Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Positief : voorlopige vaststelling GRUP

AlgemeenGeplaatst door franky demon 18 nov, 2016 13:28:03

Ik ben tevreden dat de Vlaamse Regering in haar zitting van vandaag de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening Regionaal Stedelijk Gebied Brugge-herneming’ heeft goedgekeurd.

Dit is een gedeeltelijke herneming van het gewestelijk RUP dat d.d. 4 februari 2011 werd goedgekeurd maar deels vernietigd werd door de Raad van State. Het nieuwe ontwerp omvat 8 deelgebieden waarvan 6 op grondgebied Brugge: Klein Appelmoes, Chartreuse, de parkbegraafplaats en omgeving, het bedrijventerrein de Spie, de Blauwe Toren als bestaand bedrijventerrein, de Blankenbergse Steenweg als bedrijventerrein-locatie voetbalstadion Club Brugge en recreatiegebied.

Naar aanleiding van een vergadering met alle betrokken overheden voor het ontwerpGRUP werd advies gevraagd aan de Stad Brugge en andere administraties. Op basis van deze opmerkingen werd het GRUP bijgewerkt. Ik ben blij dat rekening werd gehouden met onze bemerkingen tijdens de adviesronde én de voorbesprekingen.

In het GRUP komen o.a. volgende vernieuwende elementen aan bod:

In het deelgebied Klein Appelmoes wordt het woonuitbreidingsgebied dat in het door de raad van state vernietigde deelplan werd omgevormd naar woongebied, bestemd als natuurgebied. Op deze manier wordt een overgangszone gevormd tussen het bestaande woongebied en het meer noordelijk gelegen natuurgebied.

In deelgebied Chartreuse worden in het noordelijk deel (o.a. Ons Erf en Groot Magdalenagoed) de oorspronkelijke planopties, parkgebied en een herwaardering van waardevolle historische elementen, behouden. In het zuidelijk deel werden in de plan-MER (het rapport dat de milieu-effecten onderzoekt) 3 scenario’s onderzocht (groene invulling, gemengd regionaal bedrijventerrein en locatie voor kantoorachtigen) waarbij in het GRUP omwille van de unieke ligging de zone bestemd is als bedrijventerrein voor bedrijven met onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en kantoorachtigen.

In het deelgebied Sint-Pietersplas-de Spie is er nog steeds een recreatieve zone voorzien en is het gebied daarnaast bestemd voor de inplanting van het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge. Dit stadion voor 40.000 toeschouwers zal gelokaliseerd worden in het noorden van de site Blankenbergse Steenweg. Ten zuiden van het stadion kan een bedrijventerrein ingericht worden. Er werd gekozen voor de noordelijke inplanting om de kans op hinder voor de nabijgelegen woningen maximaal te beperken.

Ook het mobiliteitsaspect is hierbij zeer belangrijk. Concreet zal voor het goed functioneren van de site de aanleg van een ‘fly over’ noodzakelijk zijn. Dit is een nieuwe uitrit die over de bestaande weg (ongelijkgrondse kruising) vanuit de site van het voetbalstadion naar de N31-Expresweg zal leiden. Voor het toekomend verkeer zal een verruimde uitvoegstrook ter hoogte van het Complex ‘Blauwe Toren’ noodzakelijk zijn. Het toekomend en vertrekkend verkeer zal gespreid worden over de A11 en de N31. Deze ingrepen zullen vergund moeten zijn op het moment van de vergunningsaanvraag voor het stadion.

Het is positief dat naar aanleiding van het MER er ook reeds concrete zaken naar mobiliteitsingrepen in de voorlopige vaststelling werden opgenomen.

Voor de parkbegraafplaats, het toekomstige bedrijventerrein de Spie en het bestaande bedrijventerrein Blauwe Toren werden in het ontwerpGRUP geen grote wijzigen doorgevoerd in de planopties.

De volgende stap in de procedure is het organiseren van een openbaar onderzoek. Ik hoop ten stelligste dat door het uitvoerige vooroverleg er tijdens het openbaar onderzoek weinig bezwaren zullen komen en iedereen zijn verantwoordelijkheid zal nemen en we eindelijk dichter komen bij de realisatie van enkele voor Brugge zeer belangrijke projecten.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post409