Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Een toekomst voor de Oude Vissershaven in Zeebrugge

Lissewege, Dudzele, ZeebruggeGeplaatst door franky demon 22 feb, 2017 17:26:45

Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Vissershaven dat de Oude Vissershaven in Zeebrugge omvat, dateert uit 2000 en is aan herziening toe. Het Brugs stadsbestuur besliste om dit BPA te gaan herzien en een nieuw Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) op te maken.

In een RUP legt de stad richtlijnen vast wat er voor dat omlijnde gebied mogelijk is op vlak van ruimtelijke ordening en waaraan toekomstige bebouwing en projecten dus zullen moeten voldoen.

Na de verhuis van de vismijnactiviteiten naar de achterhaven van Zeebrugge in de jaren negentig werd dit gebouw ingevuld met het themapark Seafront en enkele horeca-activiteiten waarvan de meeste ondertussen verdwenen zijn. Ook in de omgeving er rond werden heel wat initiatieven genomen voor de omvorming van deze oude vissershaven, zowel door private investeerders (onder andere door het bouwen van nieuwe appartementen langs de Rederskaai en de Tijdokstraat) als door de overheid (onder andere door de heraanleg van de Rederskaai en de Tijdokstraat).
Dit alles heeft echter niet geleid tot het verhoopte resultaat, want Het BPA laat hier enkel dagrecreatie toe, wat de mogelijkheden voor een kwalitatieve ontwikkeling sterk beperkt. De stad wil dat op deze plek een architecturale en kwalitatieve verbetering kan komen die een meerwaarde betekent voor de locatie zelf én voor haar omgeving.

De site van de Oude Vismijn vormt samen met haar omgeving dé strategische plek in de Oude Vissershaven. Een kwalitatief project kan er dé katalysator zijn voor wat de Oude Vissershaven nodig heeft om levendiger en aantrekkelijker te worden. Om dit project mogelijk te maken, zal een herbestemming via een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) nodig zijn.

Door middel van dit RUP willen we de leefkwaliteit voor de huidige en toekomstige inwoners van de Oude Vissershaven en Zeebrugge Dorp verhogen, dit gebied terug economisch interessant maken voor handel en horeca en de toeristische aantrekkingskracht van deze unieke plek langs de Belgische kust verhogen.

Om de milieu-impact van dit RUP in te schatten, wordt een plan-MER (milieueffectenrapport) opgemaakt. In een plan-MER worden de mogelijke milieueffecten (invloeden op mobiliteit, op fauna en flora, mogelijke hinder voor de mens, invloeden op het landschap, het bouwkundig erfgoed en archeologie) die door dit RUP zouden optreden in kaart gebracht. Voor het project op de Oude Vismijn zullen een aantal scenario’s op vlak van programma en volume ten opzichte van elkaar afgewogen worden. Hierbij wordt ook het nulscenario opgenomen. Dit is de situatie wanneer er geen RUP opgemaakt zou worden. Dit zal als een ‘niet-redelijk’ scenario beschouwd worden omdat de vooropgestelde doelstellingen (verhogen leefkwaliteit, verloedering tegengaan, realiseren van economische en toeristische trekkers,…) binnen het huidig BPA niet kunnen behaald worden. Daarnaast worden een aantal evenwaardige scenario’s ten opzichte van elkaar afgewogen. Naast een eerder residentiële invulling (met diverse woonvormen) wordt ook een meer gemengd programma (naast wonen, ook ruimte voor handel, kantoren, hotel, diensten,...) onderzocht. De in te nemen vloeroppervlakte wordt beperkt tot maximum 50.000 m².

De eerste stap, ter voorbereiding van het plan-MER, is de opmaak van een kennisgevingsnota. Hierin wordt beschreven wat zal onderzocht worden en op welke manier dit onderzoek zal gebeuren. Deze kennisgevingsnota wordt, zoals wettelijk is voorzien, voorgelegd aan het brede publiek. De kennisgevingsnota zal na volledigverklaring door de Vlaamse dienst MER op hun website worden geplaatst. Het zal ook door iedereen kunnen geraadpleegd worden in het Huis van de Bruggeling. Dit zal wellicht in de loop van april zijn.

Dit is een unieke kans om Zeebrugge te gaan opwaarderen, en we moeten die kans met beide handen grijpen. De huidige en toekomstige bewoners van Zeebrugge in het algemeen en de omgeving van de Oude Vissershaven in het bijzonder hebben recht op een kwalitatieve en aantrekkelijke woonomgeving.

Ook Focus TV bracht dit in beeld.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post429