Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Het Blauwe Kruis start binnenkort met de bouw van een nieuw dierenasiel

Lissewege, Dudzele, ZeebruggeGeplaatst door franky demon 28 mrt, 2018 15:32:49

Het Blauwe Kruis Brugge zal binnenkort kunnen starten met de bouw van een nieuw dierenasiel op haar site aan de Krinkelstraat 4.

Sinds 1975 zorgt Het Blauwe Kruis Brugge vzw als onafhankelijke vereniging voor de opvang van verloren gelopen, afgestane en verwaarloosde kleine huisdieren. Sinds 1979 gebeurt dit in het dierenopvangcentrum in de Krinkelstraat. Het asiel werd in de loop van de jaren uitgebreid tot de toestand van vandaag: opvang voor 65 honden in binnen- en buitenhokken en overdekte looprennen; paviljoen en quarantaineverblijf voor ongeveer evenveel poezen; een ziekenboeg voor zieke honden met aangepaste verzorgingsruimte, … Het Blauwe Kruis Brugge staat in voor de opvang van verloren gelopen dieren uit een vrij groot gebied. In de eerste plaats is er Brugge met zijn deelgemeenten. Er bestaan verder contractuele overeenkomsten met volgende gemeenten: Beernem, Blankenberge, Damme, De Haan, Jabbeke, Lichtervelde, Oostkamp, Ruiselede, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke

Het Blauwe Kruis wil een nieuw dierenasiel bouwen na de sloop van het bestaande dierenopvangcentrum en een herinrichting van de site. Het nieuwe dierenasiel wordt gesitueerd op dezelfde locatie als de bestaande bebouwing, maar is driemaal groter in oppervlakte en loopt evenwijdig met de spoorlijn. Een dergelijk grote uitbreiding is noodzakelijk om op kwalitatieve wijze een oplossing te bieden aan de hedendaagse normen en eisen.

Op vandaag is de site verrommeld door een samenraapsel van verschillende gebouwen en constructies die architecturaal geen geheel vormen. De sloop van deze mengelmoes zal ruimte maken om alle functies te clusteren in één gebouw met een hedendaagse architecturale vormgeving.

Het nieuwe gebouw wordt een langwerpig éénlaagsvolume onder een hellend groendak met centraal een architecturaal accent van twee bouwlagen. Het accentvolume omvat de personeelsruimtes met buitenruimte maar biedt ook de mogelijkheid om op een onopvallende manier alle technieken te huisvesten.

De herinrichting van de site wijzigt voornamelijk ter hoogte van de toegang van het perceel en rondom het gebouw. De hondenweide met bijkomende hoogstammige bomen aan de noordzijde van het perceel en de ponyweide met de bestaande bomen aan de zuidzijde van het perceel blijven behouden. Langs de waterkant wordt een rij van knotwilgen voorzien die het perceel ten opzichte van de openbare weg inkleden. De toegang tussen de knotwilgen wordt voorzien van een nieuwe brug over de vaart die uitgeeft op een terras met daar aansluitend een strakke fietsenstalling in staal en glas en een parkeerplaats voor lichte vracht. Ten zuiden van de nieuwbouw wordt een zone, afgesloten voor het publiek door een schuifpoort, aangelegd met personeelsparking uit grasdallen en een laad- en loszone. Ten oosten van het dierenasiel wordt een wadi van ca. 200 m² voorzien. De resterende zones op het perceel worden aangelegd in groenbeplanting of gras.

Het nieuwe gebouw, gecombineerd met de heraanleg van het terrein zal ervoor zorgen dat de site een eenduidig en kwalitatief totaalbeeld krijgt.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post534

CATHEMGOED kan definitief aangelegd worden

Lissewege, Dudzele, ZeebruggeGeplaatst door franky demon 13 dec, 2017 09:15:46

Cathemgoed is het gebied tussen de havenweg en het dorpscentrum van Dudzele. Het gebied is circa 30 hectaren groot. Dit gebied moet Dudzele visueel afschermen van de A11 en de haven van Zeebrugge. Deze buffering is noodzakelijk omdat het talud van de A11 tot op een hoogte van 11m boven de polder wordt gebracht. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kreeg de opdracht om deze visuele buffering te realiseren en in 2/3 van het gebied het landbouwgebruik te bestendigen. 10 van de 30 hectaren werden aangekocht voor de inrichting van Cathemgoed. De overige 20 hectaren blijven in landbouwgebruik.

