Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Donaldson Brugge breidt verder uit

Sint-PietersGeplaatst door franky demon 05 feb, 2018 09:25:48

Het bestaande bedrijf Donaldson Europe, gelegen langs de Pathoekeweg op Sint-Pieters, wordt verder uitgebreid.

Donaldson is een Amerikaanse wereldleider in de markt van de filtratietechnieken. Ze heeft meer dan 140 strategische locaties voor productie, verkoop en distributie in meer dan 40 landen. Het European Distribution Center (EDC) in Brugge is het hoofddistributiecentrum van Donaldson Europe. Van hieruit beleveren ze de klanten over gans Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Men verscheept vanuit Brugge jaarlijks 14 miljoen filters naar 10000 klanten in 164 verschillende landen.

Met de goedkeuring van deze bouwvergunning is Donaldson in staat om zijn aanwezigheid in de Pathoekeweg in Brugge verder te verankeren. Vorig jaar kwam er een uitbreiding van het distributiecentrum met 14000 m². Nu komt er nog eens 9000 m² bij, en wordt op het terrein de bestaande truckparking uitgebreid.

De totale oppervlakte van het distributiecentrum in Brugge zal na afwerking 46000 m² bedragen, hetgeen Donaldson in staat moet stellen om zijn distributieactiviteiten nog vele jaren verder uit te bouwen. De uitbreiding in Brugge valt evenwel samen met de sluiting van het distributiecentrum in Slowakije. Deze activiteiten werden in december 2017 reeds in Brugge ondergebracht.

Donaldson, opgericht in 1966 en met hoofdkwartier in Leuven, kocht in 1994 een terrein van 4ha aan de Pathoekeweg, en bouwde er een productiecentrum voor filtersystemen van 10.000m². In 2007 werd dit productiecentrum omgebouwd tot en uitgebreid tot een distributiecentrum voor Europa met een oppervlakte van 22.000m². Tegelijkertijd werd met de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) een overeenkomst afgesloten voor aankoop van het naastliggende terrein met als doel mogelijke uitbreiding veilig te stellen. Reeds bij de start in 1966 koos Donaldson voor een locatie in Brugge wegens de hoge concentratie aan geschoold personeel. Men gaat ervanuit dat onze regio kan voorzien in een degelijke infrastructuur op gebied van logistiek en distributie, en in een constante aanvoer van correct opgeleide mensen.

Het nieuw te bouwen volume sluit aan op het bestaande gebouw. Het bestaande en het nieuwe gebouw worden van eenzelfde bekleding voorzien in donkergrijs geprofileerde staalplaten met betonnen plint. Het einde van de werken is voorzien tegen midden april 2018.

Sinds de start van de werkzaamheden en de overname van de activiteiten in Slowakije zijn er in Brugge reeds 25 arbeidsplaatsen bijgekomen. Vermoedelijk zal dit aantal nog stijgen tot een totaal van 90 arbeiders en 16 bedienden in de loop van 2018. Een mooie meerwaarde voor onze stad.Hiermee wil ik meteen aantonen dat we de nog beschikbare ruimte voor bedrijventerreinen optimaal willen benutten.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post519

Wonen aan het water langs de Steenkaai

Sint-PietersGeplaatst door franky demon 03 okt, 2017 09:02:25

Binnenkort zal langs de Steenkaai 22 te Sint-Pieters een nieuwbouwproject gerealiseerd worden.

De bestaande halfopen eengezinswoning met handelsruimte en garageberging zal worden gesloopt. Ze wordt vervangen door een meergezinswoning met 6 wooneenheden en carports voor 3 wagens. Het gebouw zal 3 bouwlagen tellen met een plat dak. Zowel op het gelijkvloers, de eerste als de tweede verdieping worden telkens 2 appartementen voorzien. Elk appartement wordt voorzien van 2 slaapkamers. De grote ramen aan de voorzijde van de appartementen bieden een luchtig wooncomfort en mooi uitzicht op het water.

Bijkomend worden in de kelder 6 parkeerplaatsen en 6 bergingen voor de appartementen voorzien. De fietsenstalling wordt voorzien in de garage. De garage en de carports zullen via de zijkant van het perceel te bereiken zijn.

