Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Gunstig advies voor tijdelijke Kruispoortbrug

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 13 sep, 2017 09:05:51

Waterwegen en Zeekanaal diende een aanvraag in voor de sloop van de beweegbare Kruispoortbrug en bouw van een tijdelijke beweegbare brug op dezelfde locatie op het kanaal Gent-Oostende en op de gronden gelegen langs dit kanaal te Brugge. Stad Brugge moet op deze aanvraag advies verlenen.

Ik ben me sterk bewust van de noodzaak van een snelle realisatie van deze nieuwe brug. Ik vraag aan minister Ben Weyts (N-VA) dat het nu snel vooruit mag gaan, daarom legde ik dit dossier speciaal met spoed voor aan het schepencollege, zodat er dringend kan gestart worden.

Historiek

De Kruispoortbrug bestaat in feite uit twee bruggen. Kruispoortbrug II, aan de historische Kruispoort, die gebruikt wordt voor het stadinwaarts verkeer en Kruispoortbrug I, van recentere datum, die gebruikt wordt voor het staduitwaarts verkeer. Op de avond van 6 oktober 2016 deed zich een niet herstelbaar defect voor tijdens de bediening van Kruispoortbrug I. Door dit defect werd de brug ontoegankelijk voor het wegverkeer en werd het scheepvaartverkeer onderbroken. Gezien de brug het einde van haar nuttige levensduur heeft bereikt, bleek snel dat een herstel niet meer aan de orde was en is de brug gedeeltelijk gesloopt tussen 7 en 9 oktober 2016. Dit zorgde voor een aanzienlijk mobiliteitsprobleem voor de Brugse binnenstad.

De plannen

In aanloop naar deze vergunningsaanvraag werden verschillende opties afgewogen, evenals de inplanting van een volledig nieuwe brug op een andere locatie. Het Brugse stadsbestuur was van mening dat dit een ingrijpend scenario was en dat er een snellere oplossing was om het mobiliteitsprobleem op korte termijn op te lossen.

Daartoe werd door Waterwegen en Zeekanaal nv een aanvraag ingediend voor een tijdelijke ophaalbrug. Deze aanvraag werd ingediend bij de Vlaamse overheid, die de Stad Brugge nu om advies vraagt. De Stad geeft nu gunstig advies voor de aanvraag.

De brug

De nieuwe brug wordt geïnstalleerd tussen de twee bestaande landhoofden van de Kruispoortbrug I. Ze maakt gebruik van de reeds bestaande ondergrondse constructie waardoor deze snel gerealiseerd kan worden. Ook de verkeerssituatie blijft ongewijzigd ten opzichte van voor het defect.

De brug is van het type hameistijlbrug en bestaat uit een portiekconstructie waaraan een roterend brugdek en een tegengewicht bevestigd worden. De portiekconstructie is naar uitzicht een referentie naar de brug die tot het einde van de Tweede Wereldoorlog op deze plaats stond.

De hoogte van de portiekconstructie bedraagt 13,34 meter in gesloten positie en 27,37 meter in geopende positie. De portiekconstructie wordt verwezenlijkt bovenop de bestaande brugkelder die het landhoofd aan de linkeroever uitmaakt.

De breedte van de rijweg op de brug bedraagt 7,00 m zodat er plaats is voor twee staduitwaartse rijstroken voor staduitwaarts verkeer. De wegmarkering op het brugdek wordt naar analogie met het verwijderde brugdek uitgevoerd. Doordat de brug gebruikt maakt van de bestaande landhoofden zijn er geen bijkomende wegeniswerkzaamheden vereist.

Het bouwen van een tijdelijke, beweegbare brug op dezelfde locatie van de Kruispoortbrug I moet de staduitwaartse verkeersdruk op andere kruispunten ten oosten van de binnenstad verlichten en voorziet in een optimale ontsluiting voor de zwakke weggebruikers. Op die manier kan de in november gerealiseerde passerelle die uitgeeft op de Kruispoortbrug II verwijderd worden en laat het Waterwegen en Zeekanaal NV toe om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren met minimale hinder voor het wegverkeer.

Ik roep dringend op tot actie. Ik ben me ervan bewust dat dit niet de mooiste brug zal zijn, maar een snelle oplossing is nu aan de orde. Ik hoop dat minister Weyts dit ook beseft en nu snel vooruit gaat. Vanuit Brugge geven we alvast een gunstig advies.

De tijdelijkheid van de tijdelijke brug is niet omschreven, ook hier hoop ik dat er geen spelletjes gespeeld worden en dat ook werk gemaakt wordt van de permanente brug.