Het ontwerp voor de inrichting van het Cathemgoed kwam tot stand na een intense samenwerking met de Dudzelenaars. … iedereen kon ideeën aanbrengen tijdens verschillende informatie- en overlegmomenten. Eén ding stond vast: Cathemgoed moet ervoor zorgen dat het dorpscentrum visueel wordt afgeschermd van de haven en de havenweg.

Om het Cathemgoed te kunnen realiseren, moest de juridische bestemming van dit gebied aangepast worden. Vanuit de Stad Brugge werd hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt omdat we tenvolle overtuigd waren van de noodzaak ervan voor de bevolking van Dudzele.

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

In dit RUP kreeg het gebied een herbestemming naar ‘afstandsbuffer’ in functie van het realiseren van buffergroen voor de A11, waarbinnen ook recreatief medegebruik voor de Dudzelenaars (bvb wandelpaden, fietspaden,…) mogelijk werd gemaakt. Naast de juiste bestemming werden ook aspecten qua inrichting vastgelegd zodat rekening gehouden zou worden met de bestaande landschappelijke structuren (bomenrijen, historische graslanden, grachten, rietkragen, …) en de landschappelijke eigenheid van dit gebied (een eerder open polderlandschap, waardoor volledige bebossing niet wenselijk is). Dit RUP werd in 2015 goedgekeurd en maakt de realisatie van het Cathemgoed juridisch mogelijk.

VLM diende een stedenbouwkundige aanvraag in bij Ruimte Vlaanderen voor de aanleg van het Cathemgoed, de Stad Brugge gaf hierover een gunstig advies geven.

In het ontwerp komt een parkzone langs de Zwaanhofstraat. Blikvanger wordt de Cathemgoed-mote. In de middeleeuwse polders legde men “motes” aan: heuvels die dienden als toevluchtsoord voor schaapherders bij hoogtij. De naam Cathemgoed verwijst naar de voormalige Cathemhoeve, die op een mote lag waar nu het havengebied van Zeebrugge is. In de zone tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg komt een dorpsboomgaard met ongeveer 60 fruitbomen en plukfruit. In diezelfde zone komen een schapenweide, een educatieve poel en picknickbanken. Langs de Vaneweg wordt een nieuw bos aangelegd. Er komt een wandelpad vanaf de Zwaanhofstraat tot aan de Kasteelstraat. Tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg zal het pad verhard zijn: dat deel is daardoor vlot toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Daarnaast wordt een nieuwe fiets- en wandelverbinding aangelegd tussen de wijken Dudzeels Neerhof en Bossiersgoed en de Zwaanhofstraat. Zo wordt het Cathemgoed maar ook het nieuwe fietspad naast de A11 veilig bereikbaar voor de inwoners van deze wijken.

Vanuit de Stad Brugge werd in ons advies aan Ruimte Vlaanderen gevraagd om de doorgang tussen het Cathemgoed en de wijk het Bossiersgoed te voorzien van een fietssluis om zo gemotoriseerd verkeer te vermijden en ervoor te zorgen dat fietsers niet te snel kunnen rijden zodat de rust in de wijk gevrijwaard wordt. Een andere voorgestelde voorwaarde is de inplanting van fietsenstallingen op welgekozen locaties in het Cathemgoed.


De definitieve beslissing werd nu genomen bij Ruimte Vlaanderen, de vergunning wordt toegekend. De door de Stad gevraagde voorwaarden zijn opgenomen in de vergunning. De start van de werken voor de realisatie van het Cathemgoed door de Vlaamse Landmaatschappij is gepland in de loop van 2018. Nu de A11 gerealiseerd werd en in gebruik werd genomen, hebben de Dudzelenaars er alle baat bij dat het Cathemgoed zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post508

Een toekomst voor Zeebrugge, vandaag en morgen

Lissewege, Dudzele, ZeebruggeGeplaatst door franky demon 16 okt, 2017 18:01:08
De plannen voor Zeebrugge zijn gemaakt, we stelden die vandaag voor in de nieuwe Revitaliseringsstudie. Een toekomst voor Zeebrugge, vandaag en morgen.

In 2015 was Stad Brugge één van de laureaten van de Vlaamse ‘Thuis in de Stad’-prijs. De Stad kreeg als prijs een conceptsubsidie van 90.000 euro voor een revitaliseringsstudie voor Zeebrugge. Dit is een studie om de vele lopende processen en projecten van Zeebrugge op een overzichtelijke manier in kaart te brengen. De belangrijkste doelstelling is om een toekomstvisie voor Zeebrugge te ontwikkelen die voor een betere band moet zorgen tussen de vier wijken in Zeebrugge onderling en hun samenhang met de haven.