Voor de nieuwe bewoners wordt het een beleving om dicht aan het water te wonen, met het kanaal Gent-Brugge-Oostende voor de deur en op een boogscheut van de Brugse binnenstad.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post487

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sint-Pietersmolenwijk zorgt voor mogelijkheden

Sint-PietersGeplaatst door franky demon 20 jun, 2017 08:41:55

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Eerstdaags wordt aan de gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Sint-Pietersmolenwijk voorgelegd, ter definitieve vaststelling.

SITUERING

Het plangebied van dit gemeentelijk RUP bevindt zich tussen de Blankenbergse Steenweg, de spoorweg Brugge-Blankenberge/Zeebrugge/Knokke, de Oostendse Steenweg en de Sint-Pietersmolenstraat. Dit RUP omvat de huidige Sint-Pietersmolenwijk en haar omgeving. Het gaat om een gebied van ca. 53 ha.

DOEL

Met dit gemeentelijk RUP wil de stad het BPA Molenstraat Zuid uit 1988 (beperkt gewijzigd in 2003) vervangen. Het belangrijkste doel van de opmaak van het RUP Sint-Pietersmolenwijk is om vast te leggen op welke manier de verdere realisatie van de Sint-Pietersmolenwijk moet gebeuren.

In 2004 lag er een stedenbouwkundig plan hiervoor op tafel, wat ging omgezet worden in een RUP. Een eerste aanzet van dit RUP werd aan de buurt voorgesteld op 15 november 2010. Dit stedenbouwkundig plan was echter omwille van verschillende elementen achterhaald. Zo kwam in de periode 2010-2011 de problematiek met betrekking tot de waterhuishouding in het gebied naar voor. Er werd dan ook beslist om de RUP-procedure on hold te plaatsen tot hierover meer duidelijkheid was. In opdracht van de huisvestingsmaatschappijen werd een waterstudie uitgevoerd, waaruit een aantal randvoorwaarden voortvloeiden om tot de ontwikkeling van dit gebied te kunnen overgaan. Ook waren er in die periode een aantal ontwikkelingen en plannen in het gebied die tot een aangepast plan noopten: de plannen (privaat en openbaar) voor woonzorgcentra, vergunningsaanvragen voor sociale woningbouw, … maar ook het Stevin-project waardoor de hoogspanningsleiding in het gebied zal verdwijnen.

Eind 2014 sloot de Stad een overeenkomst met de sociale bouwmaatschappijen (die eigenaar zijn van een groot deel van dit gebied) en het OCMW; het zogenaamde protocol. In dit protocol werden afspraken gemaakt over de verdere ontwikkelingen op vlak van sociale woningen en niet-sociale, betaalbare woningen, zorgzones en de groene corridor.

We beslisten in 2014 om de opmaak van dit RUP terug te hervatten en de ontwikkelingsvisie voor dit gebied te herwerken rekening houdend met al deze nieuwe elementen. Ook de randen van de Sint-Pietersmolenwijk, namelijk de bebouwing langs de Oostendse Steenweg, de Blankenbergse Steenweg, de Blankenbergse Dijk en de Sint-Pietersmolenstraat maken deel uit van dit plan. Dankzij het protocol wordt het voor de sociale huisvestingsmaatschappijen mogelijk om het aanbod aan woningen uit te breiden en er op korte termijn voorzieningen voor senioren (zowel assistentiewoningen als woonzorg) te bouwen.

Daar blijft het echter niet bij, want na de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zullen er ook betaalbare woningen kunnen gebouwd worden voor gezinnen die niet aan de sociale voorwaarden voldoen. In het RUP zal ook vastgelegd worden hoe de groene ruimte ingericht zal worden. Na jaren plannen is in Sint Pieters een oplossing in zicht op een mooie wijk waar het aangenaam wonen zal zijn nabij de Sint-Pietersplas.

