Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Einde in zicht voor stadskanker d'Hanins de Moerkerke

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 23 nov, 2017 18:38:27

Het einde is in zicht voor de jarenlang bestaande stadskanker D’Hanins de Moerkerke, gelegen tussen de Witteleertouwersstraat en de Coupure. Ik verleende de vergunning voor de herbestemming van de beschermde panden van D’Hanins de Moerkerke met inbegrip van een ondergrondse parking, een aangelegde gemeenschappelijke tuin en een nieuwbouwvolume.

De panden zijn beschermd als monument sinds 1982.

Het zogenaamde "Hôtel d'Hanins de Moerkerke is door zijn typologie van 18de-eeuws ‘hotel de maitre’ naar Frans voorbeeld, zijn grootschalig karakter en zijn rijke uitvoering uitzonderlijk voor Brugge. Gelijkaardige voorbeelden zijn het Landhuis van het Brugse Vrije op de Burg en Huis Claesman (stedelijk conservatorium) in de Sint-Jacobsstraat.

Hôtel d’Hanins de Moerkerke is een 18de-eeuwse herenwoonst, gebouwd omstreeks 1765-1775, bestaande uit een hoofdvleugel die parallel loopt met de Predikherenstraat en zich uitstrekt vanaf de Witte Leertouwersstraat tot aan de Coupure. Samen met de zijvleugel aan de kant van de Coupure en de twee zijvleugels aan de Witte Leertouwersstraat vormt het geheel een imposant complex. Hoewel het pand zich uitstrekt over de breedte van een volledig huizenblok is het grotendeels aan het oog onttrokken aangezien de hoofdvleugel verscholen ligt achter de gesloten huizenrij van de Predikherenstraat.

Dit hôtel de maître is een zeldzame getuige van prominente gevelarchitectuur en kan tot één van de belangrijkste realisaties van de 18de-eeuwse architectuur in Brugge gerekend worden.

In 1991 waren er nog plannen om het Hotel te restaureren en om te vormen tot woongelegenheden, maar sedertdien werden er weinig werken uitgevoerd. In de jaren 1990 trad het verval onvermijdelijk in. Reeds in 1994 was “de bouwfysische toestand van het geheel de jongste jaren dermate verslechterd dat de toekomst erg precair wordt”.

Na jarenlange leegstand en verloedering verkeert het 18de-eeuwse huis d'Hanins de Moerkerke in een dramatische bouwfysische toestand en is een ingrijpend restauratie noodzakelijk. Sinds de huidige eigenaar in het verhaal betrokken werd kwam het project in een stroomversnelling, ik ben dan ook zeer tevreden dat we nu een vergunning kunnen verlenen.

De bouwvergunning omvat:

- De herbestemming van de panden tot meergezinswoning. Er komen 9 woongelegenheden (3 per niveau)

- De restauratie: voor de beschermde delen is een restauratiedossier in opmaak. Hiervoor werd uitgebreid vooronderzoek gedaan door gespecialiseerde vakmensen. Uitgangspunt hierbij is maximaal behoud van de historische gelaagdheid en van alle historische elementen. Dit is vooral van toepassing voor de 18de-eeuwse hoofdvleugel. De vleugel aan de zijde van de Witteleertouwersstraat werd reeds herhaaldelijk verbouwd waardoor enkel de inkom- en traphal oorspronkelijk bewaard zijn gebleven. De gevelopstand links van de hoofdingang, die in het verleden werd verstoord door nieuwe openingen en gewijzigde niveaus zal worden hersteld in zijn oorspronkelijke toestand die gekend is van vroegere bouwaanvragen. De specifieke restauratieopties voor de waardevolle interieurelementen, het schrijnwerk en de gevelafwerking zullen worden bepaald in een afzonderlijke stedenbouwkundige aanvraag die nog in behandeling is. In dit dossier wordt dus voorlopig uitgegaan van integraal behoud.

