Brugge

Brugge

Eerste schepen Stad Brugge

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, jeugd en Brugge studentenstad

Ga naar mijn 'Federaal parlement'-blog

Thematisch RUP Stadslandschap

Binnenstad en Kristus KoningGeplaatst door franky demon 14 sep, 2017 08:40:47

Waarom dit RUP?

Sinds 2000 is de Brugse binnenstad erkend als Unesco werelderfgoed. Om dit werelderfgoed goed te beheren werd een managementplan opgemaakt, dat verschillende actiepunten formuleert voor het behoud en het beheer van het werelderfgoed. De opmaak van het RUP stadslandschap is daar een belangrijke van.

Met de opmaak van het thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (kortweg RUP) Stadslandschap wil ik verder werk maken van het beheer van het Unesco werelderfgoed. We opteren echter niet voor een integrale bescherming van de Brugse binnenstad, maar kiezen voor een vernieuwend juridisch instrument met dit thematisch RUP Stadslandschap. Zo moet naast het erfgoed ook de leefbaarheid van de stad behouden blijven.


Met dit RUP zoekt Brugge een balans tussen zorg voor het erfgoed en stedelijke vernieuwing. Het erfgoedpatrimonium van Brugge is immers geen statisch gegeven, maar vereist een specifieke omgang. Daarbij is vernieuwing belangrijk en nodig, maar moet deze zich inpassen binnen het typisch Brugse stadslandschap.

Sinds vanouds houdt de Stad rekening met erfgoedwaarde bij de beoordeling van bouwprojecten. Wat nieuw is, is dat de erfgoedwaarde van heel wat panden nu duidelijk vastgelegd wordt op kaart en in voorschriften. Hierdoor heeft de burger van bij de start van een bouwproject beter zicht én meer zekerheid over de manier waarop de Stad zal oordelen. Dit geeft de burger meer rechtszekerheid.

Een belangrijk doel van dit RUP is dat het voor de burger meer duidelijkheid schept over wat kan en niet kan met zijn pand. Transparanter maken wat wél en wat niet kan is een voorwaarde voor goede erfgoedzorg en voor kwalitatieve nieuwe architectuur.

Wat?

Een zogenaamd ‘thematisch RUP’ wijkt af van een klassiek RUP. Het RUP Stadslandschap doet – in tegenstelling tot een klassiek RUP – geen uitspraken doet over bestemming. Het thematisch RUP Stadslandschap werkt aanvullend op wat er al bestaat.

Het thematisch RUP Stadslandschap is een juridisch document dat uitspraken doet over het behoud en beheer van het stadslandschap van de Brugse binnenstad. Het legt dus regels vast voor enkele aspecten in een ruimer gebied, maar doet geen uitspraken over, bijvoorbeeld, de bestemming van het gebied. Het thematisch RUP Stadslandschap is bijgevolg niet hét, maar slechts één van de instrumenten die wordt ingezet om het ruimtelijk stadslandschappelijk beleid van de Brugse binnenstad te voeren.

Verder doet het RUP geen uitspraak over de volledige binnenstad, maar richt het zich op de historische poort- en hoofdstraten, de verbindende publieke ruimten en pleinen en de vesten met aangrenzende straten.

Nadat dit voorjaar het ontwerp RUP werd voorgelegd aan de bevolking en de bezwaren werden bestudeerd, wordt nu het RUP voorgelegd voor de definitieve vaststelling. Tijdens het openbaar onderzoek werden vier bezwaren ingediend, naast twee verplichte adviezen van hogere overheden. Gezien de omvang van dit RUP is dit een heel beperkt aantal. Het vele overleg over dit RUP, met onder meer een infomarkt, heeft dus geloond.

Wanneer het RUP goedgekeurd wordt door de gemeenteraad zal het voor eind 2017 nog in werking treden.

Wat bepaalt het RUP?

Het Erfgoedwaarderingskaart doet uitspraak over de wenselijkheid van behoud tot op perceelsniveau.

