Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

RUP Fort Lapin wordt heropgestart

Sint-Jozef en KoolkerkeGeplaatst door franky demon 28 sep, 2017 09:14:39

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de opmaak van het gemeentelijk RUP Fort Lapin verder te zetten. De opmaak lag reeds enige tijd stil, maar nu kan de procedure heropgestart worden.

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Dit RUP omvat een groot deel van Sint-Jozef. Het plangebied ligt begrepen tussen de Havenstraat en het Politiehuis in het westen, de Pannebekestraat in het noorden, de Koolkerkse Steenweg/Noorweegse Kaai in het oosten en de R30 in het zuiden.

De bedoeling van dit RUP is om voor dit zuidelijk deel van Sint-Jozef de huidige, verouderde BPA’s te herzien en om voor de omgeving van het Politiehuis een juridisch kader te scheppen voor het destijds opgestelde masterplan. Het BPA Fort Lapin dateert uit 1994 en het BPA Noorweegse Kaai uit 1997 (enkel het zuidelijk deel van dit BPA wordt meegenomen, het deel ten noorden werd eerder reeds via een RUP omgevormd, nl. daar waar nu het Hanzepark en het Woonzorgcentrum Militza gekomen zijn na het vertrek van Structo Beton).

De opmaak van dit RUP lag reeds enige tijd stil.

Dit kwam door het in 2014 opgestarte Vlaams project “Stadsvaart”.Gezien op dat moment in 2014 de impact van het verbreden van de ringvaart en het vernieuwen/verplaatsen van de Dampoortsluis op dit deel van Sint-Jozef niet gekend was, werd ons geadviseerd door Waterwegen en Zeekanaal NV om de opmaak van dit RUP “on hold” te zetten tot hierover meer duidelijkheid zou zijn.

Uit het reeds gevoerde onderzoek binnen het project Stadsvaart is de impact op de zuidelijke rand van het plangebied van dit RUP (zone met oa. Fort Lapin, Metronoom en Massive) nog niet duidelijk. Ofwel moeten de pakhuizen (in Unesco-zone) afgebroken/verplaatst/ingekort worden, ofwel dient de R30 ingenomen te worden en moet de R30 opschuiven of in een tunnel.

Geen enkele van deze opties is evident. Verder grondig studiewerk is noodzakelijk alvorens hierover een beslissing zal kunnen genomen worden. Dit betekent dat op korte termijn geen duidelijkheid zal zijn over dit dossier.

Daarom is het niet langer wenselijk om de verdere opmaak van dit gemeentelijk RUP Fort Lapin uit te stellen. Opdat in dit gebied kwalitatieve, ruimtelijke ontwikkelingen verder kunnen uitgewerkt en gerealiseerd worden, werd beslist dit RUP terug aan te vatten.

Bij de opmaak van dit RUP moet alvast rekening gehouden worden met volgende aandachtspunten:

- Een aantal (binnen)gebieden zijn volgens de huidige BPA’s expliciet bestemd voor handel, kantoor, ambacht en/of bergplaatsen. Er moet onderzocht worden in welke gebieden deze bestemming achterhaald is, niet meer wenselijk is of niet expliciet moet voorbehouden worden voor deze activiteit(en). Voor deze gebieden zal via ontwerpend onderzoek moeten onderzocht worden welke ruimtelijke ontwikkelingen er wenselijk zijn.

Het gaat onder meer over de detailhandelszone Fort Lapin, die sinds een hele tijd te kampen heeft met leegstand. De soort van winkels die er voordien gevestigd waren, vonden allemaal hun plaats op andere sites (o.a. V-markt even verderop). De realiteit is dat er op deze plaats duidelijk geen behoefte is aan dergelijke zaken. In het RUP willen we hierop inspelen, gaan onderzoeken welke invullingen wel gewenst zijn en deze ook juridisch mogelijk maken. Verder gaat het ook over het gebied ter hoogte van de handelszaak Massive, over enkele weinig kwalitatieve garagebox-ontwikkelingen (zowel in het straatbeeld als in binnengebieden), over het achterliggend magazijn langs de Graaf de Mûelenaerelaan 74, ….

