Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Gunstig advies voor aanleg van Cathemgoed

Lissewege, Dudzele, ZeebruggeGeplaatst door franky demon 19 sep, 2017 09:44:03

Cathemgoed is het gebied tussen de havenweg en het dorpscentrum van Dudzele. Het gebied is circa 30 hectaren groot. Dit gebied moet Dudzele visueel afschermen van de A11 en de haven van Zeebrugge. Deze buffering is noodzakelijk omdat het talud van de A11 tot op een hoogte van 11m boven de polder wordt gebracht. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kreeg de opdracht om deze visuele buffering te realiseren en in 2/3 van het gebied het landbouwgebruik te bestendigen. 10 van de 30 hectaren werden aangekocht voor de inrichting van Cathemgoed. De overige 20 hectaren blijven in landbouwgebruik.

Het ontwerp voor de inrichting van het Cathemgoed kwam tot stand na een intense samenwerking met de Dudzelenaars. … iedereen kon ideeën aanbrengen tijdens verschillende informatie- en overlegmomenten. Eén ding stond vast: Cathemgoed moet ervoor zorgen dat het dorpscentrum visueel wordt afgeschermd van de haven en de havenweg.

Om het Cathemgoed te kunnen realiseren, moest de juridische bestemming van dit gebied aangepast worden. Vanuit de Stad Brugge werd hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt omdat we tenvolle overtuigd waren van de noodzaak ervan voor de bevolking van Dudzele.

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

In dit RUP kreeg het gebied een herbestemming naar ‘afstandsbuffer’ in functie van het realiseren van buffergroen voor de A11, waarbinnen ook recreatief medegebruik voor de Dudzelenaars (bvb wandelpaden, fietspaden,…) mogelijk werd gemaakt. Naast de juiste bestemming werden ook aspecten qua inrichting vastgelegd zodat rekening gehouden zou worden met de bestaande landschappelijke structuren (bomenrijen, historische graslanden, grachten, rietkragen, …) en de landschappelijke eigenheid van dit gebied (een eerder open polderlandschap, waardoor volledige bebossing niet wenselijk is). Dit RUP werd in 2015 goedgekeurd en maakt de realisatie van het Cathemgoed juridisch mogelijk.

VLM diende een stedenbouwkundige aanvraag in bij Ruimte Vlaanderen voor de aanleg van het Cathemgoed, de Stad Brugge moet hierover haar advies geven.

In het ontwerp komt een parkzone langs de Zwaanhofstraat. Blikvanger wordt de Cathemgoed-mote. In de middeleeuwse polders legde men “motes” aan: heuvels die dienden als toevluchtsoord voor schaapherders bij hoogtij. De naam Cathemgoed verwijst naar de voormalige Cathemhoeve, die op een mote lag waar nu het havengebied van Zeebrugge is. In de zone tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg komt een dorpsboomgaard met ongeveer 60 fruitbomen en plukfruit. In diezelfde zone komen een schapenweide, een educatieve poel en picknickbanken. Langs de Vaneweg wordt een nieuw bos aangelegd. Er komt een wandelpad vanaf de Zwaanhofstraat tot aan de Kasteelstraat. Tussen de Zwaanhofstraat en de Vaneweg zal het pad verhard zijn: dat deel is daardoor vlot toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Daarnaast wordt een nieuwe fiets- en wandelverbinding aangelegd tussen de wijken Dudzeels Neerhof en Bossiersgoed en de Zwaanhofstraat. Zo wordt het Cathemgoed maar ook het nieuwe fietspad naast de A11 veilig bereikbaar voor de inwoners van deze wijken.

Vanuit de Stad Brugge werd beslist om een gunstig advies te bezorgen aan Ruimte Vlaanderen. In het advies aan Ruimte Vlaanderen wordt gevraagd om de doorgang tussen het Cathemgoed en de wijk het Bossiersgoed te voorzien van een fietssluis om zo gemotoriseerd verkeer te vermijden en ervoor te zorgen dat fietsers niet te snel kunnen rijden zodat de rust in de wijk gevrijwaard wordt. Een andere voorgestelde voorwaarde is de inplanting van fietsenstallingen op welgekozen locaties in het Cathemgoed.