- Gelet op de jarenlange leegstand en gebrekkig onderhoud zal hier een ingrijpende restauratie noodzakelijk zijn met oa. herstel en reconstructie van de balkenroosteringen en kapconstructie. In tweede instantie zullen een aantal storende ingrepen uit de 20ste eeuw ongedaan worden gemaakt zodat het 18de-eeuwse allure terug primeert, oa. verwijderen van weinig waardevolle trappen en tussenmuurtjes in de 18de-eeuwse salons. De gevelrestauratie zal bestaan uit herstel van de oorspronkelijke ordonnantie van de gevel met herstel van het pleisterwerk en ornamentiek in natuursteen en het vervangen van de kroonlijsten.

- De bouw van één bouwlaag ondergrondse parking met inrit via de Witteleertouwersstraat. Hier kan dan met een autolift een parking bereikt worden die dienstig zal zijn voor de bewoners van het project.

- Aan de overliggende zijde van het monument wordt een nieuwbouwvolume van twee bouwlagen met hellend dak voorzien. Hier worden 4 eengezinswoningen gebouwd en een op de hoek met de Coupure 4 appartementen.

- De tuin tussen de twee volumes, het nieuwbouwvolume en het monument, wordt ingericht als gemeenschappelijke groenzone voor de bewoners. Langs de waterzijde wordt de tuin afgesloten door middel van een hedendaags hek. Door het hek zullen de gevels van het monument zichtbaar zijn maar er zal toch voldoende privacy voor de bewoners zijn.

Ik ben heel tevreden dat er, na het jarenlange verval van dit prachtige en waardevolle stadspaleis, eindelijk een oplossing is voor de aanpak van deze stadskanker. Restauratie en nieuwbouw kunnen hier hand in hand gaan om zo te leiden tot een prachtig eindresultaat.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post505

Nieuw terrasreglement voor 't Zand en de Vrijdagmarkt

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 18 okt, 2017 16:49:35

Brugge draagt zorg voor haar openbaar domein. Al van bij de start van de werkzaamheden aan ’t Zand en de Vrijdagmarkt was het de bedoeling dat de terrassen van alle horecazaken op het nieuwe plein dezelfde look en feel zouden krijgen om zo van ’t Zand en de Vrijdagmarkt een kwalitatieve publieke ruimte te maken. Dit maakte immers deel uit van de startbeslissing rond de heraanleg van het plein. Concreet betekende dit dat de uitrusting, het materiaalgebruik en het uitzicht van de terrassen op elkaar afgestemd moeten zijn.

Na een toelichting over het gekozen ontwerp aan de uitbaters van ’t Zand en de Vrijdagmarkt begin 2016 werd een werkgroep opgericht om een voorstel uit te werken voor een nieuw terrasreglement. UNIZO nam daar de coördinerende rol op zich tussen de stadsdiensten en de horecazaken. Het reglement dat de werkgroep opstelde, wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende Gemeenteraad.

In het nieuwe terrasreglement zijn volgende bepalingen opgenomen:

  • Elke terrasuitbater heeft keuze uit vijf eigentijdse en aantrekkelijke kleuren voor de bepaling van de identiteit van zijn of haar zaak. Binnen dit kleurenpallet mogen twee kleuren worden gekozen waarmee het meubilair van de losse terraszone wordt uitgewerkt.
  • Voor het materiaalgebruik gaat een voorkeur uit naar natuurlijke materialen, maar ook gebruik van kwalitatief materiaal in kunststof kan worden toegelaten.
  • Naast stoelen mogen nu ook zitbanken (zitmeubel op stoelhoogte voor maximum drie personen) worden gebruikt.
  • De parasols worden beperkt tot één verplicht uniform vierhoekig type. Enkel op de afhangende rand kan de naam van de horecazaak aangebracht worden, conform de bepalingen van de reclameverordening. Ook nieuw is dat de parasols mogen worden verankerd in de grond. Buiten het terrasseizoen moet de verankering afgesloten worden.
  • Plantenbakken (max. 80 cm hoog en 40 cm diep) zijn toegelaten als afscheiding tussen de terrassen, maar moeten volledig binnen de terraszone staan (niet aan de voorzijde). Ze moeten gevuld worden met natuurlijke, kwalitatieve, duurzame en goed onderhouden groen.
  • Als de gevelbreedte minder dan 10 meter bedraagt, mag er maximaal één menubord per zaak staan. Dit bord moet steeds binnen de losse terraszone staan. De maximale afmetingen bedragen 1,2 m (hoogte) en 0,8m (breedte). Enkel vermelding van tekst en prijs is op dit bord toegelaten. Digitale menukaarten zijn ook toegestaan, maar moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen (dus geen foto's en/of publiciteit).