Ook FOCUS TV bracht dit in beeld. Klik hier voor het interview.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post480

Verdere ontwikkeling van het Kanaaleiland

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 01 jun, 2017 10:36:51
Stad Brugge wil het Kanaaleiland, een strategische plek vlakbij station en Minnewaterpark, verder ontwikkelen. Dankzij de opmaak van een nieuw plan (RUP) kan Cactus muziekcentrum vzw een nieuwe zaal bouwen en kunnen o.a. jachthaven en kajakclub uitbreiden. De zone met de busparking en de kampeerauto’s blijft behouden maar kan wel verder worden uitgebouwd als dé ontvangstplek van Brugge.


Klik hier voor het fragment op Focus TV

Het Kanaaleiland is een zeer strategische plek en sluit ruimtelijk aan op zowel de binnenstad als op het station met in zijn verlengde de verschillende scholencampussen.

Hoewel dit gebied verbonden is met de binnenstad en het station, kent het op vandaag de dag weinig samenhang, programma en ruimtelijke kwaliteit. Om deze drie knelpunten te verbeteren wordt er gezocht naar samenhang door programmatie of andere ruimtelijke ingrepen met de omgeving, en moeten nieuwe fysieke linken gelegd worden.

Bij het onderzoeken van de site werd duidelijk dat het wenselijk is dat beide zijden van de Bargeweg met elkaar verbonden worden, dit om meer eenheid en relaties binnen het plangebied te creëren.

In de bestaande situatie loopt de Bargeweg dwars door het plangebied. Hierdoor ontstaat een gevaarlijk conflictpunt, waar gemotoriseerd verkeer kruist met stromen van zachte weggebruikers. De zone ten noorden van de Bargeweg en ten zuiden van de Bargeweg kunnen aansluiten op een "vestibule plein" (cfr. aan de huidige rode voetgangersbrug) met verkeersremmende maatregelen zoals een pleinverhoging of groenaanplantingen. Op die manier wordt een veilige oversteek verzekerd voor zowel fietsers als voetgangers.

Op de gronden ten noorden van de Bargeweg kan een nieuwe Cactuszaal worden gebouwd. Vanuit Cactus liet men weten dat het ontwerp van het gebouw min of meer klaar is. Het ligt in hun bedoeling om in de loop van de maand juni dit ontwerp voor te stellen aan de stad voor advies. Daarna kan de effectieve bouwaanvraag ingediend worden.

De esplanade die vandaag langs het Kanaal loopt, kan men verlengen door de zijarm over te steken door middel van een beperkte brugconstructie om vervolgens op de Vaartdijkstraat aan te sluiten. De brug is enkel bestemd voor zacht verkeer (fietsers en voetgangers). Het zuidelijke punt van de site heeft de potentie om een belangrijk rustpunt op de site te worden. Hiermee zal de relatie tussen de esplanade, de jachtclub en de roeiclub versterkt worden.

De zone met de busparking en de kampeerauto’s blijft behouden maar kan wel verder worden uitgebouwd als dé ontvangstplek van Brugge. Met het RUP wordt het mogelijke gemaakt om de busparking te hertekenen en te faciliteren met bijvoorbeeld een luifel, analoog als aan de noordzijde van de ringweg R30. Ook kan bijvoorbeeld een klein sanitair paviljoen bijgeplaatst worden.

Dinsdag werd het ontwerpRUP voorgesteld aan en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad. Daarna hebben de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering nog 30 dagen te tijd om het RUP eventueel te schorsen. Het RUP treedt in werking 14 dagen nadat de Gemeenteraadsbeslissing met de definitieve vaststelling van het plan is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Ondertussen loopt de samenwerkingsovereenkomst van de Stad met Cactus rond de jongerenprogrammatie STUDENT REDUX verder. De Stad Brugge geeft jaarlijks een werkingstoelage van minimum 5000 euro aan de vzw Muziekcentrum Cactus om haar jongerenprogrammatie Student Redux te verwezenlijken. Met deze werkingstoelage wil Cactus specifiek investeren in concerten voor jongeren en de toegangsprijs voor Brugse scholieren van het 5e en 6e middelbaar verlagen. Deze leeftijdscategorie is traditioneel een erg moeilijk te bereiken doelgroep voor concerten. Vaak beschikken scholieren niet over de nodige financiële middelen om de volle ticketprijs te betalen. Via Student Redux kunnen ze voor slechts 5 euro concerten meepikken, ongeacht de geldende ticketprijs. In 2016 waren er 34 concerten waarbij de Student Redux-korting gehanteerd werd, en 388 scholieren er gebruik van maakten.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post457

Groenerei wordt beschermd stadsgezicht

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 03 mei, 2017 08:57:00

Stad Brugge geeft een positief advies voor de bescherming van de Groene Rei en Omgeving als stadsgezicht.

