Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Woonproject als herbestemming van schietstand Den Tir

Assebroek en Sint-KruisGeplaatst door franky demon 27 jun, 2017 09:01:34

De gronden aan de voormalige schietstand Den Tir zullen verder worden ontwikkeld. Vanavond wordt voor de buurtbewoners een infomoment georganiseerd, met de bedoeling verder te informeren en een stand van zaken te geven over wat er is gebeurd en de komende maanden nog staat te gebeuren voor de verschillende bouwfases van het project.

Een korte historische schets:

Het begon allemaal in 2009, toen de site langs de Oude Kortrijkstraat met de militaire schietstand leeg kwam te staan en te koop werd aangeboden. De Stad kreeg vanuit diverse hoeken vragen naar de mogelijkheden voor een nieuwe invulling.

Als Stad zagen we in de verkoop een opportuniteit om uitvoering te geven aan ons woonbeleid. Er werd beslist om woonontwikkelingen te ondersteunen op de plaats van de huidige bebouwing, gecombineerd met een buurtpark. Met de herbestemming en ontwikkeling van ‘den TIR’ voor wonen in combinatie met een buurtpark, wordt uitvoering gegeven aan de beleidsdoelstelling om voldoende, betaalbare woningen voor diverse doelgroepen in een aangename en kwaliteitsvolle woonomgeving te realiseren.

Om een grotere regiefunctie te kunnen opnemen in de realisatie van deze bestemmingen, heeft de Stad in 2010 de terreinen aangekocht. Het buurtpark werd ingericht als een avonturenpark, is ondertussen geopend en een aangename plek geworden. Voor het woonproject was de weg langer en moest een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgemaakt.

Een RUP is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

Sinds de laatste bewonersvergadering in oktober 2013 rond het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is er heel wat gebeurd en veel werk verricht. We vonden het dan ook gepast om de buurtbewoners opnieuw in te lichten over de stand van zaken.

Het RUP is goedgekeurd door de provincie op 16 juli 2015 en heeft de krijtlijnen en spelregels uitgezet voor een concreet bouwproject op de plaats van de bestaande gebouwen. Het RUP heeft daarbij een duidelijke voorwaarde gesteld, namelijk dat de nieuwe invulling een (stedenbouwkundige) verbetering moet zijn met aandacht voor bouwhoogtes, bouwvrije stroken ter hoogte van de perceelsgrenzen, enz. …

Stand van zaken:

Ondertussen zitten er projectpartners mee aan tafel om het RUP te realiseren. De Brugse Maatschappij voor Huisvesting treedt op als ontwikkelaar en heeft met de Stad een overeenkomst gesloten voor een ontwikkeling in fases. De Brugse Maatschappij voor Huisvesting laat zich daarvoor bijstaan door verschillende ontwerpers om van den TIR een buurt te maken waar het aangenaam en goed wonen is. Architecten Groep III en NERO architecten staan in voor het architectuurontwerp, studiebureau Omgeving staat in voor het ontwerp van het publiek domein.

Fasering:

In een eerste fase zullen alle gebouwen van de schietstand gesloopt worden en zullen er 2 meergezinswoningen gebouwd worden: 1 gebouw zal een nieuwe pleinwand vormen aan het plein en 1 gebouw komt er haaks op aan de zuidkant van het perceel. In totaal zal het hier gaan om 48 sociale huurappartementen. Voor deze eerste fase is de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de Stad, die uiterlijk in oktober over de aanvraag moet beslissen. Deze aanvraag gaat binnenkort in openbaar onderzoek.

In een tweede fase worden een 35-tal woongelegenheden gepland. Het zal hier gaan om een mix van eengezinswoningen met tuin en 2 meergezinswoningen. De eengezinswoningen zullen tuin-aan-tuin gelegen zijn met de woningen in de Schijfstraat. Eén meergezinswoning zal aansluiten op het zuidelijk gebouw van fase 1 en het andere gebouw zal de grens vormen met het buurtpark. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de tweede fase is nog in voorbereiding, maar is ook voorzien voor dit jaar. Bedoeling is om op hetzelfde moment ook de aanleg van het publiek domein aan te vragen.

Alle gebouwen van fase 1 en 2 zullen namelijk gelegen zijn rond een binnenhof waarvan de aanleg, samen met de heraanleg van het plein aan de Baron Ruzettelaan zal gebeuren in een derde en laatste fase. Studiebureau Omgeving staat in voor dit ontwerp. Over de uitwerking van deze derde fase gaan we tijdens het infomoment ook in dialoog met de buurt.

Met de herbestemming van ‘Den Tir’ zetten we verder in op verdichting via herbestemming van verlaten bedrijfspanden. Daarnaast scheppen we ook de mogelijkheden voor de realisatie van voldoende betaalbare woningen voor diverse doelgroepen in een aangename en kwaliteitsvolle woonomgeving.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post466