Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Mogelijkheden voor de site rond Kinepolis

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 11 mei, 2017 10:04:37

Door zijn ligging heeft het gebied rond de Kinepolis site heel wat mogelijkheden om als “de poort” tot de Stad Brugge te fungeren. Om deze mogelijkheden ruimtelijk in goede banen te leiden, heeft het stadsbestuur beslist om het ‘Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) Kinepolis’ op te laten maken.

In een RUP legt de stad richtlijnen vast wat er voor dat omlijnde gebied mogelijk is op vlak van ruimtelijke ordening en waaraan toekomstige bebouwing en projecten dus zullen moeten voldoen.

Met die beslissing werd de voorbereidende fase gestart die zal leiden tot de opmaak van het uiteindelijke RUP. Het RUP zal onder andere worden opgemaakt om het mobiliteitsplan, eerder goedgekeurd door de gemeenteraad in 2016 om een Park&Ride in de omgeving van de site Kinepolis te voorzien, uitvoering te geven. Daarnaast is de Kinepolisgroep zelf is ook vragende partij om op de vrije zone naast het cinemacomplex een project te gaan realiseren, dit in navolging van het eerdere succes van hun bioscoopproject.

Om de Park&Ride, met een mogelijke capaciteit tot 250 parkeerplaatsen, een slaagkans te geven, is het de bedoeling om meerdere functies op de site te gaan voorzien. We gaan uit van het behoud van het bestaande Kinepoliscomplex en mikken op een bijkomende “trekker”, een bedrijf met bovenlokaal karakter. Deze trekker kan onder de vorm van een nieuwe, hedendaagse “landmark” komen, een kantoortoren met eigen parkeergelegenheid, die de nieuwe ‘poort tot Brugge’ aanduidt. Je kan dit gaan vergelijken met bijvoorbeeld de KBC-toren, net voor je Gent binnenrijdt. Een kantoorgebouw met een grootteorde van 13.000-15.000 m², inclusief parkeergelegenheid voor een 400-tal wagens, moet hier zeker mogelijk zijn.

Om de site verder doorheen de dag aantrekkelijk en levendig te houden kunnen andere functies toegevoegd worden. We denken hier aan een aantal ondersteunende functies (bvb. een kleine supermarkt), gemeenschapsvoorzieningen, sport (bvb. een klimcentrum) en recreatiemogelijkheden. Ook een hotel en een beperkt aantal woongelegenheden zouden tot de mogelijkheden behoren.

In de voorbereidende fase zal het planteam worden samengesteld en zal worden gestart met de opmaak van de start- en procesnota. Het doel is om zo de eerste mogelijkheden aan te geven en deze te onderbouwen en te motiveren. Deze documenten vormen dan de basis voor later de eerste raadpleging van publiek en adviesvraag.

Om draagvlak te creëren en inspraak mogelijk te maken zal een publieke raadpleging en adviesvraag georganiseerd worden. We hebben als doel om een eerste participatie te organiseren in een vroeg stadium van de opmaak van het RUP, om zo de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te vergroten. Dit participatiemoment dient om inzicht te krijgen over de probleemstelling, de inhoudsafbakening en de verzuchtingen van de buurt.

Met de opmaak van dit RUP Kinepolis bieden we de mogelijkheid om de parkeermogelijkheden aan de rand van Brugge verder uit te bouwen, maar zetten we meteen ook in op extra voorzieningen die iedereen ten goede kunnen komen. Daarnaast mikken we op extra tewerkstellingsmogelijkheden door het mogelijk maken van o.a. een kantoortoren en bieden we hiermee vestigingskansen voor (kantoor)bedrijven.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post451

Nieuw overstromingsgebied aan de Kerkebeek

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 16 feb, 2017 09:07:49

Recent, op 6 januari 2017 ondertekenden de Vlaamse Overheid, de stad Brugge, de gemeente Zedelgem en de provincie West-Vlaanderen een charter waarmee ze zich engageren om samen met de bewoners van Sint-Michiels maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een ‘Riviercontract voor de Kerkebeek’.

Als schepen voor Ruimtelijke Ordening vind ik het belangrijk om een brede visie te hebben waarin alle betrokken partijen, inclusief burgers, inspraak krijgen.

In kader van het charter vroeg de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) reeds eerder een Gecontroleerd Overstroming Gebied (GOG) langs de Rijselstraat aan. Gezien bij het ondertekenen van het ‘Riviercontract voor de Kerkebeek’ communicatie een zeer belangrijk element in het verhaal is voor Stad Brugge, en dit in eerste instantie niet gebeurde bij de aanvraag van het GOG, besliste de Stad Brugge om in beroep te gaan tegen het dossier.

