Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Reactie op voorstelling plannen nieuwbouw VTI

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 18 okt, 2017 09:52:24

Een belangrijke stap voor het onderwijs in Brugge noem ik dit project. Inzetten op technisch onderwijs is in onze steeds sneller evoluerende maatschappij meer dan ooit aan de orde. Zonder techniek, geen welvaart en ook geen ondernemerschap!

De functie van de nieuwe VTI-campus, waar industriële opleidingen zullen gegeven worden, kan kaderen in de bestaande bedrijvigheid aan de Vaartdijkstraat en past in de visie die de stad heeft op de rest van het industriegebied. De volledige zone kan worden uitgebouwd als een woon-werk omgeving waar techniek de rode draad is. De nieuwe VTI-campus is een eerste aanzet hiertoe.

De site ligt op een scharnierpunt tussen de industriële zone en de dynamiek van de binnenstad en het station Brugge. Het is fascinerend om te zien hoe dit zich in de plannen weerspiegelt: aan de industriële kant bevinden zich technische ruimtes met o.a. de leslokalen, ateliers en werkplaatsen; aan de stadskant liggen de functies die aansluiten bij de stad met o.a. de speelplaats, refter, sportzalen en het internaat.

Het ontwerp is het resultaat van een architectuurwedstrijd waarbinnen de Stad Brugge een adviserende en ondersteunende rol toebedeeld kreeg. Voor de verdere uitwerking van het winnende ontwerp werden reeds verschillende overlegmomenten gehouden, dit om alles te verfijnen en de randvoorwaarden te bepalen.

Onder andere een veilige ontsluiting voor fietsers en zacht verkeer zal een must zal zijn voor het slagen van dit project. We beschouwen dit dan ook als een uiterst belangrijke randvoorwaarde in de verdere realisatie. Dit werd ook zo van bij aanvang meegegeven aan de ontwerpers.

Het ontwerp wordt nu in verder overleg met de Stad verfijnd, zodat binnen afzienbare tijd een effectieve stedenbouwkundige vergunningsaanvraag kan worden ingediend.

Plannen zijn ook te zien op deze link via Focus TV http://www.focus-wtv.be/nieuws/vti-brugge-stelt-nieuwbouwplan-voor  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post493

Klooster breidt uit met 25 woonzorgkamers

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 07 jun, 2017 08:42:59

Het domein Vogelzang van de Zusters van de Heilige Jozef, gelegen langs de Wittemolenstraat te Sint-Michiels nabij het Tillegembos zal binnenkort uitbreiden met 25 woonzorgkamers. Deze worden aangebouwd aan een bestaand klooster met 30 kamers wat een totaal van 55 kamers betekent. Hiervoor wordt het keukengebouw afgebroken en wordt een nieuw volume aangebouwd tegen het kloostergebouw. Ook wordt de omgeving opnieuw aangelegd met een parking en een nieuwe toegangsweg in functie van de leveringen.

In 2014 werd het Masterplan Woonzorgzones definitief opgemaakt en voorgesteld. Dit plan gaf een visie op hoe we zorg een plaats kunnen geven in Brugge, een werkinstrument waar we meteen mee aan de slag gingen. Om uitvoering te geven aan dit masterplan werd er gezocht naar zorgcentra die wilden groeien. Zo kwamen we bij woonzorgcentrum Vogelzang in de Wittemolenstraat dat wenste uit te breiden.

Dit kon echter niet binnen het toenmalige bestemmingsplan, BPA Wittemolenstraat, waarin de voorschriften te strikt waren en een beperkte uitbreiding of herontwikkeling niet vergunbaar was.Daarom heb ik voorgesteld om een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken dat deze ontwikkelingen mogelijk maakt. Belangrijke voorwaarden waren dat hierbij de erfgoedwaarde van de site behouden blijft (het beschermde klooster) en dat de open ruimte en de bomen zoveel mogelijk gevrijwaard werden. Eind 2016 werd het RUP Witte Molenstraat definitief vastgesteld door de gemeenteraad waardoor de zusters konden overgaan tot het indienen van de stedenbouwkundige aanvraag voor hun bouwproject.