Talloze panden in de Brugse binnenstad werden sinds de jaren 1970 bezocht en zowel naar buitenkant als naar interieur geïnventariseerd. Per pand werd een specifiek architectuurhistorische waardebepaling geformuleerd. Deze waarde werd bepaald enerzijds vanuit de individuele erfgoedwaarde van het pand, anderzijds vanuit de rol die het pand in het stadslandschap vervult.

De waardebepaling gebeurt in zeven categorieën:

· Icoongebouwen, zoals bijvoorbeeld het Belfort, maar ook het concertgebouw. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden.

· Heel hoge erfgoedwaarde. Dit zijn in hoofdzaak de beschermde monumenten en gebouwen met een gelijkwaardige waarde. Sprekende voorbeelden zijn het begijnhof of de site Oud Sint-Jan. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden.

· Hoge erfgoedwaarde. Gebouwen en constructies die belangrijk zijn omwille van hun oudere kern of structuurelementen of panden die een gaaf voorbeeld zijn van een bepaalde stijlperiode, … Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden. Voorbeeld is de Heilig Hartkerk in de Vlamingstraat

· Erfgoed en/of stadslandschappelijke waarde. Panden met een specifieke waarde of doordat ze bijvoorbeeld deel uitmaken van een rij eenheidsbebouwing erg belangrijk zijn. Deze gebouwen kunnen niet afgebroken of herbouwd worden. Voorbeelden zijn de eenheidsbebouwing langs de Gentpoortvest en de nabijgelegen schietbaan op de Vesten.

· Ondersteunende stadslandschappelijke waarde. Panden die op zich niet opvallen in het straatbeeld maar die door hun traditionele gevelopbouw, ritmiek, materiaalgebruik en volume/schaal zich onopvallend inpassen in de context. Nieuwbouw is enkel mogelijk indien het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het stadslandschap. Bijvoorbeeld de Gebouwen van Ter Groene Poorte straatzijde Komvest.

· Neutrale gebouwen. Panden die op zich geen meerwaarde vormen in de straat, maar die evenmin storend zijn. Ze kunnen vervangen worden, mits het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt. Crowne Plaza Brugge op de Burg behoort tot deze categorie. Deze gebouwen kunnen vervangen worden wanneer het een nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het stadslandschap..

· Niet-passend gebouw. Panden die afwijken voor wat betreft materiaalgebruik, ritme, schaal, volume, inpassing in de stedelijke structuur/korrel, … deze panden worden bij voorkeur vervangen door nieuwbouw. De Veste langs de Komvest is hiervan een voorbeeld. Deze gebouwen worden bij voorkeur vervangen door nieuwbouw, mits het nieuwe gebouw een meerwaarde biedt in het stadslandschap.Daarnaast zijn de mogelijkheden voor wijzigingen (verbouwing, renovatie, eventuele nieuwbouw) bepaald in het plan Stedelijk profiel. Hiermee wordt verduidelijkt wat de (ver)bouwmogelijkheden zijn.

Het maakt vernieuwing mogelijk met respect voor het stadslandschap en erfgoedpatrimonium. De mogelijkheden voor wijzigingen, renovatie en nieuwbouw worden bepaald, zodat het erop volgende project zich beter inpast in het stedelijk landschap.

Belangrijk daarbij is de harmonieregel. Die zorgt ervoor dat verbouwingen of nieuwbouw in harmonie gebeuren met de kenmerken van het Brugse stadslandschap. De harmonieregel doet een uitspraak over de kroonlijsthoogte, de nokhoogte, de minimale hoogte van de gelijkvloers en de gevelopbouw en –geleding. Het referentiebeeld wordt bepaald binnen de rij van aanpalende panden. Wanneer het pand onderdeel is van een koppelbebouwing/geheel wordt enkel de andere koppelwoning/het geheel als referentiebeeld genomen. In alle andere gevallen worden 7 panden links en 7 panden rechts meegenomen als referentiebeeld.

Ook FOCUS TV bracht dit in beeld. Klik hier voor het interview.  • Reacties(0)//brugge.frankydemon.be/#post481