Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Voortaan kunnen Brugse voorgevels beter geïsoleerd worden

WonenGeplaatst door franky demon 13 okt, 2016 10:30:14

Ik heb aan het college van burgemeester en schepenen een voorstel gedaan om een bredere isolatie op de voorgevel van woningen toe te laten. Het schepencollege heeft dit voorstel gevolgd. Dit betekent een grote stap vooruit in het energiezuiniger maken van onze Brugse woningen.

Regelmatig wordt de vraag gesteld om gevels te isoleren in functie van een rationeler energieverbruik. Indien de voorgevel dan samenviel met de rooilijn overschreed men het openbaar domein. Op basis daarvan werden dergelijke aanvragen steeds geweigerd, of werd een afwijking tot maximaal 2 cm toegelaten.

Er mag worden verwacht dat dergelijke aanvragen om gevels te isoleren nog zullen toenemen, gelet op het toenemend bewustzijn rond de energieprestaties van een woning en de voordelen die isolerende maatregelen kunnen bieden voor de bewoners.

Met het klimaatplan, dat door de gemeenteraad in maart 2014 werd goedgekeurd, werden in Brugge duidelijke en ambitieuze doelstellingen gesteld: tegen 2020 20% minder energieverbruik, 20% minder CO2-uitstoot en 20% meer hernieuwbare energie. Deze doelstellingen gelden voor het ganse Brugse grondgebied. Daarenboven wil Brugge tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Dat wil zeggen dat iedereen inspanningen zal moeten leveren om de energievraag drastisch naar beneden te halen. Het bijkomend isoleren van woningen en gebouwen kan namelijk een serieuze bijdrage leveren tot het behalen van de doelstellingen van het klimaatplan.

Burgers, maar ook huisvestingsmaatschappijen en projectontwikkelaars, zijn zich er meer en meer van bewust dat investeringen om de energievraag te verminderen (o.a. door isolatie), zichzelf op vrij korte termijn terugbetalen, wat maakt dat bij renovaties meer en meer aandacht geschonken wordt aan grondige energiebesparende maatregelen.

In het geval dat de voorgevel samenvalt met de rooilijn, stoot de burger momenteel echter op beperkingen. Alhoewel het Vlaams rooilijndecreet (2009) in dat geval een overschrijding van 14cm toelaat, werd tot op heden naar aanleiding van concrete aanvragen in Brugge nog nooit meer dan 2cm toegelaten. Het aanbrengen van isolatie waarbij het overschrijden van de rooilijn wordt beperkt tot 2cm had belangrijke gevolgen. Om dit te respecteren was men verplicht om ofwel de isolatie langs binnen te voorzien wat extra kosten met zich meebracht wat betreft het herstellen van het interieur, ofwel de buitenste gevelsteen weg te kappen om de extra isolatie aan te brengen, wat eveneens een serieuze extra kost veroorzaakte. Alhoewel er een evolutie naar dunnere en betere isolatie is, is 2cm heel beperkt indien het moet gaan om het louter aanbrengen van een extra laag op de voorgevel. Enkel crepi of steenstrips zijn dan mogelijk maar deze bieden absoluut niet de isolatiewaarden van een goede isolatie.

Ik heb dan ook voorgesteld om isolatie toe te laten waarbij de isolatie op de voorgevel maximum 14 cm de rooilijn overschrijdt op voorwaarde dat het voetpad steeds een minimumbreedte van 1 m blijft behouden, de isolatie architecturaal verantwoord is en rekening houdend met het straatbeeld, de aanpalende panden en de materiaal - en kleurkeuze.

De rol die voor de lokale overheid is weggelegd om het energieverbruik te verminderen, is de burger ondersteunen om zijn woning energiezuiniger te maken. De toelating dat er tot voorbij de rooilijn geïsoleerd kan worden, is hier een mooi voorbeeld. Grondig renoveren van je woning doe je meestal maar één keer. Belangrijk is dan ook het te doen met een blik op de toekomst.


En zelfs in Nederland kijkt men naar Brugge http://www.isoleren.nl/content.php?newsID=343

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post399