Het nieuwe gebouw zal bestaan uit twee bouwlagen afgewerkt met een hellend dak en een kelderverdieping. Het gebouw sluit qua volume en vormgeving aan op het bestaande inventarispand (klooster) dat ook uit twee bouwlagen met hellend dak bestaat. Het verbindingsvolume tussen beide gebouw bestaat uit twee bouwlagen afgewerkt met plat dak. Het bestaande gebouw is afgewerkt met een witgeschilderde gevel. Het nieuwe volume wordt afgewerkt met zwartbruine baksteen en hout. Op deze manier is een duidelijk contrast aanwezig tussen oud en nieuw. Het nieuwe gebouw wordt ingericht als woonzorgcentrum. Op de gelijkvloerse en eerste verdieping komen de kamers, gemeenschappelijke ruimtes en sanitaire voorziening van het woonzorgcentrum. De dakverdieping wordt ingenomen voor de technische ruimtes. De keuken komt in de kelder, net als een aantal bergingen voor het onderhoudsmateriaal. Op elke bouwlaag is een verbinding gemaakt met het bestaande gebouw, met uitzondering van de dakverdieping. Het nieuwe gebouw omvat alle voorzieningen noodzakelijk voor de werking van het woonzorgcentrum.

De nieuwe functie van het gebouw maakt ook een heraanleg van de omgeving noodzakelijk. Hierin is voorzien om de nodige parkeergelegenheid aan te leggen. Er wordt een nieuwe parking aangelegd met plaats voor 25 wagens, de bestaande twee plaatsen voor mindervaliden, vlak bij de ingang van het klooster, blijven behouden en in de nieuwbouw komt een inpandige garage. Op deze manier is er een totaal van 28 parkeerplaatsen op het terrein. De bestaande tuinberging, vlak bij de nieuwe parking, zal gebruikt worden voor het stallen van 25 fietsen. In de bestaande garage wordt plaats voorzien voor het stallen van 13 fietsen. Op deze manier wordt de parkeernood op eigen terrein opgelost. Ook de circulatie op het terrein wordt aangepast. De bestaande inrit blijft behouden als inrit. De uitrit wordt aangelegd ter hoogte van de nieuwe parking en komt uit in de Wittemolenstraat naast de toegang tot de parking van het domein Tillegembos. Het project voorziet ook de nodige groenaanleg op het terrein, met o.a. de aanplanting van nieuwe bomen.

Het is goed dat de zusters op die manier ook tijdens hun oude dag in hun vertrouwde omgeving verder kunnen blijven wonen. Het is een zeer mooie en bomenrijke omgeving om dit project te realiseren.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post460

Mogelijkheden voor de site rond Kinepolis

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 11 mei, 2017 10:04:37

Door zijn ligging heeft het gebied rond de Kinepolis site heel wat mogelijkheden om als “de poort” tot de Stad Brugge te fungeren. Om deze mogelijkheden ruimtelijk in goede banen te leiden, heeft het stadsbestuur beslist om het ‘Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Kinepolis’ op te laten maken.

In een RUP legt de stad richtlijnen vast wat er voor dat omlijnde gebied mogelijk is op vlak van ruimtelijke ordening en waaraan toekomstige bebouwing en projecten dus zullen moeten voldoen.

Met die beslissing werd de voorbereidende fase gestart die zal leiden tot de opmaak van het uiteindelijke RUP. Het RUP zal onder andere worden opgemaakt om het mobiliteitsplan, eerder goedgekeurd door de gemeenteraad in 2016 om een Park&Ride in de omgeving van de site Kinepolis te voorzien, uitvoering te geven. Daarnaast is de Kinepolisgroep zelf is ook vragende partij om op de vrije zone naast het cinemacomplex een project te gaan realiseren, dit in navolging van het eerdere succes van hun bioscoopproject.

Om de Park&Ride, met een mogelijke capaciteit tot 250 parkeerplaatsen, een slaagkans te geven, is het de bedoeling om meerdere functies op de site te gaan voorzien. We gaan uit van het behoud van het bestaande Kinepoliscomplex en mikken op een bijkomende “trekker”, een bedrijf met bovenlokaal karakter. Deze trekker kan onder de vorm van een nieuwe, hedendaagse “landmark” komen, een kantoortoren met eigen parkeergelegenheid, die de nieuwe ‘poort tot Brugge’ aanduidt. Je kan dit gaan vergelijken met bijvoorbeeld de KBC-toren, net voor je Gent binnenrijdt. Een kantoorgebouw met een grootteorde van 13.000-15.000 m², inclusief parkeergelegenheid voor een 400-tal wagens, moet hier zeker mogelijk zijn.

