Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

De opknappremie van Stad Brugge is een succesnummer

WonenGeplaatst door franky demon 24 jan, 2017 10:46:41

Op 1 juni 2016 werd de nieuwe opknappremie voor verbouwings- en verbeteringswerken aan de woning ingevoerd.
Die kwam er omdat de vorige premie dringend aan herziening toe was.

Sinds de invoering van het nieuwe premiereglement blijft het aantal aanvragen stijgen. In december alleen al dienden 94 Bruggelingen een dossier in. Dit is tot nu toe een absoluut record. Werken aan sanitair, dakwerken en isolatie vormen de grootste groep.

Dit stijgende succes heeft ertoe geleid dat we op vandaag al de 600ste opknappremie sinds de invoering ervan mogen toekennen. De heer Wilfried Cokelaere uit de Dorpsstraat in Sint-Michiels vroeg de premie aan voor werken in het kader van de preventie tegen koolstofmonoxide.

De opknappremie is de verzamelnaam voor een mand vol premies zoals de premie voor sanitair; elektriciteitswerken; isolatie van vloer, muren en dak. Je komt in aanmerking voor een opknappremie als je woning ouder is dan 40 jaar en het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen lager is dan 1100 euro.

Door de vereenvoudigde procedure en de beperkte voorwaarden komen meer aanvragen in aanmerking dan vroeger. In 2017 zal het aantal dossiers ongetwijfeld verder stijgen. Om de dossierstroom zo vlot mogelijk te laten verlopen is er nu een checklist opgemaakt met de meest voorkomende problemen. De checklist moet ervoor zorgen dat aanvragers meteen alle vereiste documenten en gegevens indienen, wat een vlotte afhandeling van hun premie-aanvraag alleen maar kan ten goede komen.

Ik ben blij dat de opknappremie een succes is. Hiermee is het bewijs geleverd dat de hervorming van onze stadspremies meer dan nodig was. Voor mij is het recht op wonen niet zomaar een dak boven je hoofd. Bruggelingen hebben recht op een gezonde woning voorzien van hedendaags comfort.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post424

Stad Brugge ondersteunt de sociale verhuurkantoren

WonenGeplaatst door franky demon 22 dec, 2016 09:12:41

Wie dringend nood heeft aan een huurwoning maar niet over de middelen beschikt om op de private huurmarkt op zoek te gaan, is aangewezen op de sociale huursector.
Als de woonnood zeer acuut is, dan is er een tussentijdse oplossing. Neem eens contact op met één van de twee sociale verhuurkantoren die Brugge rijk is. Zowel bij Sovekans als bij Vereniging SVK kun je een geschikte woning vinden die voldoet aan alle veiligheids- en gezondheidseisen en dit voor een prijs die een stuk onder de marktprijs ligt.

Wat doen sociale verhuurkantoren (SVK) eigenlijk?

Het sociaal verhuurkantoor slaat de brug tussen de eigenaar-verhuurder en de huurder. Het sociaal verhuurkantoor maakt een langlopende huurovereenkomst met de eigenaar en betaalt gedurende de volledige looptijd van 9, 18 of 27 jaar stipt de huur. De woning (of het appartement) wordt ook nog eens degelijk onderhouden. Het sociaal verhuurkantoor verhuurt deze woning aan huurders die het moeilijk hebben om op de private huurmarkt een huurwoning te vinden. Deze huurders mogen in de woning blijven tot ze een sociale huurwoning toegewezen krijgen bij een sociale huisvestingsmaatschappij. De SVK verhuren de woning dus voor korte periodes aan woonbehoeftigen.

De eigenaar moet zich hierover echter geen zorgen maken omdat de huur gewoon doorbetaald wordt, ook al staat de woning tijdelijk leeg of al betaalt de onderhuurder zijn huur niet.

Voor elke nieuwe inhuurname krijgt het SVK een toelage van 20% op de huurprijs gedurende 24 maanden. “Hierdoor willen we de SVK stimuleren om op zoek te gaan naar nieuwe eigenaar-verhuurders om zodoende het patrimonium van de SVK uit te breiden,” vult Demon nog aan.

Vereniging SVK, het sociaal verhuurkantoor van het OCMW ontvangt dit jaar een toelage van 32.895,84 euro. Sovekans mag dit jaar rekenen op 13.170,28 euro.

Eigenaars die meer uitleg willen over de voordelen die gepaard gaan met verhuren aan een SVK kunnen contact opnemen met

- Vereniging SVK, Ruddershove 4, 8000 Brugge (050/327410), www.svk-brugge.be

- Sovekans, Krommestraat 12, 8000 Brugge (050/348700), www.sovekans.be  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post415

Voortaan kunnen Brugse voorgevels beter geïsoleerd worden

WonenGeplaatst door franky demon 13 okt, 2016 10:30:14

Ik heb aan het college van burgemeester en schepenen een voorstel gedaan om een bredere isolatie op de voorgevel van woningen toe te laten. Het schepencollege heeft dit voorstel gevolgd. Dit betekent een grote stap vooruit in het energiezuiniger maken van onze Brugse woningen.

Regelmatig wordt de vraag gesteld om gevels te isoleren in functie van een rationeler energieverbruik. Indien de voorgevel dan samenviel met de rooilijn overschreed men het openbaar domein. Op basis daarvan werden dergelijke aanvragen steeds geweigerd, of werd een afwijking tot maximaal 2 cm toegelaten.

Er mag worden verwacht dat dergelijke aanvragen om gevels te isoleren nog zullen toenemen, gelet op het toenemend bewustzijn rond de energieprestaties van een woning en de voordelen die isolerende maatregelen kunnen bieden voor de bewoners.