Op 31 januari 2017 organiseerde de Vlaamse Milieumaatschappij een bewonersvergadering in het ontmoetingscentrum de Ark te Sint-Michiels waarin de vergunde werken werden toegelicht aan de omwonenden. Na wat verduidelijking konden de omwonenden zich vinden in de plannen van het Gecontroleerd OverstromingsGebied (GOG). In kader van dit GOG wenste men vanuit de Stad ook het principe toe te passen om tussen de percelen en de nieuwe dijk een groenscherm aan te leggen, dit om de bebouwing visueel af te schermen. Tijdens de infovergadering was het duidelijk dat de bewoners expliciet geen groenscherm wensen. Hierop besliste de Stad om het beroep tegen het GOG in te trekken maar direct ook te beslissen om het onderzoek naar het groenscherm stop te zetten. Op die manier tonen we ook dat inspraak geen loze belofte is, maar dat we echt rekening houden met de opmerkingen van de bewoners.

Het GOG Kerkebeek bestaat onder andere uit het aanleggen van een beschermdijk van maximaal 1 m hoog waar geen bebouwing is, en tot maximum 60 cm waar er bebouwing is. Het volledige gebied, begrensd door de Chartreuseweg, Expresweg N31, Jagersstraat, Koning Albert I-laan en de Rijselstraat, heeft een oppervlakte van ca. 24ha en zal worden gebruikt als tijdelijke buffering van 120.000 m³ water om Sint-Michiels van droge voeten te garanderen bij wateroverlast.

Het GOG zal met een frequentie van circa 1 maal om de 2 jaar moeten worden ingezet waarbij het gebied voor maximaal 40 uur zal onder water staan.

Ook Focus TV bracht dit in beeld: http://www.focus-wtv.be/nieuws/nieuw-overstromingsgebied-aan-de-kerkebeek

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post428

Nieuwe meergezinswoning langs de Gistelse Steenweg

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 19 jan, 2017 09:22:38

Er werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de afbraak van de bestaande bebouwing op drie percelen langs de Gistelse Steenweg te Sint-Andries. Ter vervanging wordt een nieuwe meergezinswoning met negen wooneenheden gebouwd.

Men wenst de bestaande panden Gistelse Steenweg 325-329 af te breken en te vervangen door een nieuwbouw met 9 appartementen. Achteraan op het perceel komen de nodige garages voor het project.

Het nieuwe volume zal drie bouwlagen tellen en is afgewerkt met een hellend dak. Op de gelijkvloerse verdieping komen twee appartementen, op de eerste en tweede verdieping komen telkens drie appartementen. In de dakverdieping komt één appartement. Er komen zowel één- als twee-slaapkamerappartementen.

Op de gelijkvloerse verdieping hebben de appartementen elk een eigen tuin, op de verdieping een terras. Achteraan het perceel komen 10 garageboxen en een open parkeerplaats. In het hoofdvolume komen naast de doorrit een garage en een afgesloten fietsenberging voor 6 fietsen. Aan de rechterzijde van het gebouw is een onderdoorgang naar de achtergelegen garages. De meergezinswoning is een volledige nieuwbouw die wordt ingepast tussen de bestaande bebouwing. Op de gelijkvloerse verdieping wordt 15.00 m diep gebouwd. Op de eerste en tweede verdieping komt de bouwdiepte op 12.00 m.

Deze nieuwe meergezinswoning onderscheidt zich duidelijk van de bestaande bebouwing, maar door het materiaalgebruik van baksteen en hout past het zich mooi in de omgeving in.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post423

Syntra West krijgt nieuw onthaalgebouw

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 11 jan, 2017 09:14:38

Zonet werd de stedenbouwkundige vergunning verleend voor de bouw van een nieuw onthaalgebouw voor het campusgebouw Syntra West op Ter Groene Poorte. Het nieuwe gebouw wordt opgevat als een schakelvolume tussen de twee bestaande gebouwen langs de Spoorwegstraat. Enkel een bestaande luifel en schouw, die zich momenteel tussen beide gebouwen bevinden dienen hiervoor gesloopt te worden.

Het nieuwe volume heeft een footprint van 648m² (12m x 54m) en een bouwhoogte van 3 bouwlagen met een klein teruggetrokken accentvolume en sluit hiermee architecturaal mooi aan op de bestaande gebouwen. Naast de onthaalfunctie worden ook enkele lokalen alsook de cafetaria hierin ondergebracht.

De uitbreiding met dit nieuw schakelvolume biedt de mogelijkheid tot herschikking van een aantal lokalen in de bestaande gebouwen die verbonden worden door dit schakelvolume.

In 2010 maakte de stad Brugge een eerste masterplan voor de scholencampus ‘Ter Groene Poorte’ in overleg met de betrokken scholen, stadsdiensten en Agentschap Wegen en Verkeer. In de loop van 2014-2015 werd dit masterplan herzien en goedgekeurd. In het nieuwe masterplan wordt een nieuwe actuele visie op de inrichting van de campus gecreëerd, afgestemd op de recente ontwikkelingen in de stationsomgeving en de plannen van Agentschap Wegen en Verkeer voor heraanleg van de Spoorwegstraat. Voorliggend ontwerp stemt overeen met de visie in dit masterplan. Het project is op die manier een invulling van het recent goedgekeurde masterplan, waarin de toekomstige ontwikkelingen op de campus werden vertaald en omlijnd.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post418
« VorigeVolgende »