Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

te kort aan vrijwilligers bij de brandweer

BrandweerPosted by franky demon Tue, May 17, 2016 16:44:31
Brandweerkorpsen hebben het moeilijker om vrijwilligers aan te trekken. Ik vroeg de minister dan ook welke maatregelen hij zal nemen om vrijwilliger brandweerlieden aan te trekken.
Vanuit de federale overheid zal een rekruteringscampagne opgestart worden waarbij gedurende minstens vijf jaar campagnemateriaal ter beschikking zal gesteld worden van de hulpverleningszones. De zones zullen dit materiaal dan zelf kunnen inzetten wanneer nodig om brandweervrijwilligers in hun zone te rekruteren.
Als aanvulling en ondersteuning op de lokale acties wordt onder andere een rekruteringswebsite voorzien, drukwerk ontwikkeld en er wordt ingezet op sociale media. Daarnaast zal op mijn aandringen een filmreeks ontwikkeld worden waarin het hele traject van kandidaat tot brandweervrijwilliger overlopen wordt. Lees hier het volledige antwoord  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post255

Vormingsvoorwaarden brandweer

BrandweerPosted by franky demon Tue, March 24, 2015 16:08:18
Begin dit jaar, op 1 januari 2015, werd de brandweerhervorming in de praktijk gebracht. Achtentwintig van de vierendertig hulpverleningszones zijn ook daadwerkelijk gestart. Inzake wetgevend werk ligt er nog wat werk op de plank. Een aantal uitvoeringsbesluiten is niet of nog niet genomen, waaronder het koninklijk besluit met betrekking tot opleiding.
De minister deelde mee dat de consultatieronde voor het Koninklijk Besluit is gestart in februari 2015 en zich momenteel in de finale fase bevindt . Sinds februari 2015 tot nu zijn de meest stakeholders gezien. De bedoeling is om eind maart met het Koninklijk Besluit te kunnen landen.
Er is nu een ministeriële omzendbrief gekomen, waarin staat wat men moet doen zolang het koninklijk besluit er niet is. Aanwervingen dienen te gebeuren via het federaal geschiktheidsattest. Volgens de wet kan deze aanwerving pas gebeuren na de opmaak van het operationeel personeelsplan. De opmaak van het personeelsplan wordt met zes maanden uitgesteld, alle zones moeten hun plan klaar hebben tegen eind dit jaar. Ondertussen kunnen de opleidingen en de federale geschiktheidstest worden georganiseerd. Wanneer een zone aanwervingen moet doen, kan ze mits motivering autonoom beslissen toch die aanwervingen te doen. Er is dus een tussentijdse regeling uitgewerkt. Lees hier het volledige antwoord.

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post115

Interventies brandweer bij valse oproepen

BrandweerPosted by franky demon Tue, March 10, 2015 16:57:07

Elke dag rukt de brandweer uit terwijl er eigenlijk niets aan de hand is. De directeur-generaal van de Civiele Veiligheid stelt terecht dat het aantal foute oproepen naar beneden moet. Eén van de oorzaken van foute oproepen zijn slecht onderhouden brandalarmen van bedrijven, scholen of ziekenhuizen.
Minister Jambon is voorstander voor het toepassen van retributies bij een falend technisch alarm. Dit zal eigenaars en uitbaters aanzetten om hun alarmsysteem correct af te stellen. Kosten die veroorzaakt worden door vals alarm kunnen al verhaald worden. In bepaalde brandweerzones wordt dit effectief toegepast.
Er wordt ook onderzocht of het mogelijk is om een regeling te voorzien voor brandalarmen die erop gericht is valse alarmen zoveel mogelijk te voorkomen. Lees hier het volledige antwoord.

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post104

Fysieke proeven brandweer

BrandweerPosted by franky demon Wed, February 18, 2015 09:17:30

Het brandweerkorps van Brugge onderging de jongste twee maanden fysieke proeven, afgelegd in het competentiecentrum van het AZ Sint-Jan in Brugge. 160 brandweerlieden kregen de test al te verwerken, de overige 20 mogen zich er nog aan verwachten. Ze kunnen de test afleggen op de loopband of op de fiets. Zij die niet goed scoren, krijgen begeleiding van een sportcoach. Voor de brandweerkorpsen wordt het controleren van de fysieke paraatheid vanaf 1 januari 2015 overigens nog belangrijker, want dan vallen alle brandweerdiensten onder de hulpverleningszones, die bij wet verplicht zijn de fysieke conditie van hun personeel op peil te houden.

Op 12 september verzond de minister van Binnenlandse Zaken een omzendbrief omtrent de fysieke geschiktheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszone. De omzendbrief biedt handvatten voor het opstellen van een reglement. Het komt evenwel toe aan de zoneraad om de periodieke fysieke proeven te bepalen. Zowel de frequentie, de inhoud als de eventuele trainingsmaatregelen maken het voorwerp uit van een afzonderlijk reglement dat de zoneraad goedkeurt.

De zoneraad moet de nodige infrastructuur en een sportdeskundige voorzien zodat alle personeelsleden het te verwachten conditieniveau kunnen behalen of behouden. De zone wordt gefinancierd door verschillende bronnen, waaronder de federale dotaties. De zone is vrij om haar middelen aan te wenden zoals zij wenst, mits naleving van de reglementering en verplichtingen die op haar rusten. Meer...  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post100