Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Naar een visie voor de toekomst van Assebroek

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 28 mei, 2018 15:02:32

De afgelopen jaren is de kern van Assebroek sterk veranderd. Diverse woonontwikkelingen zoals Julien Saelens, Tuinen van Hollebeke en Laurierenpark hebben er plaatsgevonden. Bijkomend openbaar domein werd gecreëerd. Verkeers- en parkeerdruk laten zich voelen.

In 2019 zal de strategisch gelegen site van de Oude Stelplaats van De Lijn in de kern van Assebroek, grenzend aan een onbebouwd perceel in eigendom van de stad en het Gaston Roelandtsplein opnieuw komen leeg te staan. Ik betreur het nog steeds enorm dat Garrincha er ‘voorlopig’ niet kan blijven.

Een geïntegreerde visie voor de kern van Assebroek waarbij nieuwe ruimtelijke inzichten, mobiliteitsvraagstukken en hieraan gekoppeld financiële haalbaarheid op elkaar afgestemd worden én die door een breed publiek gedragen wordt, dringt zich op.

De afgelopen jaren werden er reeds verschillende studies gevoerd in en rond de kern van Assebroek. Enkele voorbeelden:

- Zo werd er in 2009 in opdracht van De Lijn en het stadsbestuur een onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de site busstelplaats ‘De Lijn’, het aanpalend onbebouwd perceel in eigendom van Stad Brugge en de directe omgeving.

- Een mobiliteitsonderzoek in het kader van een betere doorstroming van de Astridlaan is lopende. Hierbij wordt er gezocht naar het organiseren van bijkomende parkeerplaatsen en wenst men een veiligere verkeerssituatie ter hoogte van het Gaston Roelandtsplein na te streven.

- Een onderzoek naar de herinrichting van het Gaston Roelandtsplein werd aangevat.

- Ook burgers hebben de afgelopen jaren de handen uit de mouwen gestoken en hebben een aanvraag ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed tot bescherming van de gebouwen op de site van de stelplaats en een bomenrij. Deze burgerbeweging die zich ‘De Toekomst van Assebroek’ noemt, is naast het behoud van het patrimonium voorstander om de site van De Lijn voor te behouden voor innovatieve, creatieve of gemeenschapsprojecten met respect voor het karakter en de geschiedenis van de site.

- Zij hebben tevens een voorlopige aanvraag tot bescherming ingediend voor het gebouw gelegen Generaal Lemanlaan 145. Dit betreft de gebouwen van de scholencampus Mariawende-Blydhove. Naast de wens om de gebouwen en de tuin te beschermen zien zij potentieel om hier een buurt- of dienstencentrum in te richten ten voordele van lokale verenigingen, hetzij uitbreidingsmogelijkheden voor de kinderopvang. Ook vragen zij naar de mogelijkheid om de tuin (deels) open te stellen voor publiek. Het openstellen van de tuin zien zij in een ruimere context ter realisatie van een stadspark in het centrum van Assebroek.

Een aantal studies (stedenbouwkundige-, mobiliteits-, haalbaarheidsstudies, studies tot bescherming van gebouwen, …) volgden elkaar de afgelopen jaren op. Allen hebben ze tot nieuwe inzichten geleid telkens vanuit één specifieke invalshoek, hetzij ruimtelijk, hetzij vanuit mobiliteit, hetzij historisch, hetzij maatschappelijk, hetzij financieel, …; met als gevolg dat de diverse actoren (huidige gebruikers, eigenaars en burgers) uiteenlopende en tegenstrijdige ideeën hebben over de toekomstige ontwikkelingen van de kern van Assebroek.

Indien we als stadsbestuur een sturende rol wensen op te nemen in het kader van een kernversterkend beleid in Assebroek en dit met het oog op een maatschappelijke meerwaarde, dan is er nood aan een geïntegreerde visie. Eén sterk verhaal dat tegemoetkomt aan de noden die er zijn, waarbij nieuwe ruimtelijke inzichten, mobiliteitsvraagstukken, maatschappelijke meerwaarde en hieraan gekoppeld financiële haalbaarheid in de zin van kosten-baten op elkaar afgestemd worden. Deze visie brengt bij voorkeur de verschillende inzichten én ideeën van onderuit samen in één samenhangend verhaal, dat door zoveel mogelijk betrokken partijen gedragen wordt.

Om tot een breed gedragen visie, een plan van aanpak en uiteindelijke realisatie te komen is er een specifieke expertise nodig voor begeleiding op procedureel, juridisch, financieel, mobiliteit, stedenbouwkundig en eventueel bouwtechnisch vlak. Daarom stelde ik voor om vanuit het stadsbestuur een opdracht uit te schrijven voor een begeleidingsopdracht, om te komen tot een breed gedragen visie en een plan van aanpak, met het oog op een uiteindelijke realisatie, van de kern van Assebroek.