VISIE

De visie op de verdere ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied bestaat uit volgende uitgangspunten:

- De Blankenbergse Steenweg en de Oostendse Steenweg zijn allebei invalswegen waar diverse centrumfuncties (dit gaat over handelszaken, kantoren, diensten, restaurants, gemeenschapsvoorzieningen, recreatieve voorzieningen, …) verweven met het wonen voorkomen. Door deze functies langs invalswegen te concentreren zijn ze vlot bereikbaar en ondersteunen ze ook de woonwijken die erachter liggen. Het is dan ook wenselijk dat deze functies (verweven met het wonen) op deze locaties behouden blijven. Langs de Oostendse Steenweg kan daarbij tot 4 bouwlagen hoog toegelaten worden, langs de Blankenbergse Steenweg tot max. 3 bouwlagen.

- Behouden bestaande woningen en versterken van het wonen:

§ De bestaande woningen langs de Blankenbergse Dijk en de Sint-Pietersmolenstraat kunnen behouden en verbouwd worden. De nog niet bebouwde tussenliggende percelen kunnen eveneens ontwikkeld worden voor kleinschalige woningen.

§ De bestaande sociale woonwijk is een groene woonwijk voor gezinnen. Het groene en verkeersluwe karakter zijn belangrijke pluspunten, de wateroverlast een minpunt. In de toekomst is het dan ook vooral belangrijk dat er in de omgeving voldoende waterbuffering voorzien wordt. Op langere termijn moeten hier ook mogelijkheden voor renovatie en herbouw zijn.

§ In de noordelijke (of centrale) lob en in de zuidelijke lob worden nieuwbouwmogelijkheden gecreëerd.

- Aandacht voor gemeenschapsvoorzieningen in het woonweefsel

§ Het is belangrijk dat, waar mensen wonen, zij ook relatief dicht in de buurt voor alles terecht kunnen. We denken hierbij aan bijvoorbeeld apotheker, bakker, slager, crèche, dokter, …

§ Ook specifieke woonvormen zoals, woonzorgcentra en assistentiewonen nemen in het door het RUP omschreven gebied een specifieke plaats in. Daarbij kunnen ook andere voorzieningen zoals kapper, krantenwinkel, … gemengd met deze woonvormen voorkomen die ten dienste kunnen staan van alle inwoners van de wijk.

§ Recreatie is een belangrijk punt. Naast de uitbreiding en waar nodig verbetering van de bestaande recreatieve voorzieningen zoals het sportpark Tempelhof en de jeugdlokalen (nu ingenomen door Chiro en Rode Valken) kan er ook gedacht worden aan bijkomende speelruimtes. De intensievere recreatie zoals de jeugdlokalen en de sportvoorzieningen worden geconcentreerd nabij de spoorwegonderdoorgang naar het Tempelhof. Gezien de sociale woonprojecten in de buurt en een grote populatie jonge kinderen en jongeren op Sint-Pieters, is het noodzakelijk dat er voldoende speelruimte voorzien wordt. In de uitbouw van de wijken kunnen kleinere buurtspeelterreintjes voorzien worden. Het eerder opgemaakte speelruimtebeleidsplan wees uit dat er meer vraag is naar avontuurlijke speelruimte, ook voor iets oudere kinderen. Het speelplein Gentele kan op die manier heringericht en aangepast worden, en de nabijheid van het water kan er mee in opgenomen worden.

- Verkeersluwe wijk

§ Er wordt gestreefd naar een kindvriendelijke en verkeersluwe wijk. De ontsluitingen voor gemotoriseerd verkeer en de parkeermogelijkheden in de nieuw te ontwikkelen gebieden worden dan ook geconcentreerd nabij de bestaande wegen. Tussen de woningen zelf staat het langzaam verkeer voorop.

- Belang van de groene elementen en het water

§ Er zijn in het plangebied heel wat groene en waardevolle elementen aanwezig: de aangrenzende open ruimte met de Sint-Pietersplas, de aanwezigheid van de landschappelijk mooie Blankenbergse Dijk, enkele mooie knotwilgenrijen, kleine waterlopen in het niet bebouwde gebied,… Het zal belangrijk zijn deze steeds zo goed mogelijk op te nemen in het geheel en te zorgen dat ze duidelijk herkenbaar en zichtbaar blijven. Daarnaast kan dit ook functioneel gebruikt worden, bijvoorbeeld bij regenval als wateropvang in de beekjes.