De gesloten permanente terraszone (constructies waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is) die er al staan, mogen blijven. Er geldt echter een 'uitdoofbeleid' voor de bestaande permanente terrasconstructies. Dit betekent dat als er in de toekomst een permanente terrasconstructie vervangen wordt, dat deze moet worden vervangen door een kwalitatieve constructie in één van de vijf vastgelegde kleuren. Zo jagen we de horecazaken niet op kosten, maar komen we op termijn toch ook tot een uniformer beeld van de permanente terrasconstructies.

Van stadszijde bestond de werkgroep uit de hoofdcoördinator en vertegenwoordigers van dienst ruimtelijke ordening en vergunningen. Daarnaast zaten ook Chris Janssens en Karel Hessels (HORECA Brugge), Jochen Schuermans (Ma Rica Rokk), Katrien Lootens (Hotel Portinari), Olivia Deblaere (Graaf van Vlaanderen), Rosette Pylyser (De Middenstand), Annick Guilini (The Green) en Reginald Demeyer (Hotel Leopold) in de werkgroep. Brecht Clyncke van UNIZO nam de coördinatie van deze werkgroep op zich en koppelde periodiek ook terug naar de rest van de horeca-uitbaters.

Zoneringsplan

Bij de opmaak van het zoneringsplan werd rekening gehouden met de huidige contouren van de vergunde terrassen. De terrasvergunningen zoals vandaag afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen blijven dus behouden. Het blijft wel zo dat de terrasvergunningen geen verworven recht zijn binnen het zoneringsplan. Deze blijft precair en is verbonden aan de eigenaar. Ook het Concertgebouw krijgt op het nieuwe zoneringsplan een zone voor terras. Binnen de geplande aanleg, met de boombanken, van die zone zal dat een meerwaarde zijn.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post494

Bouw ondergrondse rotatieparking speelt in op parkeernood in de binnenstad

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 13 okt, 2017 11:35:40

Het schepencollege verleende zonet de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een parking in het stadscentrum nabij het Weylerhof, met ligging aan de Hugo Losschaertstraat.

Men voorziet de bouw van een ondergrondse rotatieparking (139 plaatsen) op 2 bouwlagen onder de speelplaats van de Middenschool, met inrit en uitrit via de Hugo Losschaertstraat. De parking zal twee in- en uitgangen hebben voor voetgangers, ééntje aansluitend bij het Theresianenhof, waar meteen ook betaald zal kunnen worden. Hier is ook een lift voorzien. Een tweede uitgang zal zich ter hoogte van de inrit bevinden en omvat enkel een trap. Hier kunnen de gebruikers die naar de school moeten ook in- en uit. Ondertussen werd het woonproject Theresianenhof gerealiseerd, hier werd eveneens een ondergrondse parking voor de bewoners voorzien met in- en uitrit via de Ezelstraat.

In 2016 werd in het nieuwe Mobiliteitsplan de keuze gemaakt om het parkeren in de binnenstad zoveel mogelijk ondergronds te laten plaatsvinden, daartoe werd onder meer de realisatie van een nieuwe centrumparking in het Weylerhof vooropgesteld, als alternatief voor minder goed bereikbare centrumparkings zoals Biekorf en Zilverpand. Dit project is hier nu een antwoord op.