Deze visie of masterplan zou een duidelijk kader moeten scheppen voor een concrete aanpak van de kern van Assebroek. Een leidraad voor de verschillende actoren om samen aan de realisatie van deze visie te werken.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post547

Open brief aan minister Ben Weyts en De Lijn

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 18 apr, 2018 14:15:28

Geachte minister Ben Weyts,

Geachte directeur-generaal van De Lijn

Het moet mij van het hart, en stoot mij oprecht tegen de borst, hoe ik hier in Brugge moet vaststellen dat u jammer genoeg niet, zoals het eigenlijk wel hoort, omgaat als een goede huisvader met uw (leegstaand) patrimonium.

Misschien is hun verhaal u niet bekend (al vermoed en hoop ik toch van wel), maar de organisatoren van Garrincha in Brugge zijn de schrijvers van een waar succesverhaal. In uw voormalige stelplaats, aan het Gaston Roelandtsplein te Assebroek, werd in het najaar van 2015 een tijdelijk indoor-voetbalcentrum gehuisvest. De Lijn had op deze site immers haar activiteiten stopgezet sinds de herlokalisatie van de stelplaats naar de Brugse stationsomgeving. Twee jonge ondernemers die zich verenigden in “Garrincha” en de in Engeland zeer populaire voetbalvariant “5-a-side’ voetbal in Vlaanderen wilden lanceren, zagen in deze locatie een unieke kans voor de tijdelijke oprichting van een voetbalcentrum voor 5-a-side voetbal. Door deze tijdelijke recreatieve invulling kon de site van leegstandsproblemen gevrijwaard blijven, in afwachting van een verdere ontwikkeling op de site. Ik herhaal, een waar succesverhaal, want vele Brugse sporters, jong en minder jong, uit scholen, jeugdverenigingen, vriendengroepen vonden de weg naar Garrincha om er zich sportief uit te leven.

Recent besloot u echter om dit mooie succesverhaal een bittere halt toe te roepen. Garrincha moet op zoek naar een andere plek. Er was weliswaar indertijd een akkoord gesloten voor een tijdelijke overeenkomst in afwachting van een andere ontwikkeling van de site, maar plannen voor een verdere ontwikkeling zijn er nog steeds niet. Begrijpe wie begrijpen kan, ik begrijp het alvast niet…. Laat u dan liever deze gebouwen leegstaan en verkommeren, misschien zelfs een tot een toevluchtsoord voor ongewenste indringers en ongedierte verworden? Wilt u werkelijk op deze manier het sportief plezier van vele Brugse jongeren ontnemen? Ik zou het appreciëren mocht u, tot er definitieve herbestemmingsplannen zijn, Garrincha de mogelijkheid bieden om de leegstaande gebouwen te gebruiken.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post538

Nieuw cohousingproject Eikenberg op Sint-Kruis

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 20 mrt, 2018 17:45:07

In de stadsrand van Brugge, meer specifiek op Sint-Kruis, zal een nieuw cohousingproject gebouwd worden, ter hoogte van Eikenberg 27. Hiermee zet Cohousing Eikenberg, een groep van bouwheren en -vrouwen die wil samenhuizen, een belangrijke stap naar hun woondroom en de woongemeenschap die ze willen vormen.

Het project omvat een terrein van 4100m² waarop men 18 wooneenheden wil realiseren voor een mix van jong en oud, gezinnen, alleenstaanden en mensen met een zorgvraag. De woningen worden gebouwd in een gemeenschappelijke en gedeelde tuin. Deze omvat een meer ingesloten deel waarrond de woningen liggen en een bebost stuk van 1200 m² aan de westkant. Naast de tuin zullen de bewoners ook aan de straatkant een gemeenschappelijk paviljoen delen met multifunctionele zaaltjes, keuken, logeerkamers, een wasplaats, atelier en fietsenberging.

De wooneenheden zijn verdeeld over 4 woonblokken. De blokken zijn genoemd naar de windrichtingen. Een eerste blok (NOORD) bestaat uit de bestaande woning aan de straat, die geïsoleerd wordt aan de buitenzijde en afgewerkt wordt met een nieuwe gevelsteen. Het dak wordt vervangen door een nieuw hellend dak dat als groendak afgewerkt wordt. Tegen deze woning wordt aan de achterzijde een nieuw gebouw opgetrokken als gemeenschappelijk paviljoen (gemeenschappelijke keuken en leefruimte, logeerkamers …). Een tweede blok (WEST), is het grootste van de 4 blokken en omvat 8 wooneenheden (2 grondgebonden woningen en 6 appartementen). Een derde blok (ZUID) omvat 3 wooneenheden (1 grondgebonden wooneenheid en 2 appartementen). Een vierde blok (OOST) omvat 5 wooneenheden (2 grondgebonden wooneenheden en 3 appartementen).