- Aandacht voor duurzame energie

§ De aanwezige restwarmteleiding en de plannen van IVBO om een nieuw warmtenet te voorzien, biedt mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling. Het RUP laat de mogelijkheid om dergelijke warmtenet aan te leggen toe.

§ Daarnaast verdwijnt de hoogspanningsleiding in het gebied. Zolang deze aanwezig is zijn, door de geldende veiligheidsvoorschriften, ontwikkelingen onder de leiding onmogelijk. Van zodra ze verdwenen is kan het gebied volledig ontwikkeld worden. Er worden dan ook geen specifieke bepalingen opgenomen in het RUP.

Al deze principes werden omgezet naar verschillende bestemmingszones en bijhorende voorschriften in het opgemaakte RUP.

Hierdoor kunnen de volgende jaren diverse woon- en zorgprojecten op deze site worden gerealiseerd.

PROCEDURE

Het RUP staat nu op de agenda van de eerstkomende Gemeenteraad (27 juni 2017) ter definitieve vaststelling. Indien de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering niet beslissen om het RUP te schorsen, dan is het RUP 14 dagen na publicatie van het gemeenteraadsbesluit in het Belgisch Staatsblad van kracht.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post464

Crossfit opent in Brugge in nieuwe zaal

Sint-PietersGeplaatst door franky demon 08 jun, 2017 08:49:39

De hippe en trendy sport Crossfit kan voortaan in optimale omstandigheden beoefend worden in Brugge.
Crossfit Brugge neemt vanaf zaterdag 10 juni zijn intrek in een heringericht gebouw in de Kleine Monnikenwerve 6, op het industrieterrein de Blauwe Toren.

CrossFit is een manier van fitness die gewichtheffen, atletiek en gymnastiek combineert in één trainingsvorm. Gedurende de training worden functionele bewegingen op een gevarieerde manier in een hoge intensiteit zo snel mogelijk uitgevoerd. De filosofie achter CrossFit is om niet te specialiseren in één specifiek sportonderdeel omdat dit tot een eenzijdige fysieke ontwikkeling zou leiden.

Trainingen bestaan uit een warming-up, een technisch gedeelte om de Crossfit bewegingen te leren en een intensieve training Workout of the Day van 10 à 20 minuten. Gedurende de training wordt er gebruikgemaakt van allerlei voorwerpen zoals o.a. tractorbanden, zandzakken, touwen en pull up bars. De oefeningen bestaan voornamelijk uit natuurlijke lichaamsbewegingen zoals duwen, (op)trekken, stoten, werpen, tillen, springen, klimmen en rennen. Het doel van CrossFit is om ongeacht leeftijd, beroep of fysieke gesteldheid, zo snel mogelijk fit en gezond te worden.

Crossfit was tot nu toe gehuisvest in een kleinere locatie op de Blankenbergse Steenweg. De groeiende uitstraling van deze sport zorgde ervoor dat men op zoek ging naar een nieuw pand, dat werd gevonden op het industrieterrein aan de Blauwe Toren.

Door het specifieke karakter van deze sport is het aangewezen om dit in een groot industrieel pand te gaan huisvesten. Ook op andere plaatsen in Vlaanderen groeit deze sport sterk. In Roeselare (in de omgeving van het AZ Delta Ziekenhuis), Aalst, Kortrijk, Antwerpen en Leuven vindt men ook al vestigingen van Crossfit, telkens in een meer industriële omgeving.

Concreet vroeg men een stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van de bestemming van een werk -en opslagplaats naar een sportzaal. Het voorste gedeelte van het gebouw (met een totale oppervlakte van 740,00 m²) wordt omgevormd tot een sportzaal. Het gebouw wordt intern ingericht, maar niet verbouwd en evenmin uitgebreid.

Ik ben blij dat we deze groeiende en trendy sport een nieuwe stek kunnen bieden op een locatie waar zij het best tot hun recht komen, en zo maximaal de mogelijkheden van de beschikbare ruimte kunnen benutten.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post461
Volgende »