Om de site verder doorheen de dag aantrekkelijk en levendig te houden kunnen andere functies toegevoegd worden. We denken hier aan een aantal ondersteunende functies (bvb. een kleine supermarkt), gemeenschapsvoorzieningen, sport (bvb. een klimcentrum) en recreatiemogelijkheden. Ook een hotel en een beperkt aantal woongelegenheden zouden tot de mogelijkheden behoren.

In de voorbereidende fase zal het planteam worden samengesteld en zal worden gestart met de opmaak van de start- en procesnota. Het doel is om zo de eerste mogelijkheden aan te geven en deze te onderbouwen en te motiveren. Deze documenten vormen dan de basis voor later de eerste raadpleging van publiek en adviesvraag.

Om draagvlak te creëren en inspraak mogelijk te maken zal een publieke raadpleging en adviesvraag georganiseerd worden. We hebben als doel om een eerste participatie te organiseren in een vroeg stadium van de opmaak van het RUP, om zo de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te vergroten. Dit participatiemoment dient om inzicht te krijgen over de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de verzuchtingen van de buurt.

Met de opmaak van dit RUP Kinepolis bieden we de mogelijkheid om de parkeermogelijkheden aan de rand van Brugge verder uit te bouwen, maar zetten we meteen ook in op extra voorzieningen die iedereen ten goede kunnen komen. Daarnaast mikken we op extra tewerkstellingsmogelijkheden door het mogelijk maken van o.a. een kantoortoren en bieden we hiermee vestigingskansen voor (kantoor)bedrijven.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post451

Nieuw overstromingsgebied aan de Kerkebeek

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 16 feb, 2017 09:07:49

Recent, op 6 januari 2017 ondertekenden de Vlaamse Overheid, de stad Brugge, de gemeente Zedelgem en de provincie West-Vlaanderen een charter waarmee ze zich engageren om samen met de bewoners van Sint-Michiels maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een ‘Riviercontract voor de Kerkebeek’.

Als schepen voor Ruimtelijke Ordening vind ik het belangrijk om een brede visie te hebben waarin alle betrokken partijen, inclusief burgers, inspraak krijgen.

In kader van het charter vroeg de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) reeds eerder een Gecontroleerd Overstroming Gebied (GOG) langs de Rijselstraat aan. Gezien bij het ondertekenen van het ‘Riviercontract voor de Kerkebeek’ communicatie een zeer belangrijk element in het verhaal is voor Stad Brugge, en dit in eerste instantie niet gebeurde bij de aanvraag van het GOG, besliste de Stad Brugge om in beroep te gaan tegen het dossier.

Op 31 januari 2017 organiseerde de Vlaamse Milieumaatschappij een bewonersvergadering in het ontmoetingscentrum de Ark te Sint-Michiels waarin de vergunde werken werden toegelicht aan de omwonenden. Na wat verduidelijking konden de omwonenden zich vinden in de plannen van het Gecontroleerd OverstromingsGebied (GOG). In kader van dit GOG wenste men vanuit de Stad ook het principe toe te passen om tussen de percelen en de nieuwe dijk een groenscherm aan te leggen, dit om de bebouwing visueel af te schermen. Tijdens de infovergadering was het duidelijk dat de bewoners expliciet geen groenscherm wensen. Hierop besliste de Stad om het beroep tegen het GOG in te trekken maar direct ook te beslissen om het onderzoek naar het groenscherm stop te zetten. Op die manier tonen we ook dat inspraak geen loze belofte is, maar dat we echt rekening houden met de opmerkingen van de bewoners.

Het GOG Kerkebeek bestaat onder andere uit het aanleggen van een beschermdijk van maximaal 1 m hoog waar geen bebouwing is, en tot maximum 60 cm waar er bebouwing is. Het volledige gebied, begrensd door de Chartreuseweg, Expresweg N31, Jagersstraat, Koning Albert I-laan en de Rijselstraat, heeft een oppervlakte van ca. 24ha en zal worden gebruikt als tijdelijke buffering van 120.000 m³ water om Sint-Michiels van droge voeten te garanderen bij wateroverlast.

Het GOG zal met een frequentie van circa 1 maal om de 2 jaar moeten worden ingezet waarbij het gebied voor maximaal 40 uur zal onder water staan.

Ook Focus TV bracht dit in beeld: http://www.focus-wtv.be/nieuws/nieuw-overstromingsgebied-aan-de-kerkebeek

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post428
« VorigeVolgende »