De omgeving rond de gebouwen wordt aangelegd als gemeenschappelijke tuin/buitenruimte. De gebouwen oost, zuid en west zijn gegroepeerd rond een centraal plein, het gebouw noord bevindt zich aan de straat. Tussen noord en west wordt een zwemvijver aangelegd. Verspreid over deze buitenruimte worden in totaal 19 parkeerplaatsen aangelegd. De twee bestaande garages worden vervangen door open parkeerplaatsen. De bestaande oprit langsheen de oostelijke perceelsgrens wordt als hoofdtoegang aangelegd. Er komen 7 gegroepeerde parkeerplaatsen langs deze oprit ter hoogte van de ingang. De resterende 10 parkeerplaatsen worden ten noorden en ten oosten van blok oost ingericht. Het gaat om 3 dubbele garages en 4 parkeerplaatsen in open lucht. Er worden 5 overdekte fietsenstallingen voor in totaal 51 fietsen gekoppeld aan de gebouwen.

Het project wil ecologisch zijn in de manier waarop er zal samen gehuisd worden en zuiniger wordt omgegaan met ruimte door bepaalde voorzieningen te delen, maar maakt ook doorgedreven keuzes naar energieverbruik, materiaalkeuze, groendaken, gevelbegroeiing, …

Cohousing is een relatief recent fenomeen. Door apart ‘samen’ te huizen met gebruik van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, kan men compacter bouwen en zuiniger omgaan met de beschikbare ruimte. Dit principe is een belangrijk aspect van een duurzame ruimtelijke ordening.Foto's: Stefaan Reuse

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post530

Wonen in het oud administratief centrum in Assebroek

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 19 jan, 2018 10:54:33

Het voormalig administratief centrum langs de Generaal Lemanlaan te Assebroek wordt binnenkort verbouwd en krijgt een woonfunctie. Het gebouw wordt verbouwd tot een nieuwe meergezinswoning met 7 wooneenheden. Daarbij worden er nog 4 nieuwbouw eengezinswoningen gebouwd, dit in gesloten bebouwing en na afbraak van de aangebouwde conciërgewoning langs de kant van de Kruisboogstraat.

Aan de Generaal Lemanlaan nummer 123 stond vroeger (van einde 18e eeuw tot halfweg 19e eeuw) een herberg genaamd “De Papegaai. In de loop van de 19de eeuw wordt hier een landhuis gebouwd, dat in 1890 in handen komt van de familie della Faille. In 1950 wordt het Gemeentehuis, oorspronkelijk gelegen aan het Gaston Roelandtsplein (nummer 21) naar hier overgebracht. Na de fusie van Brugge in 1971 blijft het gebouw als administratief centrum voor Assebroek in gebruik.

Het hoofdgebouw is historisch en kunsthistorisch waardevol en wordt daarom behouden en hersteld. Het inkomgedeelte via de koer is monumentaal, via een trap bereikbaar en geflankeerd met zuilen, en het rijke interieur bewaart opvallende elementen uit verschillende bouwfasen. De kamers vooraan, langs de Generaal Lemanlaan, zijn aangekleed volgens de 19de-eeuwse mode voor neostijlen, de kamers achteraan werden aangekleed in het begin van de 20ste eeuw in een stijl die balanceert tussen Art Nouveau en Art Deco.

Behoud en herstel is dan ook aangewezen, waarbij er zo veel mogelijk rekening gehouden moet worden met de waardevolle interieurelementen.

Achteraan op de site wordt een parkeergebouw opgetrokken met plaats voor in totaal 18 auto’s, bereikbaar via een doorrit van in de Kruisboogstraat. De nieuw te bouwen eengezinswoningen zijn van het type bel-etage, maar met de garage achteraan. Op het gelijkvloers vooraan komt een ruimte die als slaapkamer of bureau kan gebruikt worden. Aansluitend bij de leefruimtes (living, keuken, eethoek) op de eerste verdieping worden daktuinen voorzien bovenop het dak van het parkeergebouw. De buitenruimtes hebben een terras en een groenzone. Op de 2de verdiepingen komen telkens 3 slaapkamers, een badkamer, nachthal en toilet. De 18 parkeerplaatsen worden achter de nieuwe eengezinswoningen georganiseerd, bereikbaar via een doorrit van 4 m breed van in de Kruisboogstraat.

In de meergezinswoning worden 7 appartementen ingericht, allen met 2 slaapkamers, op één appartement na dat één slaapkamer heeft. Er wordt ook een gemeenschappelijke tuin voor de meergezinswoning ingericht.

Dit reconversieproject is een mooie opsteker voor het verouderde voormalig administratief gebouw, dat leeg kwam te staan na de verhuis van het administratief centrum naar Daverlo. De historisch waardevolle elementen zullen bewaard worden en ingepast in een mooi en eigentijds geheel met de nieuwbouw.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post515
Volgende »