De voorbije maanden werkte het studieteam, bestaande uit AWB – 51N4E – Technum – Rebel en Simply Community, samen met Stad Brugge aan het ontwerp-eindrapport ‘Toekomst Zeebrugge vandaag en morgen’. Voor het eerst heeft het stadsbestuur nu een allesomvattende studie voor Zeebrugge in handen, die als leidraad kan dienen bij ontwikkelingen om Zeebrugge een mooie toekomst te geven, op korte, middellange en lange termijn. Belangrijk is ook dat de alle andere actoren (Vlaamse Overheid, MBZ etc.) hier rekening mee kunnen houden bij ontwikkelingen waar zij trekker van zijn.

Aanpak van de studie

In een eerste fase werd, vaak via workshops, interviews en antropologisch onderzoek, een grondige analyse gemaakt van de situatie, de omschrijving van de problematieken en uitdagingen voor Zeebrugge. Zo konden alle losstaande plannen en projecten samen in kaart worden gebracht.

Dit mondt uit in een reeks uitdagingen voor Zeebrugge, waarvan de vier belangrijke zijn:

1. Verbinden van de vier wijken (Strandwijk, Stationswijk, Visserswijk, Zeebrugge-Dorp) door wegwerken van barrières

2. Klaarheid scheppen in het kluwen van processen en projecten

3. De relatie tussen wonen en de haven

4. Nood aan kwalitatieve publieke ruimte

Het studieteam ontwikkelde een actieplan om deze uitdagingen aan te pakken: dit bestaat uit de aanpak van elf ‘cruciale plekken’ en de manier om die met elkaar te verbinden via een publiek raamwerk. Er worden ook tien beleidsacties uitgewerkt om Zeebrugge stap voor stap op te waarderen. In de studie wordt voorts bijzondere aandacht besteed aan twee belangrijke Vlaamse projecten, die randvoorwaarden zijn voor de volwaardige revitalisering van Zeebrugge:

- De realisatie van een nieuwe zeesluis die zorgt voor een verbeterde nautische toegang tot de achterhaven.

- De aanleg van de Nx die zorgt voor een ontdubbeling van de verkeersstrook Kustlaan en een afscheiding van het vrachtverkeer. Het havengebied is hierdoor beter bereikbaar. Het havenverkeer wordt ook onttrokken aan de woonkernen.

Opwaardering opstarten vanuit aanpak van elf ‘cruciale plekken’

In de studie worden elf cruciale plekken onderzocht die belangrijk zijn voor de herontwikkeling van een bepaalde wijk. Het ene voorstel is al concreter en sneller realiseerbaar dan het andere, maar samen vormen de voorstellen belangrijke bouwstenen voor de revitalisering.

1. Ontspanningsplein (locatie: het plein ronde Stella Maris kerk): Het plein rond de Stella Maris kerk heeft nood aan een herinrichting, herprogrammering en meer activiteiten voor jong en oud om het gevoel van verloedering en onveiligheid weg te nemen.

2. Strandomgeving 2.0. (locatie: het strand ter hoogte van de Strandwijk): Zeebrugge heeft enerzijds met zijn ‘grootste strand van België’ een enorme in handen. Anderzijds is de afstand tussen de dijk en het water te groot, waardoor het strand vaak onbenut blijft. Hiervoor kunnen verschillende aantrekkelijke initiatieven worden uitgewerkt.

3. Kusttransferium (locatie: het deel van de Baron de Maerelaan tussen de Zeedijk en de Kustlaan) Dit gebied wordt vandaag onderbenut als toegangspoort tot de Strandwijk en het strand. Het voorstel wordt gedaan om op termijn een deel van de infrastructuurput te overkappen om geluidshinder te beperken. Het nieuwe platform vormt een kwalitatieve publieke ruimte als toegangspoort tot de strandwijk. Het zou een knooppunt worden van allerlei duurzame en openbare vervoersstromen en openbare verbindingen.

4. Activiteitenberm (locatie: het gedeelte van de Kustlaan tussen de Baron de Maerelaan en de Visartsluis): Het gedeelte tussen de Baron de Maerelaan en de Visartsluis is tot op vandaag een weinig kwalitatieve verbinding. Het voorzien van overstromingswerende maatregelen vormt een opportuniteit om op deze locatie een wandel- en fietsboulevard aan te leggen, met uniek zicht op de haven.

