Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Eerste fase bouwproject Den Tir kan gerealiseerd worden

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 28 nov, 2017 13:44:11

Er kan binnenkort gestart worden met de bouw van 48 sociale huurappartementen aan de Oude Kortrijkstraat (gekend als Den Tir) te Assebroek. Recent werd hier de stedenbouwkundige vergunning voor afgeleverd.

De vergunning kadert binnen een overeenkomst, gesloten door de Stad Brugge met de Brugse Maatschappij voor Huisvesting en nv Cosimco. De sloop van de bestaande gebouwen en het bouwen van 48 sociale huurappartementen vormt een eerste fase van een woonontwikkeling op een projectgebied dat zich situeert tussen het voorplein en het buurtpark. Alle gebouwen van de voormalige schietstand worden gesloopt en er zullen 2 meergezinswoningen gebouwd worden: 1 gebouw zal een nieuwe pleinwand vormen aan het plein en 1 gebouw komt er haaks op aan de zuidkant van het perceel.

Een korte historische schets:

Het begon allemaal in 2009, toen de site langs de Oude Kortrijkstraat met de militaire schietstand leeg kwam te staan en te koop werd aangeboden. De Stad kreeg vanuit diverse hoeken vragen naar de mogelijkheden voor een nieuwe invulling.Als Stad zagen we in de verkoop een opportuniteit om uitvoering te geven aan ons woonbeleid. Er werd beslist om woonontwikkelingen te ondersteunen op de plaats van de huidige bebouwing, gecombineerd met een buurtpark.

Om een grotere regiefunctie te kunnen opnemen in de realisatie van deze bestemmingen, heeft de Stad in 2010 de terreinen aangekocht. Het buurtpark werd ingericht als een avonturenpark, is ondertussen geopend en een aangename plek geworden. Voor het woonproject was de weg langer en moest een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt.

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Het RUP werd goedgekeurd in 2015 en heeft de verdere krijtlijnen en spelregels uitgezet voor een concreet bouwproject op de plaats van de bestaande gebouwen.

Ondertussen zitten er projectpartners mee aan tafel om het RUP te realiseren. De Brugse Maatschappij voor Huisvesting treedt op als ontwikkelaar en heeft met de Stad een overeenkomst gesloten voor een ontwikkeling in fases.
De eerste fase van het project is nu vergund en kan gerealiseerd worden.

Het project omvat 48 wooneenheden (39 wooneenheden met 2 slaapkamers voor 3 gezinsleden en 9 wooneenheden met 1 slaapkamer voor 2 gezinsleden), 92 fietsenstalplaatsen (48 stalplaatsen bevinden zich gelijkvloers, 48 stalplaatsen bevinden zich in de ondergrondse parkeergarage) en 63 autostandplaatsen in de ondergrondse parkeergarage waarvan 5 voor mensen met een beperking. Alle appartementen beschikken over een mooi terras. De daken worden voorzien van zonneboilers. De ondergrondse garage verbindt beide bouwvolumes met elkaar.

In een tweede fase worden een 35-tal woongelegenheden gepland. Het zal hier gaan om een mix van eengezinswoningen met tuin en 2 meergezinswoningen. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor deze tweede fase is nog in voorbereiding, maar is ook voorzien voor dit jaar. Daarnaast zit ook nog de aanvraag voor de aanleg van het voorplein en het publiek domein in de pijplijn.

Met de herbestemming van ‘Den Tir’ zetten we verder in op verdichting via herbestemming van verlaten bedrijfspanden. Daarnaast scheppen we ook de mogelijkheden voor de realisatie van voldoende betaalbare woningen voor diverse doelgroepen in een aangename en kwaliteitsvolle woonomgeving.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post506

Woonproject als herbestemming van schietstand Den Tir

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 27 jun, 2017 09:01:34

De gronden aan de voormalige schietstand Den Tir zullen verder worden ontwikkeld. Vanavond wordt voor de buurtbewoners een infomoment georganiseerd, met de bedoeling verder te informeren en een stand van zaken te geven over wat er is gebeurd en de komende maanden nog staat te gebeuren voor de verschillende bouwfases van het project.

Een korte historische schets:

Het begon allemaal in 2009, toen de site langs de Oude Kortrijkstraat met de militaire schietstand leeg kwam te staan en te koop werd aangeboden. De Stad kreeg vanuit diverse hoeken vragen naar de mogelijkheden voor een nieuwe invulling.

Als Stad zagen we in de verkoop een opportuniteit om uitvoering te geven aan ons woonbeleid. Er werd beslist om woonontwikkelingen te ondersteunen op de plaats van de huidige bebouwing, gecombineerd met een buurtpark. Met de herbestemming en ontwikkeling van ‘den TIR’ voor wonen in combinatie met een buurtpark, wordt uitvoering gegeven aan de beleidsdoelstelling om voldoende, betaalbare woningen voor diverse doelgroepen in een aangename en kwaliteitsvolle woonomgeving te realiseren.

Om een grotere regiefunctie te kunnen opnemen in de realisatie van deze bestemmingen, heeft de Stad in 2010 de terreinen aangekocht. Het buurtpark werd ingericht als een avonturenpark, is ondertussen geopend en een aangename plek geworden. Voor het woonproject was de weg langer en moest een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt.