Stad Brugge dient een eerste advies te geven over dit dossier, vooraleer de effectieve procedure tot bescherming zal worden opgestart.

De Groene Rei en Omgeving zijn het vijftiende beschermde stadsgezicht in Brugge. Het omvat de hoofdgebouwen langsheen de Groene Rei en de bebouwing aan de noordelijke zijde van Rei, namelijk een aantal huizen in de Meestraat, Hertsbergestraat, Peerdenstraat en een aantal achterhuizen van de Hoogstraat.

Naast de kaaimuren en de bruggen is ook het houtig erfgoed (enkele beeldbepalende hoogstambomen) langs de Groene Rei opgenomen in de bescherming.

Dit dossier maakt deel uit van een reeks beschermingen van “kenmerkende stedelijke structuren in de binnenstad”. De komende jaren (2016-2018) zullen nog dossiers opgemaakt worden voor de Rozenhoedkaai en de Dijver.

De geografische inventarisatie van het bouwkundig erfgoed voor de Brugse binnenstad werd afgerond in 2002. Daarbij aansluitend werden in 2004 in de binnenstad 200 monumenten bijkomend beschermd.

In de loop van 2011 werd een UNESCO-rapport opgesteld. Hierin werd de volgende aanbeveling gegeven: “het World Heritage Patrimonium opnemen als “stadslandschap” binnen de vigerende Vlaamse wetgeving grondig en gedetailleerd onderzoeken en in overweging nemen”. Deze aanbeveling werd onderzocht. Sinds de rapportering aan UNESCO, begin 2012, werken we vanuit Brugge samen met de Vlaamse Overheid aan de aanbevelingen die door het Werelderfgoedcomité gemaakt werden. Naar aanleiding van die aanbevelingen in het UNESCO-rapport werd dit dossier opgemaakt.
De bescherming vormt een bijkomende waardering van een uitzonderlijk specifiek Brugs stadslandschap, maar is ook en vooral een erkenning van de inspanningen van alle eigenaars en bewoners die hier al jaren hun bijdrage leveren om deze prachtige omgeving in stand te houden en te verbeteren.

In totaal telt onze mooie erfgoedstad Brugge momenteel circa 550 monumenten en 14 beschermde stadsgezichten, iets waar we terecht fier mogen op zijn.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post448

Veldsteen of restanten van de oudste constructies op de Burg gevonden!

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 20 apr, 2017 09:30:39

Bij een werfcontrole en een plaatsbezoek kwamen in één week tijd sporen aan het licht van zowel het klooster van Sint-Donaas als van de grafelijke burcht.

Bij grondige verbouwingswerken van een neoclassicistisch pand in de Burgstraat, gelegen in het hart van de stad, werd door de mensen van mijn dienst Monumentenzorg onlangs een wand in veldsteen ontdekt. Samen met Raakvlak werd een bovengrondse muur van 3,6 m hoog en ca. 6 lang vrijgelegd. De muur maakt waarschijnlijk deel uit van het kapittelklooster uit de 10de-11de eeuw dat samen met de Sint-Donaaskerk tussen 1799 en 1800 werd gesloopt. In het verlengde van de bestaande toegang tot het klooster, via de Philipstockstraat, legde de Stad in 1807 de huidige straat aan. Langs deze nieuwe Burgstraat verrezen kort nadien neoclassicistische huizen blijkbaar met behoud en recuperatie van bestaand bouwmateriaal. Er werd toen voor gekozen om dit uitzonderlijk bovengronds, veldstenen muurfragment te bewaren achter een nieuwe muur.

Amper een week later deden de mensen van mijn dienst Monumentenzorg een nieuwe vondst. In de kelders van een horecazaak op dezelfde Burg werd een aanzienlijke wand in veldsteen vastgesteld. De veldstenen muur heeft bovendien een fries in visgraatverband. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een deel van de vroegere grafelijke burcht of het Steen. Het eerste stenen gebouw zou tussen 863 en 965 gebouwd zijn door de graven Boudewijn I, Boudewijn II of Arnulf I. Eind 12de eeuw werd het Steen door de graven als woonplaats verlaten en werd het een gevangenis tot het afbrandde op het eind van de 17de eeuw. Tot halfweg de 19de eeuw bleef het terrein braakliggend.

Beide muurfragmenten werden uitgebreid gedocumenteerd door de medewerkers van de dienst Monumentenzorg in samenwerking met Raakvlak. Werelderfgoedstad Brugge blijft verbazen met nieuwe sporen uit haar roemrijke verleden.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post446
« VorigeVolgende »