5. Kustpark (locatie: het grote driehoekig terrein van de ex-militaire zone Knaepen): Na de sanering van de gronden door Defensie, biedt de ex-militaire zone Knaepen veel opportuniteiten om een publieke ruimte te ontwikkelen als schakel tussen de Strandwijk en de Stationswijk. Het park moet een breed spectrum aan activiteiten aanbieden, zoals tuinieren, kinderboerderij, zwemvijvers, …

6. Infrastructuurpark (locatie: de verharde oppervlakte die nodig is voor de vele mobiliteits- en haveninfrastructuren in Zeebrugge): De ontwikkeling van de infrastructuurwerkzaamheden voor de Nx biedt mogelijkheden om de verschillende polderlandschappen beter met elkaar te verbinden en nieuwe recreatieve landschappen te voorzien.

7. Kadeambitie (locatie: de kades rond het Prins Albertdok en het Tijdok): De kades kunnen worden omgevormd tot hoogkwalitatieve en aantrekkelijke publieke ruimtes, waarbij de zwakke weggebruiker op de eerste plaats komt.

8. Maakbare kade (locatie: de omgeving rond de Visartsluis): De omgeving van de Visartsluis is ongedefinieerd en onderbenut. De demping en herontwikkeling van de Visartsluis maakt het gebied tot een zeer strategische plek. Ook bij behoud van de Visartsluis heeft de zone rondom de sluis potentieel om uit te groeien tot een aantrekkelijk ingerichte ruimte.

9. Stadsboulevard (locatie: de Kustlaan ter hoogte van Zeebrugge): De Kustlaan kan ontwikkeld worden als een centrale groene boulevard waarbij fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer ruimte krijgen.

10.Stedelijk scharnier (locatie: braakliggend terrein tussen de Kustlaan, de oude gebouwen van de Vismijnsite en Seafront): Op dit centraal gelegen terrein, waar de cruiseterminal in opbouw is, kan een aantrekkelijke publieke ruimte gecreëerd worden.

11.Dorpsgrens (locatie: de rand van Zeebrugge-Dorp, richting Knokke-Heist): Er wordt voorgesteld om de sportterreinen te clusteren en een aantrekkelijke omgeving te creëren. Er is ruimte voor kwalitatieve en betaalbare groepswoningen met uitzicht op de havenactiviteit.

Publiek Raamwerk

De revitalisering is pas mogelijk als de vier min of meer afzonderlijke wijken van Zeebrugge met elkaar verbonden worden via een ‘publiek raamwerk’. In de studie worden vier manieren uitgewerkt om dit te realiseren:

1. Strandwandeling: kades omzetten tot een toegankelijk domein

2. Kustlaan: boulevard met kwalitatieve randen

3. Bermenlandschap: rest- en groenruimtes omvormen tot een kwalitatief landschap

4. Polder- en fietstraject: zachte verbindingen tussen de polderdorpen

Tien ondersteunende beleidsacties

Een nieuw gerevitaliseerd Zeebrugge kan pas gerealiseerd worden als er belangrijke beleidsacties aan gekoppeld worden. De studie somt er tien op. Deze beleidsacties tonen aan dat Stad Brugge kiest voor een duurzame en kwalitatieve revitalisering.

1. Actieve en continue ondersteuning door de Stad. De uitgangspunten van deze studie moeten gekend zijn en ondersteund worden door alle stadsdiensten. De lopende en komende projecten en dossiers van Zeebrugge worden permanent gemonitord, afgetoetst en behandeld volgens de principes van deze toekomstvisie.

2. Planologische en stedenbouwkundige acties. Sommige cruciale plekken vergen een aanpassing van het huidig planologisch kader. Een belangrijke taak van de Stad bestaat uit de opmaak van de nodige RUP’s of, indien de Stad niet bevoegd is, overleg plegen met hogere overheden.

3. Naar een andere investeringslogica. Budgetten vrijmaken om investeringen te doen waar die nodig zijn. Beleidskeuzes moeten de prioriteiten bepalen.

4. Heraanleg en goed onderhoud van openbaar domein. In Zeebrugge is het onderhoud en beheer van veel infrastructuur in handen van andere overheden. Er is nood aan een duidelijk en transparant overzicht welke instantie instaat voor de verschillende types onderhoud.

5. Inzetten op verkeersveiligheid en comfortabele fietsverbindingen. Verkeersveiligheid in Zeebrugge is en blijft een prioriteit. Via de ontwikkeling van een veilig en comfortabel fietsnetwerk kan een belangrijke impuls worden gegeven aan het gebruik van de fiets in en om de haven. Ook de scheiding van zwaar en doorgaand verkeer is belangrijk.

6. Naar een structurele oplossing voor de vrachtwagens. Los van de tijdelijke omheinde truckparking ter hoogte van de Loodswezenstraat, moet er een kwalitatieve definitieve oplossing worden gerealiseerd voor parkeerplaatsen- en faciliteiten voor vrachtwagenchauffeurs.

