Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering wat het vrijwilligerswerk in het buitenland betreft

Wetgevend werkPosted by franky demon Wed, August 23, 2017 11:08:12
De bedoeling van dit wetsvoorstel is om vrijwilligerswerk in het buitenland te bevorderen en de wettelijke drempels die vrijwilligerswerk in het buitenland voor jonge werkzoekenden of werklozen verhinderen weg te nemen. Het vrijwilligerswerk in het buitenland mag niet leiden tot het verlies van rechten in de werkloosheid. Door het vrijwilligerswerk in het buitenland binnen de werkloosheidsreglementering op eenzelfde wijze te behandelen als een stage of een opleiding in het buitenland of vrijwilligerswerk in België, wordt een bestaande discriminatie weg gewerkt. Vrijwilligerswerk in het buitenland kan de kansen op de arbeidsmarkt voor voornamelijk jonge werkzoekenden immers sterk verhogen.

Het wetsvoorstel wil concreet twee aspecten wijzigen. Een eerste aspect betreft het in aanmerking nemen van de periode waarin vrijwilligerswerk wordt verricht in het buitenland door een jonge werkloze in het kader van de beroepsinschakelingstijd. Een tweede aspect heeft betrekking op de voorwaarde waarbij men beschikbaar moet zijn op de arbeidsmarkt om een werkloosheidsuitkering te ontvangen.

Lees hier het volledige wetsvoorstel

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post324

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wat de slotenmakerij betreft.

Wetgevend werkPosted by franky demon Mon, September 19, 2016 10:27:20

In België is de activiteit van slotenmaker niet gereglementeerd. Ik diende een wetsvoorstel in om het beroep beter te omkaderen om misbruik en andere problemen
te voorkomen. Slotenmakerij wordt met dit voorstel erkend als veiligheidsberoep. Om dergelijke diensten te leveren dient men voortaan erkend te zijn als slotenmaker en een identificatiekaart te dragen als bewijs van deze erkenning. Instellingen die opleidingen voor slotenmakerij aanbieden, dienen hiervoor een erkenning te verkrijgen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Het wordt ook verboden om een beroep
te doen op een niet-erkende slotenmaker. Lees hier het wetsvoorstel  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post282

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden wat de betrokken clubs betreft

Wetgevend werkPosted by franky demon Fri, September 16, 2016 14:19:43

De voetbalwet biedt een antwoord op hooliganisme. Een aanpassing van deze wet is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de nieuwe competitieformule die in het seizoen 2016-2017 van start gaat. Alle clubs van de eerste twee nationale afdelingen en de eerste twee klassen amateurs vallen nu onder het toepassingsgebied van de voetbalwet m.b.t. feiten die het verloop van de wedstrijd kunnen verstoren. Ook het stadionverbod wordt uitgebreid tot de derde klasse amateurs. Lees hier het wetsvoorstel

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post280

Voorstel van resolutie betreffende het terugdringen van het gebruik van tabak en sigaretten

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, July 05, 2016 10:42:40

Het plan moet de regering ertoe aansporen om de Europese Tabaksrichtlijn zo snel mogelijk naar Belgisch recht om te zetten. Er worden een aantal maatregelen voorgesteld waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat zij roken minder aantrekkelijk maken en zelfs stevig terugdringen.

1. Verbod op de mentholsigaret

Volgens de Europese richtlijn moeten mentholsigaretten verboden worden tegen 2020. Wij zijn van mening dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren als we zien dat 12% van de rokers mentholsigaretten rookt, en zelfs 17% bij de 15-24 jarigen.

2. Accijnsverhogingen niet op kap van dagbladhandelaars

Vandaag rekenen de tabaksproducenten de accijnsverhogingen, niet (enkel) door aan de consument, maar vaak ook aan de dagbladhandelaars. Het is de consument die moet afgeraden worden om te roken, dus hij moet de meerprijs voelen in zijn portemonnee, niet de lokale handelaar. Accijnsverhogingen doorrekenen aan de consument heeft een positief effect op de volksgezondheid en schaadt de handel niet.

3. Totaalverbod voor tabaksreclame

We pleiten ervoor om tegen het eind van deze legislatuur te komen tot een algemeen verbod op tabaksreclame, het uitstallen en zichtbaar presenteren van tabaksproducten. Tevens pleiten wij voor volledig neutrale sigarettenpakjes, de zogenaamde. Deze maatregel heeft echter maar effect als ze gekoppeld wordt aan verdere accijnsverhogingen.

4. Reglementering elektronische sigaret

Uit een onderzoek van de Hoge Gezondheidsraad blijkt dat er heel wat mogelijke schade is voor gebruikers van de e-sigaret. Ook hiervoor moet een wettelijk kader komen, net zoals reeds het geval is voor de andere tabaksproducten.

