Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, wat de maximumfactuur betreft voor patiënten opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, June 21, 2016 11:32:05
De maximumfactuur beperkt de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag. Bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis worden de persoonlijke aandelen die verbonden zijn aan de verblijfskosten van deze opname enkel tijdens het eerste jaar ziekenhuisopname meegerekend voor de teller van de maximumfactuur.
Voor patiënten die langdurig in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen zijn, betekent dit dat de persoonlijke aandelen die verbonden zijn aan de verblijfskosten
vanaf het tweede jaar opname niet meer meetellen. Voor deze patiënten, die reeds een kwetsbare groep zijn, lopen de ziekenhuiskosten hoog op.
Dit wetsvoorstel heeft tot doel de persoonlijke aandelen die verbonden zijn aan het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis gedurende twee jaar opname mee te tellen
voor de maximumfactuur in plaats van gedurende één jaar opname. Bekijk hier het wetsvoorstel

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post265

Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het binnendringen in een havengebied

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, June 21, 2016 11:23:02
Momenteel staat men vrij machteloos tegenover personen die het havengebied willen binnendringen. De federale politiediensten in de havens en de lokale politiediensten in de buurt van de havens kunnen immers niet meer doen dan overgaan tot bestuurlijke aanhoudingen. Wanneer een poging tot binnendringen mislukt, ondernemen deze personen op latere tijdstippen dan gewoon een nieuwe poging.
Dit wetsvoorstel wil aan deze problematiek tegemoetkomen, door het strafbaar stellen van (de poging tot) het binnendringen van een haven zonder dat men in het bezit is van een machtiging of toelating, op een manier gelijkaardig aan het binnendringen van een luchtvaartterrein. Lees hier het wetsvoorstel

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post264

Kids-ID moet eenvoudiger

Wetgevend werkPosted by franky demon Wed, March 02, 2016 10:01:19
Ik diende een resolutie in om de Kids-ID eenvoudiger te maken. De kaart moet goedkoper worden en ook langer geldig blijven. Nu is de kaart slechts 3 jaar geldig en ouders krijgen niet automatisch een verwittiging wanneer de kaart bijna vervalt.
Klik hier om de resolutie te bekijken.

Lees hier het krantenartikel:


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post244

Voorstel van resolutie voor het stimuleren van de combinatie fiets en trein

Wetgevend werkPosted by franky demon Wed, February 03, 2016 17:05:57
De indieners van deze resolutie willen inzetten op een duurzame ketenmobiliteit.
De combinatie fiets en trein biedt in veel gevallen een alternatief voor de auto. Een nadeel van het openbaar vervoer is immers dat de trein- of bushalte zelden de
eindbestemming is van de reis. Voor en na de rit met het openbaar vervoer is er nog een “first mile” en “lastmile” tot de werkelijke bestemming. De indieners willen daarom de combinatie trein en fiets versterken zodat het een sterker alternatief wordt voor de auto. De indieners vragen in de komende beheersovereenkomst streefcijfers op te stellen over het aantal treinreizigers dat de fiets gebruikt voor het voor- of natransport in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
Een beleid waarbij fiets en trein meer moeten samengaan begint bij de ontwikkeling van de stationsomgeving.Een veilige en vlotte bereikbaarheid van de stations met de fiets is de eerste stap om mensen te stimuleren om met de fiets naar het station te komen.Aan het station moet de treinreiziger de fiets in ideale omstandigheden kunnen achterlaten. Darom vragen de indieners een specifiek plan met betrekking tot fietsenstallingen en
bijkomende investeringen in fietsenstallingen. Klik hier om de volledige resolutie te lezen

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post238

Wetsvoorstel betreffende het loopbaansparen

Wetgevend werkPosted by franky demon Wed, February 03, 2016 16:36:38
Het streven naar een beter evenwicht tussen privéleven en beroepsleven blijft een heikel thema. Dit voorstel biedt werknemers de mogelijkheid om de intensiteit van hun loopbaan zelf vorm te geven in afspraak met hun werkgever. Beiden spreken dan af om bepaalde loonelementen niet toe te kennen op het ogenblik van het presteren van arbeid maar op het ogenblik dat de werknemer minder werkt. Het voorstel werkt dit systeem van loopbaansparen verder uit. Lees hier het volledige wetsvoorstel

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post237

Wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het belastingkrediet tijdens de asielprocedure

Wetgevend werkPosted by franky demon Wed, February 03, 2016 16:21:26
Asielzoekers hebben recht op materiële hulp gedurende het verloop van de asielprocedure. Na een bepaalde wachttijd hebben zij het recht om te gaan werken in ons land, ook al is hun asielprocedure op dat moment nog lopende. De combinatie
van materiële hulp, al dan niet werken en het krijgen van bijbehorende belastingkredieten in de personenbelasting vinden de indieners van dit wetsvoorstel echter niet geoorloofd. Dit wetsvoorstel strekt er dan ook toe het belastingkrediet
voor kinderen ten laste, voor laag activiteitsinkomen en het belastingkrediet op de werkbonus slechts toe te kennen aan vreemdelingen, die na een gunstige
beslissing van hun dossier onder het statuut vallen van erkend vluchteling of van subsidiaire bescherming en dus niet meer ingeschreven zijn in het wachtregister en geen bijstand meer ontvangen in het kader van de opvangwet. Bekijk hier het volledige wetsvoorstel

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post236

Wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbaarheid van doeloverschrijdende kosten

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, January 26, 2016 16:20:25

Alle inkomsten zijn belastbaar. Wanneer belastingplichtigen kosten moeten maken om deze inkomsten te kunnen verkrijgen of om ze te
behouden, mogen ze deze kosten aftrekken van hun inkomsten.
Dit voorstel bepaalt dat dit niet kan wanneer deze kosten niet in noodzakelijk verband staan met de beroepsactiviteit van de belastingplichtige. Lees hier het volledige wetsvoorstel.

Lees hier ook het artikel dat verscheen n.a.v. dit wetsvoorstel:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post233

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie met betrekking van de automatische toekenning van het sociaal tarief

Wetgevend werkPosted by franky demon Tue, December 22, 2015 16:13:58
Het sociaal telecomtarief ondersteunt mensen met een beperkt inkomen, ouderen en gehandicapten. Het laat hen toe betaalbaar te telefoneren of internet te
raadplegen. Het huidige systeem werkt Mattheüseffecten in de
hand en betekent administratieve rompslomp voor alle betrokkenen. Zo komt deze sociale korting niet bij de mensen die het werkelijk nodig hebben.
Daarom het voorstel om het sociaal telecomtarief automatisch toe te kennen aan de begunstigden van wie de gegevens beschikbaar zijn in het informatie-netwerk van de sociale zekerheid. Hier kan je het volledige voorstel lezen

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post227
« PreviousNext »