De bouw van de parking biedt meteen ook nog andere voordelen. Ook de Middenschool, waaronder de parking gebouwd wordt, heeft voordelen bij dit project. In overeenkomst met de private bouwheer van de parking zal de speelplaats van de school heraangelegd worden, met de inrichting van enkele voetbalterreinen. De speelplaats zal bovendien afgesloten kunnen worden naar de omgeving. Gecombineerd hiermee wordt ook een nieuwe berging voorzien voor de school. Op de speelplaats komt ook een fietsenstalling voor de leerlingen van de school.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post490

Thematisch RUP Stadslandschap

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 14 sep, 2017 08:40:47

Waarom dit RUP?

Sinds 2000 is de Brugse binnenstad erkend als Unesco werelderfgoed. Om dit werelderfgoed goed te beheren werd een managementplan opgemaakt, dat verschillende actiepunten formuleert voor het behoud en het beheer van het werelderfgoed. De opmaak van het RUP stadslandschap is daar een belangrijke van.

Met de opmaak van het thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (kortweg RUP) Stadslandschap wil ik verder werk maken van het beheer van het Unesco werelderfgoed. We opteren echter niet voor een integrale bescherming van de Brugse binnenstad, maar kiezen voor een vernieuwend juridisch instrument met dit thematisch RUP Stadslandschap. Zo moet naast het erfgoed ook de leefbaarheid van de stad behouden blijven.


Met dit RUP zoekt Brugge een balans tussen zorg voor het erfgoed en stedelijke vernieuwing. Het erfgoedpatrimonium van Brugge is immers geen statisch gegeven, maar vereist een specifieke omgang. Daarbij is vernieuwing belangrijk en nodig, maar moet deze zich inpassen binnen het typisch Brugse stadslandschap.

Sinds vanouds houdt de Stad rekening met erfgoedwaarde bij de beoordeling van bouwprojecten. Wat nieuw is, is dat de erfgoedwaarde van heel wat panden nu duidelijk vastgelegd wordt op kaart en in voorschriften. Hierdoor heeft de burger van bij de start van een bouwproject beter zicht én meer zekerheid over de manier waarop de Stad zal oordelen. Dit geeft de burger meer rechtszekerheid.

Een belangrijk doel van dit RUP is dat het voor de burger meer duidelijkheid schept over wat kan en niet kan met zijn pand. Transparanter maken wat wél en wat niet kan is een voorwaarde voor goede erfgoedzorg en voor kwalitatieve nieuwe architectuur.

Wat?

Een zogenaamd ‘thematisch RUP’ wijkt af van een klassiek RUP. Het RUP Stadslandschap doet – in tegenstelling tot een klassiek RUP – geen uitspraken doet over bestemming. Het thematisch RUP Stadslandschap werkt aanvullend op wat er al bestaat.

Het thematisch RUP Stadslandschap is een juridisch document dat uitspraken doet over het behoud en beheer van het stadslandschap van de Brugse binnenstad. Het legt dus regels vast voor enkele aspecten in een ruimer gebied, maar doet geen uitspraken over, bijvoorbeeld, de bestemming van het gebied. Het thematisch RUP Stadslandschap is bijgevolg niet hét, maar slechts één van de instrumenten die wordt ingezet om het ruimtelijk stadslandschappelijk beleid van de Brugse binnenstad te voeren.

Verder doet het RUP geen uitspraak over de volledige binnenstad, maar richt het zich op de historische poort- en hoofdstraten, de verbindende publieke ruimten en pleinen en de vesten met aangrenzende straten.

Nadat dit voorjaar het ontwerp RUP werd voorgelegd aan de bevolking en de bezwaren werden bestudeerd, wordt nu het RUP voorgelegd voor de definitieve vaststelling. Tijdens het openbaar onderzoek werden vier bezwaren ingediend, naast twee verplichte adviezen van hogere overheden. Gezien de omvang van dit RUP is dit een heel beperkt aantal. Het vele overleg over dit RUP, met onder meer een infomarkt, heeft dus geloond.

Wanneer het RUP goedgekeurd wordt door de gemeenteraad zal het voor eind 2017 nog in werking treden.

Wat bepaalt het RUP?

