Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sint-Pietersmolenwijk zorgt voor mogelijkheden

Sint-PietersGeplaatst door franky demon 20 jun, 2017 08:41:55

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Eerstdaags wordt aan de gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Sint-Pietersmolenwijk voorgelegd, ter definitieve vaststelling.

SITUERING

Het plangebied van dit gemeentelijk RUP bevindt zich tussen de Blankenbergse Steenweg, de spoorweg Brugge-Blankenberge/Zeebrugge/Knokke, de Oostendse Steenweg en de Sint-Pietersmolenstraat. Dit RUP omvat de huidige Sint-Pietersmolenwijk en haar omgeving. Het gaat om een gebied van ca. 53 ha.

DOEL

Met dit gemeentelijk RUP wil de stad het BPA Molenstraat Zuid uit 1988 (beperkt gewijzigd in 2003) vervangen. Het belangrijkste doel van de opmaak van het RUP Sint-Pietersmolenwijk is om vast te leggen op welke manier de verdere realisatie van de Sint-Pietersmolenwijk moet gebeuren.

In 2004 lag er een stedenbouwkundig plan hiervoor op tafel, wat ging omgezet worden in een RUP. Een eerste aanzet van dit RUP werd aan de buurt voorgesteld op 15 november 2010. Dit stedenbouwkundig plan was echter omwille van verschillende elementen achterhaald. Zo kwam in de periode 2010-2011 de problematiek met betrekking tot de waterhuishouding in het gebied naar voor. Er werd dan ook beslist om de RUP-procedure on hold te plaatsen tot hierover meer duidelijkheid was. In opdracht van de huisvestingsmaatschappijen werd een waterstudie uitgevoerd, waaruit een aantal randvoorwaarden voortvloeiden om tot de ontwikkeling van dit gebied te kunnen overgaan. Ook waren er in die periode een aantal ontwikkelingen en plannen in het gebied die tot een aangepast plan noopten: de plannen (privaat en openbaar) voor woonzorgcentra, vergunningsaanvragen voor sociale woningbouw, … maar ook het Stevin-project waardoor de hoogspanningsleiding in het gebied zal verdwijnen.

Eind 2014 sloot de Stad een overeenkomst met de sociale bouwmaatschappijen (die eigenaar zijn van een groot deel van dit gebied) en het OCMW; het zogenaamde protocol. In dit protocol werden afspraken gemaakt over de verdere ontwikkelingen op vlak van sociale woningen en niet-sociale, betaalbare woningen, zorgzones en de groene corridor.

We beslisten in 2014 om de opmaak van dit RUP terug te hervatten en de ontwikkelingsvisie voor dit gebied te herwerken rekening houdend met al deze nieuwe elementen. Ook de randen van de Sint-Pietersmolenwijk, namelijk de bebouwing langs de Oostendse Steenweg, de Blankenbergse Steenweg, de Blankenbergse Dijk en de Sint-Pietersmolenstraat maken deel uit van dit plan. Dankzij het protocol wordt het voor de sociale huisvestingsmaatschappijen mogelijk om het aanbod aan woningen uit te breiden en er op korte termijn voorzieningen voor senioren (zowel assistentiewoningen als woonzorg) te bouwen.

Daar blijft het echter niet bij, want na de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zullen er ook betaalbare woningen kunnen gebouwd worden voor gezinnen die niet aan de sociale voorwaarden voldoen. In het RUP zal ook vastgelegd worden hoe de groene ruimte ingericht zal worden. Na jaren plannen is in Sint Pieters een oplossing in zicht op een mooie wijk waar het aangenaam wonen zal zijn nabij de Sint-Pietersplas.

VISIE

De visie op de verdere ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied bestaat uit volgende uitgangspunten:

- De Blankenbergse Steenweg en de Oostendse Steenweg zijn allebei invalswegen waar diverse centrumfuncties (dit gaat over handelszaken, kantoren, diensten, restaurants, gemeenschapsvoorzieningen, recreatieve voorzieningen, …) verweven met het wonen voorkomen. Door deze functies langs invalswegen te concentreren zijn ze vlot bereikbaar en ondersteunen ze ook de woonwijken die erachter liggen. Het is dan ook wenselijk dat deze functies (verweven met het wonen) op deze locaties behouden blijven. Langs de Oostendse Steenweg kan daarbij tot 4 bouwlagen hoog toegelaten worden, langs de Blankenbergse Steenweg tot max. 3 bouwlagen.

- Behouden bestaande woningen en versterken van het wonen:

§ De bestaande woningen langs de Blankenbergse Dijk en de Sint-Pietersmolenstraat kunnen behouden en verbouwd worden. De nog niet bebouwde tussenliggende percelen kunnen eveneens ontwikkeld worden voor kleinschalige woningen.

