Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Nieuw terrasreglement voor 't Zand en de Vrijdagmarkt

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 18 okt, 2017 16:49:35

Brugge draagt zorg voor haar openbaar domein. Al van bij de start van de werkzaamheden aan ’t Zand en de Vrijdagmarkt was het de bedoeling dat de terrassen van alle horecazaken op het nieuwe plein dezelfde look en feel zouden krijgen om zo van ’t Zand en de Vrijdagmarkt een kwalitatieve publieke ruimte te maken. Dit maakte immers deel uit van de startbeslissing rond de heraanleg van het plein. Concreet betekende dit dat de uitrusting, het materiaalgebruik en het uitzicht van de terrassen op elkaar afgestemd moeten zijn.

Na een toelichting over het gekozen ontwerp aan de uitbaters van ’t Zand en de Vrijdagmarkt begin 2016 werd een werkgroep opgericht om een voorstel uit te werken voor een nieuw terrasreglement. UNIZO nam daar de coördinerende rol op zich tussen de stadsdiensten en de horecazaken. Het reglement dat de werkgroep opstelde, wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende Gemeenteraad.

In het nieuwe terrasreglement zijn volgende bepalingen opgenomen:

  • Elke terrasuitbater heeft keuze uit vijf eigentijdse en aantrekkelijke kleuren voor de bepaling van de identiteit van zijn of haar zaak. Binnen dit kleurenpallet mogen twee kleuren worden gekozen waarmee het meubilair van de losse terraszone wordt uitgewerkt.
  • Voor het materiaalgebruik gaat een voorkeur uit naar natuurlijke materialen, maar ook gebruik van kwalitatief materiaal in kunststof kan worden toegelaten.
  • Naast stoelen mogen nu ook zitbanken (zitmeubel op stoelhoogte voor maximum drie personen) worden gebruikt.
  • De parasols worden beperkt tot één verplicht uniform vierhoekig type. Enkel op de afhangende rand kan de naam van de horecazaak aangebracht worden, conform de bepalingen van de reclameverordening. Ook nieuw is dat de parasols mogen worden verankerd in de grond. Buiten het terrasseizoen moet de verankering afgesloten worden.
  • Plantenbakken (max. 80 cm hoog en 40 cm diep) zijn toegelaten als afscheiding tussen de terrassen, maar moeten volledig binnen de terraszone staan (niet aan de voorzijde). Ze moeten gevuld worden met natuurlijke, kwalitatieve, duurzame en goed onderhouden groen.
  • Als de gevelbreedte minder dan 10 meter bedraagt, mag er maximaal één menubord per zaak staan. Dit bord moet steeds binnen de losse terraszone staan. De maximale afmetingen bedragen 1,2 m (hoogte) en 0,8m (breedte). Enkel vermelding van tekst en prijs is op dit bord toegelaten. Digitale menukaarten zijn ook toegestaan, maar moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen (dus geen foto's en/of publiciteit).

De gesloten permanente terraszone (constructies waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is) die er al staan, mogen blijven. Er geldt echter een 'uitdoofbeleid' voor de bestaande permanente terrasconstructies. Dit betekent dat als er in de toekomst een permanente terrasconstructie vervangen wordt, dat deze moet worden vervangen door een kwalitatieve constructie in één van de vijf vastgelegde kleuren. Zo jagen we de horecazaken niet op kosten, maar komen we op termijn toch ook tot een uniformer beeld van de permanente terrasconstructies.

Van stadszijde bestond de werkgroep uit de hoofdcoördinator en vertegenwoordigers van dienst ruimtelijke ordening en vergunningen. Daarnaast zaten ook Chris Janssens en Karel Hessels (HORECA Brugge), Jochen Schuermans (Ma Rica Rokk), Katrien Lootens (Hotel Portinari), Olivia Deblaere (Graaf van Vlaanderen), Rosette Pylyser (De Middenstand), Annick Guilini (The Green) en Reginald Demeyer (Hotel Leopold) in de werkgroep. Brecht Clyncke van UNIZO nam de coördinatie van deze werkgroep op zich en koppelde periodiek ook terug naar de rest van de horeca-uitbaters.

Zoneringsplan

Bij de opmaak van het zoneringsplan werd rekening gehouden met de huidige contouren van de vergunde terrassen. De terrasvergunningen zoals vandaag afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen blijven dus behouden. Het blijft wel zo dat de terrasvergunningen geen verworven recht zijn binnen het zoneringsplan. Deze blijft precair en is verbonden aan de eigenaar. Ook het Concertgebouw krijgt op het nieuwe zoneringsplan een zone voor terras. Binnen de geplande aanleg, met de boombanken, van die zone zal dat een meerwaarde zijn.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post494

Bouw ondergrondse rotatieparking speelt in op parkeernood in de binnenstad

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 13 okt, 2017 11:35:40

Het schepencollege verleende zonet de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een parking in het stadscentrum nabij het Weylerhof, met ligging aan de Hugo Losschaertstraat.