De definitieve beslissing ligt bij Ruimte Vlaanderen. Ik dring aan dat alles nu zo vlot mogelijk verder kan verlopen, en er kan gestart worden met de inrichting. Nu de A11 gerealiseerd werd en in gebruik werd genomen, hebben de Dudzelenaars er alle baat bij dat het Cathemgoed zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post484

Positief advies voor ondergrondse kabelverbinding

Lissewege, Dudzele, ZeebruggeGeplaatst door franky demon 23 mrt, 2017 15:53:59

Stad Brugge gaf een voorwaardelijk gunstig advies voor het realiseren van een ondergrondse 400 kV-kabelverbinding in het kader van het Nemo Link project.

Nemo Link is de naam van een project voor het leggen van een onderzeese hoogspanningskabelverbinding, die zal zorgen voor een betere verbinding tussen de elektriciteitsproductie in het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland en de verbruikers van het VK en het Europese vasteland. Het is een gezamenlijk project van de Belgische Elia groep en National Grid Nemo Link Limited, een dochteronderneming van National Grid Plc gevestigd in het VK. Het project verzekert beide landen van een betere en meer betrouwbare toegang tot elektriciteit en duurzame elektriciteitsproductie.

Nemo Link zal bestaan uit onderzeese en ondergrondse elektriciteitskabels, in elk land verbonden met een conversiestation en een hoogspanningsstation, zodat elektriciteit in beide richtingen tussen de twee landen zal kunnen stromen. In België werd de industriezone Herdersbrug in Brugge uitgekozen als locatie voor het conversiestation en het hoogspanningsstation.

We geven een gunstig advies voor de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding (400kV) die gelijkstroom gebruikt voor elektriciteitstransport tussen het conversiestation Nemo in de Pathoekeweg en de gemiddeld laagste waterlijn bij springtij (GLLWS) op het strand van Zeebrugge.

Het Nemo Link project heeft al doel de transmissienetwerken van het Verenigd Koninkrijk en België met elkaar te verbinden door middel van een zeekabel gevolgd door een kort gedeelte landkabel.

Ons advies betreft het deel landkabels dat vertrekt vanaf de GLLWS-lijn waarbij de zee-en landkabels op het strand verbonden worden. Daarna lopen de landkabels via een gestuurde boring onder de duinen en “De Fonteintjes” tot de Zeebruggelaan. Vanaf de Zeebruggelaan volgen de kabels het openbaar domein tot in de Groendijk naar de Patentestraat, Bontepoortstraat, Kruipuit. Verderop worden nog gestuurde boringen uitgevoerd om o.a. de Zeelaan, de A11, de spoorlijn Brugge-Zeebrugge en Brugge-Knokke te kruisen. Op het einde van het tracé worden de kabels in open sleuf aangelegd tot het conversiestation Nemo aan de Pathoekeweg. De ondergrondse kabelverbinding zal aangelegd worden over een lengte van ca. 8,85 kilometer, waarvan ruim 1 km in gestuurde boring.

Het tracé wordt grotendeels aangelegd op een belangrijke fietsroute richting de kust, met name Brugge-Zeebrugge/Blankenberge. Om veiligheidsredenen zal telkens het stuk van het tracé waar gewerkt wordt, worden afgesloten. Daarom legt de stad Brugge als voorwaarde in haar advies op dat er niet mag gewerkt worden tijdens het hoogseizoen. Het plaatsen van de kabel in open sleuf moet uitgevoerd worden in de periode oktober tot april, buiten het recreatief fietsseizoen. Meer specifiek moeten de werken afgerond zijn tegen mei 2018 om recreatief fietsverkeer zo min mogelijk te hinderen.