§ De bestaande sociale woonwijk is een groene woonwijk voor gezinnen. Het groene en verkeersluwe karakter zijn belangrijke pluspunten, de wateroverlast een minpunt. In de toekomst is het dan ook vooral belangrijk dat er in de omgeving voldoende waterbuffering voorzien wordt. Op langere termijn moeten hier ook mogelijkheden voor renovatie en herbouw zijn.

§ In de noordelijke (of centrale) lob en in de zuidelijke lob worden nieuwbouwmogelijkheden gecreëerd.

- Aandacht voor gemeenschapsvoorzieningen in het woonweefsel

§ Het is belangrijk dat, waar mensen wonen, zij ook relatief dicht in de buurt voor alles terecht kunnen. We denken hierbij aan bijvoorbeeld apotheker, bakker, slager, crèche, dokter, …

§ Ook specifieke woonvormen zoals, woonzorgcentra en assistentiewonen nemen in het door het RUP omschreven gebied een specifieke plaats in. Daarbij kunnen ook andere voorzieningen zoals kapper, krantenwinkel, … gemengd met deze woonvormen voorkomen die ten dienste kunnen staan van alle inwoners van de wijk.

§ Recreatie is een belangrijk punt. Naast de uitbreiding en waar nodig verbetering van de bestaande recreatieve voorzieningen zoals het sportpark Tempelhof en de jeugdlokalen (nu ingenomen door Chiro en Rode Valken) kan er ook gedacht worden aan bijkomende speelruimtes. De intensievere recreatie zoals de jeugdlokalen en de sportvoorzieningen worden geconcentreerd nabij de spoorwegonderdoorgang naar het Tempelhof. Gezien de sociale woonprojecten in de buurt en een grote populatie jonge kinderen en jongeren op Sint-Pieters, is het noodzakelijk dat er voldoende speelruimte voorzien wordt. In de uitbouw van de wijken kunnen kleinere buurtspeelterreintjes voorzien worden. Het eerder opgemaakte speelruimtebeleidsplan wees uit dat er meer vraag is naar avontuurlijke speelruimte, ook voor iets oudere kinderen. Het speelplein Gentele kan op die manier heringericht en aangepast worden, en de nabijheid van het water kan er mee in opgenomen worden.

- Verkeersluwe wijk

§ Er wordt gestreefd naar een kindvriendelijke en verkeersluwe wijk. De ontsluitingen voor gemotoriseerd verkeer en de parkeermogelijkheden in de nieuw te ontwikkelen gebieden worden dan ook geconcentreerd nabij de bestaande wegen. Tussen de woningen zelf staat het langzaam verkeer voorop.

- Belang van de groene elementen en het water

§ Er zijn in het plangebied heel wat groene en waardevolle elementen aanwezig: de aangrenzende open ruimte met de Sint-Pietersplas, de aanwezigheid van de landschappelijk mooie Blankenbergse Dijk, enkele mooie knotwilgenrijen, kleine waterlopen in het niet bebouwde gebied,… Het zal belangrijk zijn deze steeds zo goed mogelijk op te nemen in het geheel en te zorgen dat ze duidelijk herkenbaar en zichtbaar blijven. Daarnaast kan dit ook functioneel gebruikt worden, bijvoorbeeld bij regenval als wateropvang in de beekjes.

- Aandacht voor duurzame energie

§ De aanwezige restwarmteleiding en de plannen van IVBO om een nieuw warmtenet te voorzien, biedt mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling. Het RUP laat de mogelijkheid om dergelijke warmtenet aan te leggen toe.

§ Daarnaast verdwijnt de hoogspanningsleiding in het gebied. Zolang deze aanwezig is zijn, door de geldende veiligheidsvoorschriften, ontwikkelingen onder de leiding onmogelijk. Van zodra ze verdwenen is kan het gebied volledig ontwikkeld worden. Er worden dan ook geen specifieke bepalingen opgenomen in het RUP.

Al deze principes werden omgezet naar verschillende bestemmingszones en bijhorende voorschriften in het opgemaakte RUP.

Hierdoor kunnen de volgende jaren diverse woon- en zorgprojecten op deze site worden gerealiseerd.

PROCEDURE

Het RUP staat nu op de agenda van de eerstkomende Gemeenteraad (27 juni 2017) ter definitieve vaststelling. Indien de deputatie van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering niet beslissen om het RUP te schorsen, dan is het RUP 14 dagen na publicatie van het gemeenteraadsbesluit in het Belgisch Staatsblad van kracht.

  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post464