7. Communicatie en inspraak. De nadruk in de studie ligt op leefbaarheid en dus op mensen. Daarom zetten we nu een uitgebreid traject op om iedereen te informeren en te betrekken. Er komen diverse infomomenten en een publicatie waarin de studie bevattelijk wordt voorgesteld. Vervolgens wordt samen met de bevolking en andere betrokkenen aan de slag gegaan met enkele cruciale plekken en het publieke raamwerk.

8. Ondersteunen van de lokale handel. Het is noodzakelijk dat er, al dan niet tijdelijke, initiatieven worden genomen om handels- en horecazaken aan te trekken en te ondersteunen.

9. Een aantrekkelijk evenementenbeleid het hele jaar door. Momenteel vinden er al een aantal evenementen plaats, vooral in de Strandwijk. Streefdoel is om dit uit te breiden, ook naar het volledige grondgebied van Zeebrugge.

10.Een parkeerbeleid op maat van Zeebrugge. Het omgaan met parkeerplaatsen moet deel uitmaken van een parkeeronderzoek.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post492

Inzetten op wonen in Zeebrugge

Lissewege, Dudzele, ZeebruggeGeplaatst door franky demon 11 okt, 2017 17:34:08

Op de kop van de Tijdokstraat, Vismijnstraat en Noordhinderstraat wordt binnenkort gestart met het bouwen van een appartementencomplex voor 92 private appartementen en 35 appartementen voor sociale huisvesting. Dit grote woonproject komt er op een site die momenteel onbebouwd is en in gebruik als parking. Er worden ook twee handelsruimtes voorzien.

Ik zie heel wat kansen voor Zeebrugge in dit nieuwe project. De omgeving van de Vissershaven is momenteel in volle reconversie: oude panden waaronder eengezinswoningen, loodsen, … worden gesloopt en maken plaats voor woonprojecten van een totaal andere schaal. Het is goed dat op deze plek een project kan komen dat een architecturale en kwalitatieve verbetering betekent, een meerwaarde voor de locatie zelf én voor haar omgeving.

Langs de drie voornoemde straten wordt het project tot aan de rooilijn gebouwd. Binnenin het bouwblok wordt nog een alleenstaand volume, goed voor 11 appartementen voorzien. Rondom dit gebouw en in het binnengebied tussen de andere gebouwen wordt een park gecreëerd met wandel- en fietspaden. Dit zal ook publiek opengesteld worden en te bereiken zijn via een onderdoorgang langs de Tijdokstraat en de Noordhinderstraat én een open hoek (Vismijnstraat-Noordhinderstraat).

De 35 sociale appartementen zijn gelegen langs de Noordhinderstraat en worden uitgevoerd door de Brugse Maatschappij voor huisvesting.

Er wordt een ondergrondse garage voorzien, via een inrit (en tegelijk uitrit) langs de Noordhinderstraat. De fietsenstallingen zijn allemaal bovengronds voorzien en werden verspreid op het terrein, wat de bruikbaarheid ervan ten goede komt.

De twee voorziene handelsruimtes bevinden zich op de hoek Tijdokstraat en Vismijnstraat. Ze zorgen voor een mooie mix tussen wonen en werken op deze plaats. Zo wordt er gezorgd voor meer leefbaarheid op deze site en zal hier ook meer passage zijn gedurende de dag.

Dit project vormt een mooie kans om dit gedeelte van Zeebrugge te gaan opwaarderen, en we moeten die kans met beide handen grijpen. De huidige en toekomstige bewoners van Zeebrugge hebben recht op een kwalitatieve en aantrekkelijke woonomgeving.

In het kader van deze opwaardering zal het belangrijk zijn om naast het voorzien van kwaliteitsvolle individuele woonprojecten, ook aandacht te geven aan een betere inrichting van het openbaar domein met voldoende groen en ontspanningsmogelijkheden. Daarnaast moet volgens mij ook ingezet worden op een breder aanbod van handels- en horecavoorzieningen aan de Rederskaai, en zaken met een hogere toeristische aantrekkingskracht, die ook een mooi aanbod kunnen vormen voor de passagiers van de nabijgelegen cruiseterminal. Een aanbod dat divers en aanlokkelijk is om een dagje in Zeebrugge door te brengen, ook voor zij die niet meteen de kaart van het strandtoerisme willen trekken. Zo zou Zeebrugge niet enkel afhankelijk zijn van het zomertoerisme en een stuk leefbaarder worden.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post489
Volgende »