Het is nu aan Ruimte Vlaanderen om deze stedenbouwkundige aanvraag van Nemo Link verder te behandelen en hierin een beslissing te nemen.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post441

Een toekomst voor de Oude Vissershaven in Zeebrugge

Lissewege, Dudzele, ZeebruggeGeplaatst door franky demon 22 feb, 2017 17:26:45

Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Vissershaven dat de Oude Vissershaven in Zeebrugge omvat, dateert uit 2000 en is aan herziening toe. Het Brugs stadsbestuur besliste om dit BPA te gaan herzien en een nieuw Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) op te maken.

In een RUP legt de stad richtlijnen vast wat er voor dat omlijnde gebied mogelijk is op vlak van ruimtelijke ordening en waaraan toekomstige bebouwing en projecten dus zullen moeten voldoen.

Na de verhuis van de vismijnactiviteiten naar de achterhaven van Zeebrugge in de jaren negentig werd dit gebouw ingevuld met het themapark Seafront en enkele horeca-activiteiten waarvan de meeste ondertussen verdwenen zijn. Ook in de omgeving er rond werden heel wat initiatieven genomen voor de omvorming van deze oude vissershaven, zowel door private investeerders (onder andere door het bouwen van nieuwe appartementen langs de Rederskaai en de Tijdokstraat) als door de overheid (onder andere door de heraanleg van de Rederskaai en de Tijdokstraat).
Dit alles heeft echter niet geleid tot het verhoopte resultaat, want Het BPA laat hier enkel dagrecreatie toe, wat de mogelijkheden voor een kwalitatieve ontwikkeling sterk beperkt. De stad wil dat op deze plek een architecturale en kwalitatieve verbetering kan komen die een meerwaarde betekent voor de locatie zelf én voor haar omgeving.

De site van de Oude Vismijn vormt samen met haar omgeving dé strategische plek in de Oude Vissershaven. Een kwalitatief project kan er dé katalysator zijn voor wat de Oude Vissershaven nodig heeft om levendiger en aantrekkelijker te worden. Om dit project mogelijk te maken, zal een herbestemming via een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) nodig zijn.

Door middel van dit RUP willen we de leefkwaliteit voor de huidige en toekomstige inwoners van de Oude Vissershaven en Zeebrugge Dorp verhogen, dit gebied terug economisch interessant maken voor handel en horeca en de toeristische aantrekkingskracht van deze unieke plek langs de Belgische kust verhogen.

Om de milieu-impact van dit RUP in te schatten, wordt een plan-MER (milieueffectenrapport) opgemaakt. In een plan-MER worden de mogelijke milieueffecten (invloeden op mobiliteit, op fauna en flora, mogelijke hinder voor de mens, invloeden op het landschap, het bouwkundig erfgoed en archeologie) die door dit RUP zouden optreden in kaart gebracht. Voor het project op de Oude Vismijn zullen een aantal scenario’s op vlak van programma en volume ten opzichte van elkaar afgewogen worden. Hierbij wordt ook het nulscenario opgenomen. Dit is de situatie wanneer er geen RUP opgemaakt zou worden. Dit zal als een ‘niet-redelijk’ scenario beschouwd worden omdat de vooropgestelde doelstellingen (verhogen leefkwaliteit, verloedering tegengaan, realiseren van economische en toeristische trekkers,…) binnen het huidig BPA niet kunnen behaald worden. Daarnaast worden een aantal evenwaardige scenario’s ten opzichte van elkaar afgewogen. Naast een eerder residentiële invulling (met diverse woonvormen) wordt ook een meer gemengd programma (naast wonen, ook ruimte voor handel, kantoren, hotel, diensten,...) onderzocht. De in te nemen vloeroppervlakte wordt beperkt tot maximum 50.000 m².