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Sinds de laatste bewonersvergadering in oktober 2013 rond het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is er heel wat gebeurd en veel werk verricht. We vonden het dan ook gepast om de buurtbewoners opnieuw in te lichten over de stand van zaken.

Het RUP is goedgekeurd door de provincie op 16 juli 2015 en heeft de krijtlijnen en spelregels uitgezet voor een concreet bouwproject op de plaats van de bestaande gebouwen. Het RUP heeft daarbij een duidelijke voorwaarde gesteld, namelijk dat de nieuwe invulling een (stedenbouwkundige) verbetering moet zijn met aandacht voor bouwhoogtes, bouwvrije stroken ter hoogte van de perceelsgrenzen, enz. …

Stand van zaken:

Ondertussen zitten er projectpartners mee aan tafel om het RUP te realiseren. De Brugse Maatschappij voor Huisvesting treedt op als ontwikkelaar en heeft met de Stad een overeenkomst gesloten voor een ontwikkeling in fases. De Brugse Maatschappij voor Huisvesting laat zich daarvoor bijstaan door verschillende ontwerpers om van den TIR een buurt te maken waar het aangenaam en goed wonen is. Architecten Groep III en NERO architecten staan in voor het architectuurontwerp, studiebureau Omgeving staat in voor het ontwerp van het publiek domein.

Fasering:

In een eerste fase zullen alle gebouwen van de schietstand gesloopt worden en zullen er 2 meergezinswoningen gebouwd worden: 1 gebouw zal een nieuwe pleinwand vormen aan het plein en 1 gebouw komt er haaks op aan de zuidkant van het perceel. In totaal zal het hier gaan om 48 sociale huurappartementen. Voor deze eerste fase is de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de Stad, die uiterlijk in oktober over de aanvraag moet beslissen. Deze aanvraag gaat binnenkort in openbaar onderzoek.

In een tweede fase worden een 35-tal woongelegenheden gepland. Het zal hier gaan om een mix van eengezinswoningen met tuin en 2 meergezinswoningen. De eengezinswoningen zullen tuin-aan-tuin gelegen zijn met de woningen in de Schijfstraat. Eén meergezinswoning zal aansluiten op het zuidelijk gebouw van fase 1 en het andere gebouw zal de grens vormen met het buurtpark. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de tweede fase is nog in voorbereiding, maar is ook voorzien voor dit jaar. Bedoeling is om op hetzelfde moment ook de aanleg van het publiek domein aan te vragen.

Alle gebouwen van fase 1 en 2 zullen namelijk gelegen zijn rond een binnenhof waarvan de aanleg, samen met de heraanleg van het plein aan de Baron Ruzettelaan zal gebeuren in een derde en laatste fase. Studiebureau Omgeving staat in voor dit ontwerp. Over de uitwerking van deze derde fase gaan we tijdens het infomoment ook in dialoog met de buurt.

Met de herbestemming van ‘Den Tir’ zetten we verder in op verdichting via herbestemming van verlaten bedrijfspanden. Daarnaast scheppen we ook de mogelijkheden voor de realisatie van voldoende betaalbare woningen voor diverse doelgroepen in een aangename en kwaliteitsvolle woonomgeving.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post466

Bisschopsdreef wordt definitief beschermd

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 14 mrt, 2017 09:21:17

Vrij recent werd de bescherming van de Bisschopsdreef definitief, een bescherming van zogenaamd groen erfgoed.

Het gaat over een toegangsdreef met zomereiken en twee welkomstlinden, gelegen te Bisschopsdreef, Polderstraat, Paallanden en Gemeneweideweg-Noord te Sint-Kruis. De dubbele toegangsdreef is een relatief oude en nog zeer volledige eikendreef bestaande uit vrij zeldzaam autochtoon genetisch materiaal. Ze werd in 1762 aangelegd door bisschop Jan Robert Caïmo. De bescherming betreft enkel de dubbele eikendreef.

In het voorlopige beschermingsdossier wilde men vanuit Vlaanderen een expliciet parkeerverbod in de dreef opleggen. Ik heb gevraagd om dit aan te passen, zodat parkeren nog steeds mogelijk blijft. Dit werd dan ook weerhouden in het definitieve beschermingsbesluit. Vanuit de Stad mogen we nu zelf oordelen hoe we best met het parkeren ter plaatse omgaan. We zullen er uiteraard alles aan doen om de bomen te vrijwaren van mogelijke beschadiging.

Ik ben van mening dat deze bescherming verder zullen bijdragen tot het statuut van erfgoedstad dat de stad Brugge vandaag al heeft.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post435

Verkeersdag VBS Kantelberg

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 18 okt, 2016 16:06:34
Ik mocht de sfeer opsnuiven op de verkeersdag in VBS Kantelberg op Male. Een vrachtwagen in de verkeersvrije straat, de Vijversdreef, leerde de kinderen de gevaren van de dode hoek. Gevaarlijke punten rond de school ontdekten de kleinsten tijdens een wandeling. De tweede graad werd " Meester op de fiets" en de derde graad behaalde een fietsbrevet. Kinderen werden bewust gemaakt om op een veilige manier, te voet of met de fiets, de weg op te gaan. Mooi initiatief!


  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post400
« VorigeVolgende »