Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Redesign federale overheid

Tussenkomsten op beleidsnota'sPosted by franky demon Wed, July 06, 2016 16:04:18

Het regeerakkoord voorziet in een zogenaamde redesign of reorganisatie van de federale overheid. De bedoeling hiervan is om de federale overheidsdiensten en administraties efficiënter te organiseren. Dat moet ook de dienstverlening aan de burgers en bedrijven verbeteren.

Er zijn zes concrete trajecten om deze doelstelling te realiseren, zoals bijvoorbeeld gezamenlijke aankopen of het samenvoegen van diensten. De regering voorzag dit jaar een besparing van 100 miljoen euro in de begroting, volledig te halen uit een reorganisatie van de overheidsdiensten. Toen ik vroeg hoeveel besparingen de redesign tot op vandaag al opleverde, wou de minister geen budgettaire tussenstand geven.

Lees hier het artikel over de bespreking van de redesign in het Nieuwsblad:

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post274

Tussenkomst beleidsnota digitale agenda - Fedict

Tussenkomsten op beleidsnota'sPosted by franky demon Tue, December 01, 2015 17:18:41

Tijdens de bespreking van de beleidsnota van de digitale agenda kaartte ik het belang aan om meer diensten online aan te bieden. Ik gaf hierbij het voorbeeld van de berichtenbox in Nederland, een persoonlijke brievenbus waarbij men post van overheden kan ontvangen.

Verder vroeg ik naar de stand van zaken in verband met een modernisering van de elektronische identiteitskaart en de toegankelijkheid van websites. Websites en digitale documenten dienen maximaal toegankelijk te zijn voor alle gebruikers, inclusief ouderen, kleurenblinden, slechtzienden en personen met een handicap.

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post221

Beleidsnota Binnenlandse Zaken en Federale Politie

Tussenkomsten op beleidsnota'sPosted by franky demon Thu, November 26, 2015 14:23:11
Bij de bespreking van de beleidsnota Binnenlandse Zaken en Federale Politie kaartte ik een aantal zaken aan vanuit de fractie.

Zo is voor de politie het kerntakendebat een goede oefening om te bekijken welke de kerntaken zijn van de politie en welke raken eventueel door andere partners kunnen overgenomen worden. Belangrijk hierbij is dat alle gevolgen in kaart worden gebracht. Ik denk dan aan de budgettaire gevolgen maar ook aan de mogelijke gevolgen van het afschuiven van taken. Het principe van de gemeenschapsgerichte politiezorg mag bij deze oefening niet uit het oog verloren worden.
Ik kaartte ook de gevolgen van het pensioendossier aan. Dit heeft immers een belangrijke impact op de beschikbare capaciteit van onze politiediensten.

De strijd tegen radicalisme en terrorisme zal de komende jaren grote budgettaire inspanningen vragen. Een repressieve aanpak is zeker nodig maar er moet ook voldoende aandacht zijn voor preventie van radicalisme.

Het item Civiele Veiligheid bevat onder andere de hervorming van de brandweer. Hierbij moeten we er blijven op toezien dat de voorwaarden voor aanwerving en opleiding voor vrijwillige brandweerlui op gelijke voet staan met die van de beroepsbrandweerlui.
Voor het noodnummer 112 drongen we nog eens aan op aan dat er snel werk moet gemaakt worden van een meertalige afhandeling van de noodoproepen.

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post220

Tussenkomst beleidsnota aministratieve vereenvoudiging

Tussenkomsten op beleidsnota'sPosted by franky demon Wed, November 25, 2015 17:17:08

Vandaag werd de beleidsnota administratieve vereenvoudiging besproken in de Kamercommissie. Ik wees de minister onder andere op de automatische toekenning van rechten. Hierdoor moeten diensten bij de doelgroep terechtkomen zonder administratieve rompslomp. Staatssecreatris Francken beloofde de automatische toekenning op te nemen en hier werk van te maken.


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post219

Tussenkomst wetsontwerp diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

Tussenkomsten op beleidsnota'sPosted by franky demon Thu, October 22, 2015 20:03:46
Vandaag werd het wetsontwerp houdende diverse bepalingen omtrent Binnenlandse Zaken besproken in de Kamer.
Omtrent de voorgestelde wijziging in verband met de voorlopige inschrijvingen voor woningen die onbewoonbaar verklaard werden herinnerde ik eraan dat wij hier liever verder in hadden willen gaan en in principe aan de gemeenten de mogelijk willen bieden om de inschrijving te weigeren. We hopen in elk geval dat de bevoegde administratieve overheden en Justitie passend gevolg zullen geven aan de vaststellingen van overtredingen die door de lokale besturen worden gedaan.

