Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Nieuw woonproject op Christus-Koning in de pijplijn

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 08 mei, 2018 10:42:30

Op de hoek van de Houtkaai en de Karel de Stoutelaan te Christus-Koning zal een nieuw woonproject gebouwd worden.

Het project omvat de sloop van een aantal leegstaande gebouwen op de hoek van de Karel de Stoutelaan en de Houtkaai. De site wordt ontwikkeld tot een meergezinswoning voor 38 wooneenheden met groene publieke ruimte en ondergrondse parking.

Voor het project worden drie bouwlagen en een 4de teruggetrokken bouwlaag voorzien. Er wordt een ondergrondse parking ingericht. De inrit van de parking is geïntegreerd in het gebouw en toegankelijk vanuit de Karel de Stoutelaan. Er worden 31 autoboxen en 20 open staanplaatsen voorzien. Er is ook ruimte om voldoende fietsen te stallen.

Binnen de stedenbouwkundige voorschriften van dit gebied wordt opgelegd dat er een ruime groenzone moet worden voorzien, niet privaat maar voor iedereen (ook omwonenden) toegankelijk. Er wordt ongeveer 725m² publiek groen, aan te leggen met uiteenlopende types groen, aangelegd. Ook zal de inrichting van deze zone bekeken worden in overleg met de stad, om te zorgen dat er voldoende aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheid voor spel en ontmoeting.

De groenzone zal toegankelijk zijn via de brede doorgang in de Karel de Stoutelaan.

Alle appartementen hebben een buitenruimte, de meeste woongelegenheden hebben een terras aan straatzijde en een terras aan tuinzijde. Voor de gevels worden volgende materialen voorzien: wit beton voor de horizontale lijnen, houten gevelbekleding en zwart aluminium schrijnwerk. De balustrades worden in glas voorzien. De daken zijn groendaken en op het dak komen zonnepanelen.

Op deze plaats wonen, nabij of met zicht op het water en op een boogscheut van de binnenstad, biedt vast en zeker een meerwaarde voor de toekomstige bewoners.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post541

Einde in zicht voor stadskanker d'Hanins de Moerkerke

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 23 nov, 2017 18:38:27

Het einde is in zicht voor de jarenlang bestaande stadskanker D’Hanins de Moerkerke, gelegen tussen de Witteleertouwersstraat en de Coupure. Ik verleende de vergunning voor de herbestemming van de beschermde panden van D’Hanins de Moerkerke met inbegrip van een ondergrondse parking, een aangelegde gemeenschappelijke tuin en een nieuwbouwvolume.

De panden zijn beschermd als monument sinds 1982.

Het zogenaamde "Hôtel d'Hanins de Moerkerke is door zijn typologie van 18de-eeuws ‘hotel de maitre’ naar Frans voorbeeld, zijn grootschalig karakter en zijn rijke uitvoering uitzonderlijk voor Brugge. Gelijkaardige voorbeelden zijn het Landhuis van het Brugse Vrije op de Burg en Huis Claesman (stedelijk conservatorium) in de Sint-Jacobsstraat.

Hôtel d’Hanins de Moerkerke is een 18de-eeuwse herenwoonst, gebouwd omstreeks 1765-1775, bestaande uit een hoofdvleugel die parallel loopt met de Predikherenstraat en zich uitstrekt vanaf de Witte Leertouwersstraat tot aan de Coupure. Samen met de zijvleugel aan de kant van de Coupure en de twee zijvleugels aan de Witte Leertouwersstraat vormt het geheel een imposant complex. Hoewel het pand zich uitstrekt over de breedte van een volledig huizenblok is het grotendeels aan het oog onttrokken aangezien de hoofdvleugel verscholen ligt achter de gesloten huizenrij van de Predikherenstraat.

Dit hôtel de maître is een zeldzame getuige van prominente gevelarchitectuur en kan tot één van de belangrijkste realisaties van de 18de-eeuwse architectuur in Brugge gerekend worden.

In 1991 waren er nog plannen om het Hotel te restaureren en om te vormen tot woongelegenheden, maar sedertdien werden er weinig werken uitgevoerd. In de jaren 1990 trad het verval onvermijdelijk in. Reeds in 1994 was “de bouwfysische toestand van het geheel de jongste jaren dermate verslechterd dat de toekomst erg precair wordt”.

Na jarenlange leegstand en verloedering verkeert het 18de-eeuwse huis d'Hanins de Moerkerke in een dramatische bouwfysische toestand en is een ingrijpend restauratie noodzakelijk. Sinds de huidige eigenaar in het verhaal betrokken werd kwam het project in een stroomversnelling, ik ben dan ook zeer tevreden dat we nu een vergunning kunnen verlenen.