Men voorziet de bouw van een ondergrondse rotatieparking (139 plaatsen) op 2 bouwlagen onder de speelplaats van de Middenschool, met inrit en uitrit via de Hugo Losschaertstraat. De parking zal twee in- en uitgangen hebben voor voetgangers, ééntje aansluitend bij het Theresianenhof, waar meteen ook betaald zal kunnen worden. Hier is ook een lift voorzien. Een tweede uitgang zal zich ter hoogte van de inrit bevinden en omvat enkel een trap. Hier kunnen de gebruikers die naar de school moeten ook in- en uit. Ondertussen werd het woonproject Theresianenhof gerealiseerd, hier werd eveneens een ondergrondse parking voor de bewoners voorzien met in- en uitrit via de Ezelstraat.

In 2016 werd in het nieuwe Mobiliteitsplan de keuze gemaakt om het parkeren in de binnenstad zoveel mogelijk ondergronds te laten plaatsvinden, daartoe werd onder meer de realisatie van een nieuwe centrumparking in het Weylerhof vooropgesteld, als alternatief voor minder goed bereikbare centrumparkings zoals Biekorf en Zilverpand. Dit project is hier nu een antwoord op.

De bouw van de parking biedt meteen ook nog andere voordelen. Ook de Middenschool, waaronder de parking gebouwd wordt, heeft voordelen bij dit project. In overeenkomst met de private bouwheer van de parking zal de speelplaats van de school heraangelegd worden, met de inrichting van enkele voetbalterreinen. De speelplaats zal bovendien afgesloten kunnen worden naar de omgeving. Gecombineerd hiermee wordt ook een nieuwe berging voorzien voor de school. Op de speelplaats komt ook een fietsenstalling voor de leerlingen van de school.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post490

Thematisch RUP Stadslandschap

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 14 sep, 2017 08:40:47

Waarom dit RUP?

Sinds 2000 is de Brugse binnenstad erkend als Unesco werelderfgoed. Om dit werelderfgoed goed te beheren werd een managementplan opgemaakt, dat verschillende actiepunten formuleert voor het behoud en het beheer van het werelderfgoed. De opmaak van het RUP stadslandschap is daar een belangrijke van.

Met de opmaak van het thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (kortweg RUP) Stadslandschap wil ik verder werk maken van het beheer van het Unesco werelderfgoed. We opteren echter niet voor een integrale bescherming van de Brugse binnenstad, maar kiezen voor een vernieuwend juridisch instrument met dit thematisch RUP Stadslandschap. Zo moet naast het erfgoed ook de leefbaarheid van de stad behouden blijven.


Met dit RUP zoekt Brugge een balans tussen zorg voor het erfgoed en stedelijke vernieuwing. Het erfgoedpatrimonium van Brugge is immers geen statisch gegeven, maar vereist een specifieke omgang. Daarbij is vernieuwing belangrijk en nodig, maar moet deze zich inpassen binnen het typisch Brugse stadslandschap.

Sinds vanouds houdt de Stad rekening met erfgoedwaarde bij de beoordeling van bouwprojecten. Wat nieuw is, is dat de erfgoedwaarde van heel wat panden nu duidelijk vastgelegd wordt op kaart en in voorschriften. Hierdoor heeft de burger van bij de start van een bouwproject beter zicht én meer zekerheid over de manier waarop de Stad zal oordelen. Dit geeft de burger meer rechtszekerheid.

Een belangrijk doel van dit RUP is dat het voor de burger meer duidelijkheid schept over wat kan en niet kan met zijn pand. Transparanter maken wat wél en wat niet kan is een voorwaarde voor goede erfgoedzorg en voor kwalitatieve nieuwe architectuur.

Wat?

Een zogenaamd ‘thematisch RUP’ wijkt af van een klassiek RUP. Het RUP Stadslandschap doet – in tegenstelling tot een klassiek RUP – geen uitspraken doet over bestemming. Het thematisch RUP Stadslandschap werkt aanvullend op wat er al bestaat.

Het thematisch RUP Stadslandschap is een juridisch document dat uitspraken doet over het behoud en beheer van het stadslandschap van de Brugse binnenstad. Het legt dus regels vast voor enkele aspecten in een ruimer gebied, maar doet geen uitspraken over, bijvoorbeeld, de bestemming van het gebied. Het thematisch RUP Stadslandschap is bijgevolg niet hét, maar slechts één van de instrumenten die wordt ingezet om het ruimtelijk stadslandschappelijk beleid van de Brugse binnenstad te voeren.

