koning Albert I-laan vanaf de Koningin Astridlaan tot de Jagersstraat, Rijselstraat tot de Alfons de Baeckestraat en de Dorpsstraat/Leiselestraat) zal studentenhuisvesting enkel in nevenbestemming mogelijk zijn. Minstens vijftig procent moet dan vaste bewoning of een andere functie krijgen. In de rest van het plangebied kunnen geen grote studentenhuizen komen. Wel zijn drie studentenkamers mogelijk in een eengezinswoning, dit in de vorm van het ‘kotmadam’ principe.

Een kwalitatieve woonomgeving vraag ook om kwalitatief groen. Een groene omgeving zorgt voor een aangenaam woonweefsel en heeft ook zijn ecologische en recreatieve waarde. In dit RUP wordt dan ook veel aandacht besteed aan de versterking van het aanwezige groen.

Zoals de Koning Albert I-laan de ruggengraat is voor het gemotoriseerd verkeer is het Kerkbeek de ‘groene’ draad doorheen het plangebied. Het belang van het Kerkebeekpad moet worden vergroot, niet alleen voor de fietser en voetgangers maar ook als verblijfsruimte voor de buurtbewoners. Zo zochten we binnen het RUP mogelijkheden om het Kerkebeekpad breder te maken. We vonden onder andere een mogelijkheid aan Ter Beke waar nu twee dubbele wegen liggen. Eén van die straten kan worden ingenomen door groene ruimte.

Het park Bloemenoord en het Kasteelpark zijn de enige publiek toegankelijke parken en moeten ook zo behouden en versterkt worden.

Daarnaast zijn nog enkele private groenzones aan te duiden zoals het Boudewijnpark (met grote vijver), groenzone Ter Dreve en de site KA Vijverhof. Binnen het RUP werden de voorschriften zo opgesteld dat het kwalitatief groen behouden moet blijven en worden versterkt. Ter hoogte van het jeugdhuis Thope is nog een open plek (weide) die ook als open ruimte geconsolideerd wordt.


Binnen dit RUP is het ook de bedoeling om veilige fietsverbindingen te realiseren. Deze verbindingen worden telkens in de projectzones voorzien en verbinden het woonweefsel met de achterliggende groene ruimte. De mogelijkheden aan de projectzone Ten Boomgaard is hier een mooi voorbeeld van. Deze verbindingen moeten ook telkens kwalitatief ingericht worden, aansluitende op een centrale open ruimte met een open, groen maar stedelijk karakter, die gericht is op de buurt.
Meer info ook via Focus TV (http://www.focus-wtv.be/nieuws/aangepast-rup-geeft-facelift-aan-sint-michiels#)

Principiële goedkeuring RUP ‘Kinepolis’

Naast het RUP ‘Koning Albert I-laan en omgeving Sint-Michiels’ werkt de Stad ook aan de opmaak van het RUP ‘Kinepolis’. Het plangebied heeft een oppervlakte van bijna 6 hectare en is gelegen aan het kruispunt van de Koning Albert I-laan en de Expresweg N31. De site wordt vandaag gekenmerkt door diverse recreatieve dagfuncties: bioscoopcomplex Kinepolis, restaurant d’Hoeve, café The Night en een tennisclub met twee tennisterreinen.

Binnen het RUP wordt uitgegaan van het behoud van het bestaande Kinepoliscomplex van 4.500m² en 621 parkeerplaatsen, maar ook van het met tijd verdwijnen van ‘d’Hoeve’ en ‘The Night’.

Belangrijk voor deze site is de aanleg van een Park & Ride met parkeerplaats voor circa 250 wagens op het stuk braakliggende grond dat niet tot Kinepolis behoort, en waar vroeger de camping gelegen was. Dit is ook zo aangeduid in het Mobiliteitsplan. Belangrijk om deze Park & Ride te doen renderen, is dat er op de volledige Kinepolis site nog extra functies gerealiseerd worden. Op die manier is er genoeg reizigerspotentieel voor openbaar vervoer.

De site leent zich voor een bedrijf met bovenlokaal karakter. Binnen het RUP zou dit afgebakend worden tot maximaal 15.000 m² kantoren en aanhorigheden, inclusief parkeergelegenheid voor minimum 400 wagens. Andere functies kunnen toegevoegd worden om de site levendig te houden: hotel met maximaal 75 kamers, 60 woningen en 4.500 m² ondersteunende functies (bv kleine supermarkt), gemeenschapsvoorzieningen, sport en recreatie (vraag naar locatie klimcentrum, danscentrum, boogschieten, paintball, archery tag, boksclub, free running en e-karting).

Het planteam maakte een startnota van dit RUP op. Deze startnota toetst de invulling op de Kinepolis site af met de relevante beleidsplannen, juridische structuur en grotere planningscontext, rekening houdend met de bestaande situatie. Daarnaast wordt ook een visie over de gewenste ontwikkeling uitgeschreven.

De startnota van dit RUP werd principieel goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 9 oktober 2017, en zal nu gedurende 60 dagen ter raadpleging voorliggen aan de bevolking. De documenten liggen van 13 november 2017 tot en met 12 januari 2018 ter inzage in het gemeentehuis van Sint-Michiels (Rijselstraat 98, 8200 Sint-Michiels) en in het Huis van de Bruggeling (Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge – op afspraak). Reacties op het RUP kunnen tijdens de duur van de publieke raadpleging ook worden afgegeven tegen ontvangstbewijs in het Huis van de Bruggeling.

