Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Een nieuw plan voor Brugse Roeiclub en kasteel Norenburg

Sint-Andries en Sint-MichielsGeplaatst door franky demon 05 okt, 2016 09:05:09

Ik heb voorgesteld om een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) op te maken voor de site ‘Norenburg’.

In een RUP legt de stad richtlijnen vast wat er voor dat omlijnde gebied mogelijk is op vlak van ruimtelijke ordening en waaraan toekomstige bebouwing en projecten dus zullen moeten voldoen.

Het plangebied situeert zich ten zuiden van de Brugse binnenstad tussen het Kanaal Brugge-Oostende, de spoorlijn Brugge-Blankenberge, het industriegebied Waggelwater en de Expresweg N31. Aan de zuidwestelijk zijde van het plangebied ligt het Waggelwaterbos met een dode zijarm van het Kanaal Brugge-Oostende. Deze bosstrook vormt een buffer tussen het plangebied en het industriegebied Waggelwater.

Doel van het RUP is om in eerste instantie de natuur met open ruimte en de groene gordel rondom Brugge te verzekeren en waar mogelijk te versterken. De open ruimte kan wel een recreatieve invulling krijgen om de toegankelijkheid te vergroten.

Concreet zien we binnen de gebiedsomschrijving van dit plan 2 belangrijke sites, enerzijds de site van de roeiclub KRB en anderzijds de site rond kasteel Norenburg.

Het RUP moet de mogelijkheden tot het uitbreiden van de roeiclub KRB onderzoeken door bepaalde voorwaarden voor de ontwikkeling, het behoud en het beheer van de natuur en open ruimte vast te leggen. Het laat toe om de gewenste ontwikkelingen voor de roeiclub in kaart te brengen en vast te leggen in stedenbouwkundige voorschriften, net als de maatregelen die nodig zijn om (verdere) aantasting (zoals door ongecontroleerd parkeren, lozen van afvalwater in het bos, ...) van het natuurgebied te vermijden.

Om de groei te kunnen opvangen en de werking optimaal te kunnen houden is een uitbreiding van de loodsen noodzakelijk. De roeiclub is echter gelegen in een natuurgebied en reservatiestrook kanaal en daarom dus principieel strijdig met de bestemming van het gewestplan. Om die reden is een planologisch initiatief (opmaak RUP) nodig,” legt schepen Demon uit.

Om het nabijgelegen Kasteel Norenburg en de hoeve (beiden op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed) een tweede leven te geven zal worden gezocht naar een nieuwe invulling, passende in de natuurlijke omgeving en met aandacht voor het erfgoedkarakter.

Enerzijds is de erfgoedwaarde van deze site zeer belangrijk, maar daarnaast staat ook de natuurwaarde centraal. Om die reden is het belangrijk om de bestaande groene omgeving zo intact mogelijk te houden en dus geen zware bijkomende ingrepen te realiseren of toe te laten.

Meer info

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post397