Verder doet het RUP geen uitspraak over de volledige binnenstad, maar richt het zich op de historische poort- en hoofdstraten, de verbindende publieke ruimten en pleinen en de vesten met aangrenzende straten.

Nadat dit voorjaar het ontwerp RUP werd voorgelegd aan de bevolking en de bezwaren werden bestudeerd, wordt nu het RUP voorgelegd voor de definitieve vaststelling. Tijdens het openbaar onderzoek werden vier bezwaren ingediend, naast twee verplichte adviezen van hogere overheden. Gezien de omvang van dit RUP is dit een heel beperkt aantal. Het vele overleg over dit RUP, met onder meer een infomarkt, heeft dus geloond.

Wanneer het RUP goedgekeurd wordt door de gemeenteraad zal het voor eind 2017 nog in werking treden.

Wat bepaalt het RUP?

Het Erfgoedwaarderingskaart doet uitspraak over de wenselijkheid van behoud tot op perceelsniveau.

Talloze panden in de Brugse binnenstad werden sinds de jaren 1970 bezocht en zowel naar buitenkant als naar interieur geïnventariseerd. Per pand werd een specifiek architectuurhistorische waardebepaling geformuleerd. Deze waarde werd bepaald enerzijds vanuit de individuele erfgoedwaarde van het pand, anderzijds vanuit de rol die het pand in het stadslandschap vervult.

De waardebepaling gebeurt in zeven categorieën:

· Icoongebouwen, zoals bijvoorbeeld het Belfort, maar ook het concertgebouw. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden.

· Heel hoge erfgoedwaarde. Dit zijn in hoofdzaak de beschermde monumenten en gebouwen met een gelijkwaardige waarde. Sprekende voorbeelden zijn het begijnhof of de site Oud Sint-Jan. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden.

· Hoge erfgoedwaarde. Gebouwen en constructies die belangrijk zijn omwille van hun oudere kern of structuurelementen of panden die een gaaf voorbeeld zijn van een bepaalde stijlperiode, … Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden. Voorbeeld is de Heilig Hartkerk in de Vlamingstraat

· Erfgoed en/of stadslandschappelijke waarde. Panden met een specifieke waarde of doordat ze bijvoorbeeld deel uitmaken van een rij eenheidsbebouwing erg belangrijk zijn. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden. Voorbeelden zijn de eenheidsbebouwing langs de Gentpoortvest en de nabijgelegen schietbaan op de Vesten.

· Ondersteunende stadslandschappelijke waarde. Panden die op zich niet opvallen in het straatbeeld maar die door hun traditionele gevelopbouw, ritmiek, materiaalgebruik en volume/schaal zich onopvallend inpassen in de context. Nieuwbouw is enkel mogelijk indien het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het stadslandschap. Bijvoorbeeld de Gebouwen van Ter Groene Poorte straatzijde Komvest.

· Neutrale gebouwen. Panden die op zich geen meerwaarde vormen in de straat, maar die evenmin storend zijn. Ze kunnen vervangen worden, mits het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt. Crowne Plaza Brugge op de Burg behoort tot deze categorie. Deze gebouwen kunnen vervangen worden wanneer het een nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het stadslandschap..

· Niet-passend gebouw. Panden die afwijken voor wat betreft materiaalgebruik, ritme, schaal, volume, inpassing in de stedelijke structuur/korrel, … deze panden worden bij voorkeur vervangen door nieuwbouw. De Veste langs de Komvest is hiervan een voorbeeld. Deze gebouwen worden bij voorkeur vervangen door nieuwbouw, mits het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het stadslandschap.Daarnaast zijn de mogelijkheden voor wijzigingen (verbouwing, renovatie, eventuele nieuwbouw) bepaald in het plan Stedelijk profiel. Hiermee wordt verduidelijkt wat de (ver)bouwmogelijkheden zijn.

Het maakt vernieuwing mogelijk met respect voor het stadslandschap en erfgoedpatrimonium. De mogelijkheden voor wijzigingen, renovatie en nieuwbouw worden bepaald, zodat het erop volgende project zich beter inpast in het stedelijk landschap.

Belangrijk daarbij is de harmonieregel. Die zorgt ervoor dat verbouwingen of nieuwbouw in harmonie gebeuren met de kenmerken van het Brugse stadslandschap. De harmonieregel doet een uitspraak over de kroonlijsthoogte, de nokhoogte, de minimale hoogte van de gelijkvloers en de gevelopbouw en –geleding. Het referentiebeeld wordt bepaald binnen de rij van aanpalende panden. Wanneer het pand onderdeel is van een koppelbebouwing/geheel wordt enkel de andere koppelwoning/het geheel als referentiebeeld genomen. In alle andere gevallen worden 7 panden links en 7 panden rechts meegenomen als referentiebeeld.