De eerste stap, ter voorbereiding van het plan-MER, is de opmaak van een kennisgevingsnota. Hierin wordt beschreven wat zal onderzocht worden en op welke manier dit onderzoek zal gebeuren. Deze kennisgevingsnota wordt, zoals wettelijk is voorzien, voorgelegd aan het brede publiek. De kennisgevingsnota zal na volledigverklaring door de Vlaamse dienst MER op hun website worden geplaatst. Het zal ook door iedereen kunnen geraadpleegd worden in het Huis van de Bruggeling. Dit zal wellicht in de loop van april zijn.

Dit is een unieke kans om Zeebrugge te gaan opwaarderen, en we moeten die kans met beide handen grijpen. De huidige en toekomstige bewoners van Zeebrugge in het algemeen en de omgeving van de Oude Vissershaven in het bijzonder hebben recht op een kwalitatieve en aantrekkelijke woonomgeving.

Ook Focus TV bracht dit in beeld.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post429

Na 9 jaar eindelijk nieuwe surfclub mogelijk in Zeebrugge

Lissewege, Dudzele, ZeebruggeGeplaatst door franky demon 27 okt, 2016 09:25:32

Surfclub Icarus zal de bestaande surfclub op het strand van Zeebrugge afbreken en een nieuwe surfclub op dezelfde plaats bouwen. De realisatie van dit nieuwe project is het sluitstuk van een jarenlang aanslepend verhaal, en ik ben blij dat deze nieuwe surfclub nu eindelijk toch kan gebouwd worden.

De surfclub werd oorspronkelijk gebouwd in 1987. Aanvankelijk ging het om 3 containers met kleedkamers, een clublokaal en opslagruimte. De voornaamste activiteit bestond uit windsurfen. In de loop der jaren werd deze surfclub verder omgebouwd tot een houten constructie en uitgebreid met een terras, beachvolleyterreinen in 2007.

In 2013 kwam ik als toenmalig provincieraadslid tussen bij de bestendige deputatie, met de vraag om een nieuw PRUP op te maken, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, om o.a. deze zonevreemde surfclub te regulariseren. Na een lange weg werd in 2015 uiteindelijk de juridische basis gelegd voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor de surfclub op de huidige locatie, namelijk door het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Strand en Dijk Brugge West (op 1 oktober 2015 goedgekeurd de Vlaamse Regering). Meerdere gelijkaardige PRUPs zorgden voor regularisatiemogelijkheden voor watersportclubs langsheen de volledige Belgische kust.

Er werd ook een overeenkomst gesloten tussen vzw Natuurpunt Brugs Ommeland, de Stad Brugge en de Surfclub waarin afspraken gemaakt zijn om de (milieu)impact van de surfclub op de natuurlijke waarden van de omgeving te beperken.

De nieuwe surfclub wordt ingeplant op dezelfde locatie als de huidige surfclub. Het gebouw heeft een oppervlakte van 389 m². Achteraan het gebouw wordt een terras aangelegd van 211 m², aansluitend op de verbruikersruimte in het noordoostelijk deel van het gebouw. De constructie wordt ingeplant op 3 m van de westelijk gelegen duinenvoet. Het westelijk deel van het gebouw (sanitair, berging voor SUP-Boards, surfplanken en ander surfmateriaal, een ruimte voor opleidingen en andere educatieve activiteiten, met hierboven een uitkijkpost voor redders te bereiken via een interne trap) heeft een hellend dak. Dit is voor de uitkijkpost voor de redders die hierin wordt geplaatst, waardoor die een goede zichtbaarheid hebben op de zee.

Ik ben heel blij dat na een periode van 9 jaar met vele inspanningen en overleg de bestaande gebouwen kunnen gesloopt worden en kunnen herbouwd worden tot een volwaardige surfclub. Dit betekent een echte boost voor het surfgebeuren in Zeebrugge.

Ook op Focus TV kwam dit mooi in beeld. Klik HIER voor het fragment.
  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post405
« VorigeVolgende »