Met het klimaatplan, dat door de gemeenteraad in maart 2014 werd goedgekeurd, werden in Brugge duidelijke en ambitieuze doelstellingen gesteld: tegen 2020 20% minder energieverbruik, 20% minder CO2-uitstoot en 20% meer hernieuwbare energie. Deze doelstellingen gelden voor het ganse Brugse grondgebied. Daarenboven wil Brugge tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Dat wil zeggen dat iedereen inspanningen zal moeten leveren om de energievraag drastisch naar beneden te halen. Het bijkomend isoleren van woningen en gebouwen kan namelijk een serieuze bijdrage leveren tot het behalen van de doelstellingen van het klimaatplan.

Burgers, maar ook huisvestingsmaatschappijen en projectontwikkelaars, zijn zich er meer en meer van bewust dat investeringen om de energievraag te verminderen (o.a. door isolatie), zichzelf op vrij korte termijn terugbetalen, wat maakt dat bij renovaties meer en meer aandacht geschonken wordt aan grondige energiebesparende maatregelen.

In het geval dat de voorgevel samenvalt met de rooilijn, stoot de burger momenteel echter op beperkingen. Alhoewel het Vlaams rooilijndecreet (2009) in dat geval een overschrijding van 14cm toelaat, werd tot op heden naar aanleiding van concrete aanvragen in Brugge nog nooit meer dan 2cm toegelaten. Het aanbrengen van isolatie waarbij het overschrijden van de rooilijn wordt beperkt tot 2cm had belangrijke gevolgen. Om dit te respecteren was men verplicht om ofwel de isolatie langs binnen te voorzien wat extra kosten met zich meebracht wat betreft het herstellen van het interieur, ofwel de buitenste gevelsteen weg te kappen om de extra isolatie aan te brengen, wat eveneens een serieuze extra kost veroorzaakte. Alhoewel er een evolutie naar dunnere en betere isolatie is, is 2cm heel beperkt indien het moet gaan om het louter aanbrengen van een extra laag op de voorgevel. Enkel crepi of steenstrips zijn dan mogelijk maar deze bieden absoluut niet de isolatiewaarden van een goede isolatie.

Ik heb dan ook voorgesteld om isolatie toe te laten waarbij de isolatie op de voorgevel maximum 14 cm de rooilijn overschrijdt op voorwaarde dat het voetpad steeds een minimumbreedte van 1 m blijft behouden, de isolatie architecturaal verantwoord is en rekening houdend met het straatbeeld, de aanpalende panden en de materiaal - en kleurkeuze.

De rol die voor de lokale overheid is weggelegd om het energieverbruik te verminderen, is de burger ondersteunen om zijn woning energiezuiniger te maken. De toelating dat er tot voorbij de rooilijn geïsoleerd kan worden, is hier een mooi voorbeeld. Grondig renoveren van je woning doe je meestal maar één keer. Belangrijk is dan ook het te doen met een blik op de toekomst.


En zelfs in Nederland kijkt men naar Brugge http://www.isoleren.nl/content.php?newsID=343

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post399

Ondertekening overeenkomst met sociale economiebedrijven

WonenGeplaatst door franky demon 05 jul, 2016 14:25:15

In het voorjaar lanceerde ik een nieuw reglement, de opknappremie. In het kader van deze nieuwe premie, bedoeld voor verbouwings- en verbeteringswerken aan de woning, werd ook een systeem van derdebetalersregeling ingevoerd.

Iedereen die in Brugge werken laat uitvoeren waarvoor een opknappremie kan verkregen worden, kan van het derdebetalerssysteem gebruik maken. Eigenaars of huurders die het niet breed hebben, kunnen dankzij het systeem werken aan hun huis of appartement uitvoeren zonder daarvoor over het volledige factuurbedrag te moeten beschikken.

Om van dit derdebetalerssysteem te kunnen gebruik maken, moet men samenwerken met De Schakelaar of Sobo@werk. Beiden zijn Brugse sociale-economiebedrijven en zijn belangrijke spelers in de sociale-economiesector. Ze voeren werken uit waarvoor in Brugge een opknappremie tot 5000 euro kan verkregen worden. Wie met hen samenwerkt moet het bedrag van de premie niet voorschieten. Stad Brugge regelt deze factuur rechtstreeks met de erkende sociale-economiebedrijven via het derde betalerssysteem van de opknappremie.

Brugge ligt binnen het werkingsgebied van De Schakelaar en Sobo@werk. Daarom zijn dit de eerste erkende sociale economiebedrijven die met Stad Brugge een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Uiteraard kunnen ook andere erkende sociale-economiebedrijven een dergelijke samenwerkingsovereenkomst met de stad ondertekenen, indien zij werken uitvoeren die binnen het reglement van de opknappremie vallen.

Dit systeem is uniek in Vlaanderen. Ik hoop dat ook andere steden en premieverlenende overheden het systeem overnemen. Op die manier kunnen mensen die het niet breed hebben hun woning comfortabeler en duurzamer maken. Door het derde betalerssysteem voor iedereen open te stellen hoopt Stad Brugge dat steeds meer bouwheren de weg naar de erkende sociale-economiebedrijven vinden om sociale tewerkstelling een duwtje in de rug te geven.

Nog even ter verduidelijking : de recent ingevoerde opknappremie is bedoeld voor woningen ouder dan 40jaar met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen tot 745 euro (premie bedraagt 50% van de erkende werken)of voor woningen tot 1100 euro K.I. (premie bedraagt 30%).  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post383
Volgende »