- Er moet specifiek aandacht worden besteed aan de groenzone langs de ring R30; een restant van het Fort Lapin. Deze zone is momenteel bestemd als tuinzone, waarbij het bomenbestand maximaal moet behouden blijven. Hoe kan deze groenzone versterkt worden en verbeterd worden en hoe kunnen we deze groenzone laten samengaan met de omliggende woonzones?

- Het is te onderzoeken hoe in het RUP een oplossing kan aangereikt worden voor het tekort aan buurtparkeren en de daaraan gekoppelde problematiek van verharde voortuinen.

- In het RUP wordt gewerkt met flexibelere zoneringen (nu liggen voor- en achtertuinen in een aparte bestemmingszone waardoor ruimtelijk aanvaardbare afwijkingen bv inzake bouwdiepte juridisch onmogelijk zijn) en worden verouderde en/of te beperkende stedenbouwkundige voorschriften (bv. inzake % nevenbestemmingen, materiaalgebruik, dakvorm, …) geactualiseerd en getoetst aan de stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen.

Het is een heel goede zaak dat er nu verder kan gewerkt worden aan dit RUP. Zo kunnen er ook voor Sint-Jozef kwalitatieve en ruimtelijke ontwikkelingen verder uitgewerkt en gerealiseerd worden.

Timing:

Ondertussen werd gestart met de opmaak van de procesnota en de startnota. Hierin zal een eerste visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied worden voorgesteld. Het is de bedoeling om hierover begin 2018 een publieke raadpleging (60 dagen ter inzage en publiek inspraakmoment) te organiseren. Dit is de eerste stap in de procedure. De opmaak van dit RUP volgt de nieuwe wetgeving, nl. een geïntegreerd planningsproces waarbij de effectbeoordeling (dus de mogelijke effecten door het RUP) geïntegreerd wordt in het planproces van het RUP. (Vroeger verliep dit apart (aparte mer-screening bv).) Rekening houdend met de wettelijk voorziene processtappen, mag een uiteindelijke goedkeuring van dit RUP ten vroegste verwacht worden tegen maart 2019.

Ook Focus TV bracht dit in beeld. Klik hier voor het fragment  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post486

Nieuwe meergezinswoning langs Dudzeelse Steenweg

Sint-Jozef en KoolkerkeGeplaatst door franky demon 01 feb, 2016 15:15:00


Langs de Dudzeelse Steenweg in de Brugse deelgemeente Sint-Jozef zal binnenkort een nieuwe meergezinswoning met 10 woongelegenheden gebouwd worden. In de aanvraag wordt de sloop gevraagd van het pand langs de Dudzeelse Steenweg 9. Naast dit te slopen pand ligt nog een braakliggend stuk grond. Over de totale breedte van de samengevoegde kavels die daardoor ontstaat, wordt een vervangende nieuwbouw voorzien.

Het gebouw voorziet in 10 woongelegenheden met telkens buitenruimte onder de vorm van een terras of een gelijkvloers tuintje. De nieuwe meergezinswoning heeft een maximale bouwdiepte van 14 meter en sluit qua vormgeving zowel links als rechts aan met de naburige bebouwing. De twee aanpalende panden van deze nieuwbouw zijn beiden opgenomen in de Inventaris van bouwkundig erfgoed. De keuze om de gevel in rode genuanceerde baksteen uit te voeren, zal de aanliggende panden dan ook mooi tot hun recht laten komen. Er worden ondergrondse parkeerplaatsen en bergruimtes voorzien. Deze zullen dienen voor deze meergezinswoning, en ook voor de reeds vergunde appartementen langs Fort Lapin op de voormalige gronden Lowyck, waarvan de bouw momenteel volop bezig is. De parkeerplaatsen kunnen worden bereikt via de Dudzeelse Steenweg.