5. Verbod op roken in de wagen waar kinderen in zitten

Roken in de auto veroorzaakt tot 27% keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis. Kinderen, zelfs tieners, hebben meestal geen keuze om wel of niet in een auto stappen waarin gerookt wordt. We willen dan ook een totaalverbod voor roken in de wagen wanneer een kind aanwezig is. Ook in Frankrijk, Engeland, Wales, Ierland en Italië is een dergelijk verbod reeds van kracht.

6. Minimumleeftijd voor aankoop tabakswaren van 16 naar 18 jaar

De Hoge Gezondheidsraad pleit in haar recent advies voor het optrekken van de leeftijd waarop tabakswaren aangekocht mogen worden. Zelfs de tabaksfederaties pleiten hier actief voor. Van alle soorten drugs is het de nicotine die adolescentenhersenen het snelst gevoelig maakt voor verslaving. Het is dan ook belangrijk dat de leeftijd waarop jongeren tabakswaren kunnen aankopen tot op de leeftijd van 18 jaar gebracht wordt zodat jongeren minder gemakkelijk aan tabak geraken en het roken op deze manier sterk ontmoedigd wordt.

Lees hier de volledige resolutie  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post273

Voorstel van resolutie met betrekking tot voedingssupplementen op basis van rode gist rijst

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, June 21, 2016 14:15:15
Sinds enkele jaren wordt de internationale markt van voedingssupplementen en ook de Belgische markt, overspoeld met producten op basis van rode gist rijst. Extracten op basis van rode gist rijst worden in de traditionele Chinese geneeskunde, en ook meer en meer bij ons, gebruikt als een natuurlijk middel om de spijsvertering en de bloedsomloop te verbeteren en als cholesterolverlagend middel.
Voedingssupplementen op basis van rode gist rijst zijn nochtans niet zonder gevaar voor de gezondheid. Ook het advies van de Hoge Gezondheidsraad wijst erop dat rode gist rijst schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid.
Dit wetsvoorstel vraagt om het advies van de Hoge Gezondheidsraad hierin te volgen. Lees hier het wetsvoorstel

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post269

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, June 21, 2016 13:59:27
Dit wetsvoorstel past de wetgeving betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden aan aan de nieuwe structuur van het Belgische professionele voetbal en aan de huidige maatschappelijke context. Hiertoe behoren de nieuwe economische krachtverhoudingen binnen het nationale en internationale voetbal, en
de toenemende belangstelling voor het vrouwenvoetbal en voor wedstrijden van jeugdelftallen van eersteklasseclubs. Lees hier het wetsvoorstel

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post268

Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, June 21, 2016 12:02:41
Een voertuig kan na een overtreding alleen verbeurd verklaard of geïmmobiliseerd worden indien de overtreder tevens eigenaar is van het voertuig. Deze eigendomsvereiste levert belangrijke beperkingen op. Sommige bestuurders gebruiken opzettelijk een voertuig dat niet hun eigendom is om immobilisering
of verbeurdverklaring te ontlopen. De overtreder kan ook het voertuig van de hand doen en daarmee de verbeurdverklaring onmogelijk maken, nog vóór hij voor de rechter verschijnt.
Dit wetsvoorstel geeft de rechter de mogelijkheid om het voertuig van de overtreder verbeurd te verklaren of te immobiliseren in plaats van het voertuig waarmee hij de overtreding beging. Bovendien wordt verbeurdverklaring mogelijk van zodra er een verval van het recht tot sturen van drie maanden werd uitgesproken. Het zal ook mogelijk worden om een verbeurdverklaring bij equivalent uit te spreken indien
het voertuig onvindbaar is. Dit zal dan een overeenkomstig bedrag zijn van de waarde van de wagen die verbeurd is. Lees hier het wetsvoorstel


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post267

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde het recht van het kind op een geweldloze opvoeding te verankeren en iedere vorm van geweld tegen kinderen te verbieden.

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, June 21, 2016 11:44:03
Het Europees Comité voor Sociale Rechten herrinnerde België eraan dat zijn wetgeving de kinderen onvoldoende beschermt, doordat ze lijfstraffen in gelijk
welke context, en inzonderheid binnen het gezin, niet uitdrukkelijk verbiedt. Er heerst bijgevolg een juridische onduidelijkheid die maakt dat het sociaal verspreide discours in stand wordt gehouden dat geweld in het kader van de opvoeding binnen het gezin toelaatbaar is.
Om komaf te maken met die juridische onduidelijkheid, strekt dit wetsvoorstel ertoe het recht van het kind op een geweldloze opvoeding officieel te bevestigen en
daarom iedere vorm van geweld tegen kinderen, fysiek of psychisch, uitdrukkelijk te verbieden. De indieners van dit voorstel vinden dat dit principieel verbod moet
worden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Klik hier om het wetsvoorstel te lezen

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post266
Next »