De bouwvergunning omvat:

- De herbestemming van de panden tot meergezinswoning. Er komen 9 woongelegenheden (3 per niveau)

- De restauratie: voor de beschermde delen is een restauratiedossier in opmaak. Hiervoor werd uitgebreid vooronderzoek gedaan door gespecialiseerde vakmensen. Uitgangspunt hierbij is maximaal behoud van de historische gelaagdheid en van alle historische elementen. Dit is vooral van toepassing voor de 18de-eeuwse hoofdvleugel. De vleugel aan de zijde van de Witteleertouwersstraat werd reeds herhaaldelijk verbouwd waardoor enkel de inkom- en traphal oorspronkelijk bewaard zijn gebleven. De gevelopstand links van de hoofdingang, die in het verleden werd verstoord door nieuwe openingen en gewijzigde niveaus zal worden hersteld in zijn oorspronkelijke toestand die gekend is van vroegere bouwaanvragen. De specifieke restauratieopties voor de waardevolle interieurelementen, het schrijnwerk en de gevelafwerking zullen worden bepaald in een afzonderlijke stedenbouwkundige aanvraag die nog in behandeling is. In dit dossier wordt dus voorlopig uitgegaan van integraal behoud.

- Gelet op de jarenlange leegstand en gebrekkig onderhoud zal hier een ingrijpende restauratie noodzakelijk zijn met oa. herstel en reconstructie van de balkenroosteringen en kapconstructie. In tweede instantie zullen een aantal storende ingrepen uit de 20ste eeuw ongedaan worden gemaakt zodat het 18de-eeuwse allure terug primeert, oa. verwijderen van weinig waardevolle trappen en tussenmuurtjes in de 18de-eeuwse salons. De gevelrestauratie zal bestaan uit herstel van de oorspronkelijke ordonnantie van de gevel met herstel van het pleisterwerk en ornamentiek in natuursteen en het vervangen van de kroonlijsten.

- De bouw van één bouwlaag ondergrondse parking met inrit via de Witteleertouwersstraat. Hier kan dan met een autolift een parking bereikt worden die dienstig zal zijn voor de bewoners van het project.

- Aan de overliggende zijde van het monument wordt een nieuwbouwvolume van twee bouwlagen met hellend dak voorzien. Hier worden 4 eengezinswoningen gebouwd en een op de hoek met de Coupure 4 appartementen.

- De tuin tussen de twee volumes, het nieuwbouwvolume en het monument, wordt ingericht als gemeenschappelijke groenzone voor de bewoners. Langs de waterzijde wordt de tuin afgesloten door middel van een hedendaags hek. Door het hek zullen de gevels van het monument zichtbaar zijn maar er zal toch voldoende privacy voor de bewoners zijn.

Ik ben heel tevreden dat er, na het jarenlange verval van dit prachtige en waardevolle stadspaleis, eindelijk een oplossing is voor de aanpak van deze stadskanker. Restauratie en nieuwbouw kunnen hier hand in hand gaan om zo te leiden tot een prachtig eindresultaat.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post505

Nieuw terrasreglement voor 't Zand en de Vrijdagmarkt

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 18 okt, 2017 16:49:35

Brugge draagt zorg voor haar openbaar domein. Al van bij de start van de werkzaamheden aan ’t Zand en de Vrijdagmarkt was het de bedoeling dat de terrassen van alle horecazaken op het nieuwe plein dezelfde look en feel zouden krijgen om zo van ’t Zand en de Vrijdagmarkt een kwalitatieve publieke ruimte te maken. Dit maakte immers deel uit van de startbeslissing rond de heraanleg van het plein. Concreet betekende dit dat de uitrusting, het materiaalgebruik en het uitzicht van de terrassen op elkaar afgestemd moeten zijn.

Na een toelichting over het gekozen ontwerp aan de uitbaters van ’t Zand en de Vrijdagmarkt begin 2016 werd een werkgroep opgericht om een voorstel uit te werken voor een nieuw terrasreglement. UNIZO nam daar de coördinerende rol op zich tussen de stadsdiensten en de horecazaken. Het reglement dat de werkgroep opstelde, wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende Gemeenteraad.

In het nieuwe terrasreglement zijn volgende bepalingen opgenomen:

  • Elke terrasuitbater heeft keuze uit vijf eigentijdse en aantrekkelijke kleuren voor de bepaling van de identiteit van zijn of haar zaak. Binnen dit kleurenpallet mogen twee kleuren worden gekozen waarmee het meubilair van de losse terraszone wordt uitgewerkt.
  • Voor het materiaalgebruik gaat een voorkeur uit naar natuurlijke materialen, maar ook gebruik van kwalitatief materiaal in kunststof kan worden toegelaten.
  • Naast stoelen mogen nu ook zitbanken (zitmeubel op stoelhoogte voor maximum drie personen) worden gebruikt.
  • De parasols worden beperkt tot één verplicht uniform vierhoekig type. Enkel op de afhangende rand kan de naam van de horecazaak aangebracht worden, conform de bepalingen van de reclameverordening. Ook nieuw is dat de parasols mogen worden verankerd in de grond. Buiten het terrasseizoen moet de verankering afgesloten worden.
  • Plantenbakken (max. 80 cm hoog en 40 cm diep) zijn toegelaten als afscheiding tussen de terrassen, maar moeten volledig binnen de terraszone staan (niet aan de voorzijde). Ze moeten gevuld worden met natuurlijke, kwalitatieve, duurzame en goed onderhouden groen.
  • Als de gevelbreedte minder dan 10 meter bedraagt, mag er maximaal één menubord per zaak staan. Dit bord moet steeds binnen de losse terraszone staan. De maximale afmetingen bedragen 1,2 m (hoogte) en 0,8m (breedte). Enkel vermelding van tekst en prijs is op dit bord toegelaten. Digitale menukaarten zijn ook toegestaan, maar moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen (dus geen foto's en/of publiciteit).

De gesloten permanente terraszone (constructies waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is) die er al staan, mogen blijven. Er geldt echter een 'uitdoofbeleid' voor de bestaande permanente terrasconstructies. Dit betekent dat als er in de toekomst een permanente terrasconstructie vervangen wordt, dat deze moet worden vervangen door een kwalitatieve constructie in één van de vijf vastgelegde kleuren. Zo jagen we de horecazaken niet op kosten, maar komen we op termijn toch ook tot een uniformer beeld van de permanente terrasconstructies.

Van stadszijde bestond de werkgroep uit de hoofdcoördinator en vertegenwoordigers van dienst ruimtelijke ordening en vergunningen. Daarnaast zaten ook Chris Janssens en Karel Hessels (HORECA Brugge), Jochen Schuermans (Ma Rica Rokk), Katrien Lootens (Hotel Portinari), Olivia Deblaere (Graaf van Vlaanderen), Rosette Pylyser (De Middenstand), Annick Guilini (The Green) en Reginald Demeyer (Hotel Leopold) in de werkgroep. Brecht Clyncke van UNIZO nam de coördinatie van deze werkgroep op zich en koppelde periodiek ook terug naar de rest van de horeca-uitbaters.

Zoneringsplan

Bij de opmaak van het zoneringsplan werd rekening gehouden met de huidige contouren van de vergunde terrassen. De terrasvergunningen zoals vandaag afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen blijven dus behouden. Het blijft wel zo dat de terrasvergunningen geen verworven recht zijn binnen het zoneringsplan. Deze blijft precair en is verbonden aan de eigenaar. Ook het Concertgebouw krijgt op het nieuwe zoneringsplan een zone voor terras. Binnen de geplande aanleg, met de boombanken, van die zone zal dat een meerwaarde zijn.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post494

Bouw ondergrondse rotatieparking speelt in op parkeernood in de binnenstad

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 13 okt, 2017 11:35:40

Het schepencollege verleende zonet de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een parking in het stadscentrum nabij het Weylerhof, met ligging aan de Hugo Losschaertstraat.

Men voorziet de bouw van een ondergrondse rotatieparking (139 plaatsen) op 2 bouwlagen onder de speelplaats van de Middenschool, met inrit en uitrit via de Hugo Losschaertstraat. De parking zal twee in- en uitgangen hebben voor voetgangers, ééntje aansluitend bij het Theresianenhof, waar meteen ook betaald zal kunnen worden. Hier is ook een lift voorzien. Een tweede uitgang zal zich ter hoogte van de inrit bevinden en omvat enkel een trap. Hier kunnen de gebruikers die naar de school moeten ook in- en uit. Ondertussen werd het woonproject Theresianenhof gerealiseerd, hier werd eveneens een ondergrondse parking voor de bewoners voorzien met in- en uitrit via de Ezelstraat.

In 2016 werd in het nieuwe Mobiliteitsplan de keuze gemaakt om het parkeren in de binnenstad zoveel mogelijk ondergronds te laten plaatsvinden, daartoe werd onder meer de realisatie van een nieuwe centrumparking in het Weylerhof vooropgesteld, als alternatief voor minder goed bereikbare centrumparkings zoals Biekorf en Zilverpand. Dit project is hier nu een antwoord op.

De bouw van de parking biedt meteen ook nog andere voordelen. Ook de Middenschool, waaronder de parking gebouwd wordt, heeft voordelen bij dit project. In overeenkomst met de private bouwheer van de parking zal de speelplaats van de school heraangelegd worden, met de inrichting van enkele voetbalterreinen. De speelplaats zal bovendien afgesloten kunnen worden naar de omgeving. Gecombineerd hiermee wordt ook een nieuwe berging voorzien voor de school. Op de speelplaats komt ook een fietsenstalling voor de leerlingen van de school.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post490
Volgende »