Ook FOCUS TV bracht dit in beeld. Klik hier voor het interview.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post481

Gunstig advies voor tijdelijke Kruispoortbrug

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 13 sep, 2017 09:05:51

Waterwegen en Zeekanaal diende een aanvraag in voor de sloop van de beweegbare Kruispoortbrug en bouw van een tijdelijke beweegbare brug op dezelfde locatie op het kanaal Gent-Oostende en op de gronden gelegen langs dit kanaal te Brugge. Stad Brugge moet op deze aanvraag advies verlenen.

Ik ben me sterk bewust van de noodzaak van een snelle realisatie van deze nieuwe brug. Ik vraag aan minister Ben Weyts (N-VA) dat het nu snel vooruit mag gaan, daarom legde ik dit dossier speciaal met spoed voor aan het schepencollege, zodat er dringend kan gestart worden.

Historiek

De Kruispoortbrug bestaat in feite uit twee bruggen. Kruispoortbrug II, aan de historische Kruispoort, die gebruikt wordt voor het stadinwaarts verkeer en Kruispoortbrug I, van recentere datum, die gebruikt wordt voor het staduitwaarts verkeer. Op de avond van 6 oktober 2016 deed zich een niet herstelbaar defect voor tijdens de bediening van Kruispoortbrug I. Door dit defect werd de brug ontoegankelijk voor het wegverkeer en werd het scheepvaartverkeer onderbroken. Gezien de brug het einde van haar nuttige levensduur heeft bereikt, bleek snel dat een herstel niet meer aan de orde was en is de brug gedeeltelijk gesloopt tussen 7 en 9 oktober 2016. Dit zorgde voor een aanzienlijk mobiliteitsprobleem voor de Brugse binnenstad.

De plannen

In aanloop naar deze vergunningsaanvraag werden verschillende opties afgewogen, evenals de inplanting van een volledig nieuwe brug op een andere locatie. Het Brugse stadsbestuur was van mening dat dit een ingrijpend scenario was en dat er een snellere oplossing was om het mobiliteitsprobleem op korte termijn op te lossen.

Daartoe werd door Waterwegen en Zeekanaal nv een aanvraag ingediend voor een tijdelijke ophaalbrug. Deze aanvraag werd ingediend bij de Vlaamse overheid, die de Stad Brugge nu om advies vraagt. De Stad geeft nu gunstig advies voor de aanvraag.

De brug

De nieuwe brug wordt geïnstalleerd tussen de twee bestaande landhoofden van de Kruispoortbrug I. Ze maakt gebruik van de reeds bestaande ondergrondse constructie waardoor deze snel gerealiseerd kan worden. Ook de verkeerssituatie blijft ongewijzigd ten opzichte van voor het defect.

De brug is van het type hameistijlbrug en bestaat uit een portiekconstructie waaraan een roterend brugdek en een tegengewicht bevestigd worden. De portiekconstructie is naar uitzicht een referentie naar de brug die tot het einde van de Tweede Wereldoorlog op deze plaats stond.

De hoogte van de portiekconstructie bedraagt 13,34 meter in gesloten positie en 27,37 meter in geopende positie. De portiekconstructie wordt verwezenlijkt bovenop de bestaande brugkelder die het landhoofd aan de linkeroever uitmaakt.

De breedte van de rijweg op de brug bedraagt 7,00 m zodat er plaats is voor twee staduitwaartse rijstroken voor staduitwaarts verkeer. De wegmarkering op het brugdek wordt naar analogie met het verwijderde brugdek uitgevoerd. Doordat de brug gebruikt maakt van de bestaande landhoofden zijn er geen bijkomende wegeniswerkzaamheden vereist.

Het bouwen van een tijdelijke, beweegbare brug op dezelfde locatie van de Kruispoortbrug I moet de staduitwaartse verkeersdruk op andere kruispunten ten oosten van de binnenstad verlichten en voorziet in een optimale ontsluiting voor de zwakke weggebruikers. Op die manier kan de in november gerealiseerde passerelle die uitgeeft op de Kruispoortbrug II verwijderd worden en laat het Waterwegen en Zeekanaal NV toe om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren met minimale hinder voor het wegverkeer.

Ik roep dringend op tot actie. Ik ben me ervan bewust dat dit niet de mooiste brug zal zijn, maar een snelle oplossing is nu aan de orde. Ik hoop dat minister Weyts dit ook beseft en nu snel vooruit gaat. Vanuit Brugge geven we alvast een gunstig advies.

De tijdelijkheid van de tijdelijke brug is niet omschreven, ook hier hoop ik dat er geen spelletjes gespeeld worden en dat ook werk gemaakt wordt van de permanente brug.


Ook FOCUS TV bracht dit in beeld. Klik hier voor het interview.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post480
Volgende »