Het Erfgoedwaarderingskaart doet uitspraak over de wenselijkheid van behoud tot op perceelsniveau.

Talloze panden in de Brugse binnenstad werden sinds de jaren 1970 bezocht en zowel naar buitenkant als naar interieur geïnventariseerd. Per pand werd een specifiek architectuurhistorische waardebepaling geformuleerd. Deze waarde werd bepaald enerzijds vanuit de individuele erfgoedwaarde van het pand, anderzijds vanuit de rol die het pand in het stadslandschap vervult.

De waardebepaling gebeurt in zeven categorieën:

· Icoongebouwen, zoals bijvoorbeeld het Belfort, maar ook het concertgebouw. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden.

· Heel hoge erfgoedwaarde. Dit zijn in hoofdzaak de beschermde monumenten en gebouwen met een gelijkwaardige waarde. Sprekende voorbeelden zijn het begijnhof of de site Oud Sint-Jan. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden.

· Hoge erfgoedwaarde. Gebouwen en constructies die belangrijk zijn omwille van hun oudere kern of structuurelementen of panden die een gaaf voorbeeld zijn van een bepaalde stijlperiode, … Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden. Voorbeeld is de Heilig Hartkerk in de Vlamingstraat

· Erfgoed en/of stadslandschappelijke waarde. Panden met een specifieke waarde of doordat ze bijvoorbeeld deel uitmaken van een rij eenheidsbebouwing erg belangrijk zijn. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden. Voorbeelden zijn de eenheidsbebouwing langs de Gentpoortvest en de nabijgelegen schietbaan op de Vesten.

· Ondersteunende stadslandschappelijke waarde. Panden die op zich niet opvallen in het straatbeeld maar die door hun traditionele gevelopbouw, ritmiek, materiaalgebruik en volume/schaal zich onopvallend inpassen in de context. Nieuwbouw is enkel mogelijk indien het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het stadslandschap. Bijvoorbeeld de Gebouwen van Ter Groene Poorte straatzijde Komvest.

· Neutrale gebouwen. Panden die op zich geen meerwaarde vormen in de straat, maar die evenmin storend zijn. Ze kunnen vervangen worden, mits het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt. Crowne Plaza Brugge op de Burg behoort tot deze categorie. Deze gebouwen kunnen vervangen worden wanneer het een nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het stadslandschap..

· Niet-passend gebouw. Panden die afwijken voor wat betreft materiaalgebruik, ritme, schaal, volume, inpassing in de stedelijke structuur/korrel, … deze panden worden bij voorkeur vervangen door nieuwbouw. De Veste langs de Komvest is hiervan een voorbeeld. Deze gebouwen worden bij voorkeur vervangen door nieuwbouw, mits het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het stadslandschap.Daarnaast zijn de mogelijkheden voor wijzigingen (verbouwing, renovatie, eventuele nieuwbouw) bepaald in het plan Stedelijk profiel. Hiermee wordt verduidelijkt wat de (ver)bouwmogelijkheden zijn.

Het maakt vernieuwing mogelijk met respect voor het stadslandschap en erfgoedpatrimonium. De mogelijkheden voor wijzigingen, renovatie en nieuwbouw worden bepaald, zodat het erop volgende project zich beter inpast in het stedelijk landschap.

Belangrijk daarbij is de harmonieregel. Die zorgt ervoor dat verbouwingen of nieuwbouw in harmonie gebeuren met de kenmerken van het Brugse stadslandschap. De harmonieregel doet een uitspraak over de kroonlijsthoogte, de nokhoogte, de minimale hoogte van de gelijkvloers en de gevelopbouw en –geleding. Het referentiebeeld wordt bepaald binnen de rij van aanpalende panden. Wanneer het pand onderdeel is van een koppelbebouwing/geheel wordt enkel de andere koppelwoning/het geheel als referentiebeeld genomen. In alle andere gevallen worden 7 panden links en 7 panden rechts meegenomen als referentiebeeld.

Ook FOCUS TV bracht dit in beeld. Klik hier voor het interview.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post481
Volgende »