Dit bouwproject betekent een opwaardering voor deze buurt. Hier wordt wonen mogelijk gemaakt met zicht op het water, aan de rand van Brugge en nabij het stadscentrum.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post344

Restauratie voor Groote Schuure

Sint-Jozef en KoolkerkeGeplaatst door franky demon 19 jan, 2016 09:21:16

Ik legde de subsidiëring voor de restauratie van de hoevewoning van Hoeve ‘De Groote Schuure’, aan de Gemeneweidestraat 61 te Koolkerke voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Hoeve ‘De Groote Schuure’ werd op 19 april 2013 beschermd als monument en haar landelijke omgeving als dorpsgezicht. Dit is een historisch zeer waardevolle site, waarvan de geschiedenis zeker terug gaat tot de 18de eeuw. De hoeve is toegankelijk via een lange dreef en bestaat uit goed bewaarde losse bestanddelen, onder andere een 18de-eeuwse boerenhuis en een bergschuur.

Op de site wordt nu een paardenhouderij ingericht met een nieuwe paardenstal op de plaats van een aantal storende bijgebouwen. De hoevewoning zelf wordt gerestaureerd en herbestemd tot een eengezinswoning met hoevetoerisme, waardoor velen zullen kunnen kennismaken met het verleden van deze site. Hierbij wordt in eerste instantie de historische constructie van muren, balkenroosteringen en kapconstructies opnieuw functioneel gemaakt. Waardevolle interieurelementen zoals schouwen en deuren worden zorgvuldig gerestaureerd. De ramen worden hersteld en aangevuld met passende kopieën.

De bergschuur, een schuurtype dat uitsluitend voorkomt in de Kustpolders en waarvan er slechts enkele zeldzame voorbeelden nog bewaard zijn, zal in een volgende fase worden aangepakt. De hoeve is wellicht een voorbeeld van een verstening: de hoeve was voorheen opgetrokken in leem en werd versteend, waarbij het muurwerk met baksteen is ingevuld.

De restauratie van de hoevewoning wordt op een gedeelde manier betoelaagd, wat betekent dat het Vlaams Gewest 32,50% van de restauratiekost op zich neemt en de stad 7,5 procent, namelijk 54.946,38 euro. Met deze premie wenst de stad een kwaliteitsvolle en duurzame instandhouding te verzekeren van het Brugs onroerende erfgoed. Op deze manier werken de Vlaamse Overheid en de Stad Brugge samen met de eigenaars van beschermde goederen, aan een nieuwe toekomst voor deze getuigen van ons rijke verleden.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post340

Infrastructuurwerken voor Hoeve De Laere vergund

Sint-Jozef en KoolkerkeGeplaatst door franky demon 19 jun, 2015 11:51:15

Binnenkort komt er een nieuw bouwproject rond Hoeve De Laere in Koolkerke. Het paalt aan de kern van de deelgemeente Sint-Jozef en vormt de overgang tussen de kern en het noordelijk polderlandschap. Er zal worden gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij “Brugse Maatschappij voor Huisvesting”.

Het bouwperceel met de bestaande hoeve De Laere en omgeven weiland paalt ten noorden aan een beschermde site van de Groene Poorte, met parkgebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied en ten zuiden en ten oosten aan een woongebied, respectievelijk de woonwijk Kruisabele en verkaveling De Grendel.

Het concept van de nieuwe wijk: het project voorziet in 8 bouwblokken. Zes bouwblokken zijn bestemd voor 38 ééngezinswoningen in gesloten bebouwing. In de overige 2 bouwblokken worden meergezinswoningen met in totaal 38 appartementen voorzien.

Het college van burgemeester en schepenen verleende de vergunning voor de infrastructuurwerken (wegenis-, riolerings- en omgevingswerken). Binnenkort wordt de stedenbouwkundige aanvraag voor het bouwen van de woningen ook ter vergunning voorgelegd.

Meer info in bijgevoegde perstekst:

en in bijgevoegde presentatie :
  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post286
Volgende »