Ik uitte ook mijn twijfels met betrekking tot de voorgestelde wijziging voor inschrijving van gedetineerden zonder hoofdverblijf, op het referentieadres van het OCMW van de gemeente waar hij laatste zijn hoofdverblijf had. We stellen ons vragen bij de administratieve vereenvoudiging die daarvan uitgaat.

Wat betreft de wijzigingen inzake de civiele veiligheid bracht ik nogmaals het belang van de preventieve taken die nu aan de brandweerzones worden toegekend onder de aandacht.

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post216

Begrotingsbespreking Binnenlandse Zaken

Tussenkomsten op beleidsnota'sPosted by franky demon Tue, December 09, 2014 16:28:14
Vandaag werd het budgettair plan van Binnenlandse Zaken besproken. Ik kijk alvast uit naar de nieuwe kadernota van de kersvers minister van Veiligheid waarop de veiligheidsplannen worden gebaseerd. Om radicalisering tegen te gaan zullen maatregelen genomen zodat politiediensten anoniem kunnen patrouilleren op internet. De minister plant verder een kerntakendebat van de politie. Op 18 december wordt hiervoor een eerste samenkomst georganiseerd: welke taken moeten afgestoten worden en welke toegevoegd? Het belang van brandweervrijwilligers werd ook aangestipt. Thema’s als opleidingscheques en een match tussen werk en vrijwilligersengagement vinden we belangrijk. Bij het concept van betaalpolitie waarbij organisatoren betalen voor politie-inzet is het opletten geblazen dat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat (vb. de ene voetbalploeg heeft al meer centen dan de andere).

Ik wou ook een antwoord op het lopend onderzoek na de vermeende politie-espacades op de match Cercle - KV Mechelen. Verder dan ‘het onderzoek loopt’ én ‘er wordt hiervoor beroep gedaan op de camerabeelden en de pv’s van de Mechelse en Brugse politie’ kwam het niet… Ook over de vraag om een nieuwe Veiligheidsmonitor (een enquête om het aantal slachtoffers te achterhalen) bleef het vaag. Voorlopig geen budget. Volgens mij is een onderzoek naar het aantal slachtoffers belangrijk in functie van een grondig slachtofferbeleid. Als uitsmijter in de aanloop van de eindejaarsperiode … Alcoholcontroles anno 2015: voortaan niet meer blazen in maar wel in de richting van het toestel…  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post55

Tussenkomst beleidsverklaring Digitalisering overheid - De Croo

Tussenkomsten op beleidsnota'sPosted by franky demon Thu, December 04, 2014 11:26:36
Minister De Croo stelde z’n beleidsnota voor waarin hij pleitte voor een doorgedreven digitalisering van de overheid. Ik vroeg hem om de mogelijkheid van burgers om draadloos te kunnen inloggen met een elektronische ID-kaart verder te willen onderzoeken.
Ook websites blijken volgens mij nog onvoldoende aangepast aan mensen met een beperkingen. Het kleurgebruik en lay-outopbouw dragen immers bij tot toegankelijkere sites. Ook met het beschikbaar stellen van gegevens aan bedrijven, wetenschappers en burgers, met respect voor de privacy, de zogeheten ‘open data’ schiet de federale regering na de Vlaamse uit de startblokken. Een transparant beleid vormen is immers belangrijk. De minister repliceerde op mijn vragen dat hij deze bekommernissen zeker opneemt. Ik volg het alvast verder op.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post50

Tussenkomst beleidsverklaring Binnenlandse Zaken

Tussenkomsten op beleidsnota'sPosted by franky demon Mon, December 01, 2014 12:37:01

25/11/2014

Binnenlandse Zaken is een heel divers departement. Het is bijzonder belangrijk omdat het vooral bevoegdheden betreft die de veiligheid van onze burgers aanbelangt. Uiteraard gaat het dan om de politionele en niet-politionele veiligheid, maar het begint ook bij de registratie van mensen op ons grondgebied in het rijks- en bevolkingsregister, wat uiteindelijk de belangrijkste manier is voor die overheid om zich correct tot haar burgers te kunnen wenden. Maar ook de organisatie van de verkiezingen – het sleutelmoment in onze democratie – behoort tot de bevoegdheden van Binnenlandse Zaken. Kortom dit departement verdient bijzondere aandacht in al zijn facetten.

Als ik de beleidsverklaring van de minister er bij neem zie ik dan ook een heel ambitieuze beleidsverklaring. Soms vraag ik wel af of de minister, zelfs met een legislatuur die 5 jaar zal duren, wel voldoende tijd zal hebben om dit allemaal te realiseren. Ik wens hem alvast heel veel succes en doorzettingsvermogen.

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post47
Next »