Op 21 november 2017 van 16.00 uur tot 19.00 uur en op 13 december 2017 van 16.00 uur tot 19.00 uur is er een participatiemoment in ‘Mijn Brugge’ (Frank Van Ackerpromenade (Stationsplein) 2, 8000 Brugge).

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post499

Plan voor site kasteel Norenburg definitief klaar

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 24 okt, 2017 09:09:10

In de Gemeenteraadszitting van 24 oktober 2017 zal het RUP Norenburg ter definitieve vaststelling voorgelegd worden.

In een RUP legt de stad richtlijnen vast wat er voor dat omlijnde gebied mogelijk is op vlak van ruimtelijke ordening en waaraan toekomstige bebouwing en projecten dus zullen moeten voldoen.

SITUERING:

Het plangebied situeert zich ten zuiden van de Brugse binnenstad tussen het Kanaal Brugge-Oostende, de spoorlijn Brugge-Blankenberge, het industriegebied Waggelwater en de Expresweg N31. Ten noorden van het plangebied loopt het Kanaal Brugge-Oostende, ter hoogte van het plangebied maakt het kanaal een bocht. Aan de overzijde van het kanaal vinden we de socio-medische campus AZ Sint-Jan) terug. Aan de zuidwestelijk zijde van het plangebied ligt het Waggelwaterbos met een dode zijarm van het Kanaal Brugge-Oostende. Deze bosstrook vormt een buffer tussen het plangebied en het industriegebied Waggelwater.

Met deze definitieve vaststelling zal de Koninklijke Roeivereniging Brugge, die bestaat sinds 1869 en zowat de oudste actieve roeivereniging in België en de oudste sportvereniging van de stad, de broodnodige uitbreiding met een nieuwe opslagruimte voor boten kunnen bouwen.

Om de groei te kunnen opvangen en de werking optimaal te kunnen houden is een uitbreiding van de loodsen noodzakelijk. De roeiclub is echter gelegen in een natuurgebied en reservatiestrook kanaal en daarom dus principieel strijdig met de bestemming van het gewestplan. Om die reden is een planologisch initiatief (opmaak RUP) nodig.

Het RUP maakt het mogelijk om dit te doen onder bepaalde stedenbouwkundige voorwaarden en legt maatregelen op die nodig zijn om (verdere) aantasting (zoals door ongecontroleerd parkeren, lozen van afvalwater in het bos, ...) van het natuurgebied waarin de roeiclub gelegen is, te vermijden.

Het RUP zorgt er niet alleen voor dat de roeiclub kan uitbreiden, maar zorgt er ook voor dat de site rond het kasteel Norenburg en de aanliggende hoeve aanpakt kunnen worden. Beide panden, die op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed staan, kunnen eventueel een nieuwe invulling krijgen, dit alles met behoud van de groene omgeving en met aandacht voor de erfgoedwaarde van beide panden. Binnen de verordenende voorschriften van het RUP kreeg het kasteel een aanduiding als pand met een architectuurhistorische waarde.

Door deze aanduiding wordt het zeer moeilijk tot zelfs onmogelijk gemaakt om het kasteel te slopen.

Alle toegelaten werken, handelingen en wijzigingen moeten in functie staan van een maximaal behoud van het authentieke karakter, de architectuur- en/of (kunst)historische waardevolle elementen (zowel exterieur als interieur) met voldoende aandacht voor het behoud van de omringende context.Zo kunnen in beide panden een beperkte meergezinswoning, kleinschalige kamer gerelateerde toeristische logies of reca. De unieke ligging van het kasteel op een eiland in het midden van een groene lob en langs een netwerk voor fietsers en voetgangers kunnen een extra dimensie geven door het aanleggen van een (openbaar) park (bijvoorbeeld door het herwaarderen van de grachten en de lusttuin horende bij het kasteel). Zo kan het kasteel prominenter in beeld komen op de site en de omgeving mee bepalen. Er kunnen ook maximaal 20 parkeerplaatsen komen op de locatie. Het aantal parkeerplaatsen zal bepalend zijn voor de capaciteit en invulling van de bestemming.

De groene zone tussen de roeiclub en het kasteel blijft natuurgebied maar kan als een ruimtelijk kwalitatief geheel ontwikkeld worden binnen een samenhangend totaalconcept als stadspark, met een sterke en herkenbare identiteit, gelinkt aan het Waggelwaterbos. De zone kan aangelegd worden met elementen die de vleermuizenpopulatie ondersteunen, maar hierbinnen zou bijvoorbeeld ook een hondenlosloopweide of speelzone kunnen. Centraal in deze zone wordt een doorsteek voorzien naar het achterliggende Waggelwaterbos.

Om de volledige site van het kasteel en de aanliggende hoeve op te waarderen kunnen ook de aanliggende open ruimtes aangepakt worden.

Ten westen van het kasteel ligt een voormalige moestuin/boomgaard. Deze kan terug in ere hersteld worden net als de bijhorende serre/broeikas gelegen in de zuidwestelijke hoek van de kasteeltuin. Om de verbinding te maken tussen de serre en de moestuin kan eventueel een kleine brugconstructie voorzien worden over de gracht heen.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post498
Volgende »