Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Misbruik parkeerkaarten Personen met een handicap

PolitiePosted by franky demon Mon, September 14, 2015 15:22:51

Naar aanleiding van mijn vraag i.v.m. het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap, kreeg ik enkele cijfergegevens. Zo blijkt dat het aantal misbruiken sinds 2010 schommelt rond de 40.000. In 2013 werden er echter 43.124 inbreuken gepleegd. Tijdens het eerste semester van 2014 werden al 21.500 misbruiken vastgesteld.
Hoeveel frauduleuze kaarten gedetecteerd werden kon de minister niet beantwoorden. Staatssecretaris Elke Sleurs, die onder andere bevoegd is voor Gelijke kansen en Personen met een beperking, deelde recent wel mee dat 200.000 kaarten van overleden begunstigden niet werden ingeleverd. Dit betekent echter niet dat al deze kaarten nog in omloop zijn. De staatssecretaris onderzoekt momenteel hoe het systeem van parkeerkaarten voor personen met een handicap kan geoptimaliseerd worden. Ik vind het belangrijk dat er streng opgetreden wordt tegen dergelijk misbruik en zal de vorderingen in dit dossier dan ook verder opvolgen.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post174

Adviesraad voor burgemeesters

PolitiePosted by franky demon Mon, September 14, 2015 11:32:08

Bij wet is vastgelegd dat er een adviesraad van burgemeesters dient opgericht te worden met als taak advies te geven aan de burgemeester van Binnenlandse zaken. Deze adviezen worden gegeven over ontwerpen van reglementair besluit en elke norm die van belang is voor de lokale politie. Op die manier wordt een evenwicht gecreëerd tussen de verantwoordelijkheid van de ministers en deze van de lokale overheden.
Het mandaat van deze adviesraad loopt 3 jaar. Ik vroeg de minister hoe het komt dat bij de laatste oproep voor kandidaten in 2013 de adviesraad nooit hersamengesteld werd. Ik stelde mij ook vragen over de rechtsgeldigheid van de adviezen van de huidige raad.
De minister verzekerde dat de adviezen rechtsgeldig zijn. De leden van de adviesraad kunnen immers in functie blijven tot hun mandaat wordt vernieuwd of tot ze worden vervangen. Ik was ook blij te horen dat er inmiddels een nieuwe oproep voor kandidaten werd gelanceerd in het staatsblad. De minister beloofde in de eerstvolgende maanden werk te maken van de installatie van de nieuwe raad van burgemeesters.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post173

Aantal aangiftes via police on web neemt toe

PolitiePosted by franky demon Tue, August 11, 2015 11:46:03
Via police-on-web kunnen burgers sinds 2007 aangifte doen van kleine misdrijven, gaande van een fiets-of winkeldiefstal tot vandalisme. Daarnaast is het ook mogelijk om aan te geven dat ze op vakantie gaan, wat we de afwezigheidsmelding noemen. Via je elektronische identiteitskaart of via een account op Belgium.be kan je deze online dienst elke dag en op elk uur raadplegen.
Ik vroeg in een parlementaire vraag de aangiftes via police-on-web op sinds 2010. De aantallen stijgen elk jaar: 8.280 aangiftes in 2010, 11.230 in 2011, 12.809 in 2012, 13.718 in 2013 en 13.906 in 2014. Globaal gezien gebeuren de meeste aangiftes in Vlaanderen. In de meeste gevallen gaat het om aangiftes van fietsdiefstallen.
Het is goed dat de politie meegaat in het digitale tijdperk, en op die manier altijd bereikbaar is. Het is ook goed dat de opvolging en afhandeling van de aangiftes nog altijd door de lokale politie gedaan wordt. Het contact met de wijkagent moet immers blijven bestaan. Zij kunnen immers een positief effect hebben op het veiligheidsgevoel in de buurt.’
Daarnaast neemt ook het aantal afwezigheidsmeldingen toe. In 2010 hebben 4.563 burgers aan de politie online meegedeeld dat ze op vakantie waren. In 2014 is dat cijfer bijna verdubbeld tot 8.356 afwezigheidsmeldingen. Het is goed dat de burger alerter wordt. Het heeft ook een positieve impact op het vertrouwen op de lokale politie.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post171

Inschakelen vrijwilligers bij politie

PolitiePosted by franky demon Fri, May 29, 2015 16:36:56
In 2010 verscheen in het Belgisch staatsblad de omzendbrief ter verduidelijking van de functie, het profiel en de erkenning van de technopreventieadviseurs. Dit maakt het mogelijk vrijwilligers in te schakelen bij de politie voor het uitvoeren van bepaalde preventieve taken, zoals diefstalpreventie. De vrijwilligers moeten hiervoor eerst een opleiding opleiding tot technopreventieadviseur volgen en regelmatig op de hoogte worden gehouden van nieuwigheden via bijscholingen.

Dit is een interessante mogelijkheid om de politie te versterken en daarom vroeg ik wat meer informatie aan de minister. Tot op vandaag werken 4 gemeentes en één politiezone samen met vrijwilligers in het kader van diefstalpreventie. De opleidingskosten en vergoeding van de vrijwilligers zijn voor rekening van de zones of gemeenten die vrijwilligers in dienst nemen. Ik vind het ook positief dat deze kwestie meegenomen zal worden in het kerntakendebat. Lees meer
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post161

snelle arrestatieteams

PolitiePosted by franky demon Thu, May 28, 2015 17:41:42

De minister van Binnenlandse zaken stelt richtlijnen op voor de oprichting en inzet van snelle arrestatieteams bij de lokale politie. Dit komt er op vraag van de geïntegreerde politie en naar aanleiding van het project van de snelle responsteams in Antwerpen.
Deze richtlijnen hebben als doel om meer eenvormigheid te creëren. Zo worden de richtlijnen opgesteld met het oog op een verhoging van de veiligheid en de competenties van de betrokken politiemedewerkers en het waarborgen van een vlotte samenwerking tussen de verschillende competentie- en bevoegdheidsniveaus.

De ervaringen, expertise en de verbeterpunten van de betrokken federale en lokale korpsen die nu al over dergelijke teams beschikken, worden mee in rekening genomen bij het opstellen van de richtlijnen.

Er wordt dus een kader gecreëerd, maar de keuze om een snel interventieteam op te richten blijft een lokale bevoegdheid. Ik vroeg de minister bij het opstellen van de richtlijnen één terminologie te gebruiken om die gelijk is voor alle zones zodat verwarring voorkomen wordt. Lees meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post160

permanente dienstverlening

PolitiePosted by franky demon Wed, May 20, 2015 16:41:58

Door de tereurdreiging onder niveau 3 waren bepaalde politieposten uit voorzorg tijdelijk gesloten. Er wordt echter steeds gestreefd naar een correcte dienstverlening aan de bevolking. Om hier aan te voldoen is het onvermijdelijk om te voorzien in een alternatieven, zodat de burger niet in de kou blijft staan.

Onder niveau 3 zijn vanuit de algemene directie crisiscentrum wel aanbevelingen gericht aan de geïntegreerde politie. Deze aanbevelingen hebben onder meer betrekking op personeel en infrastructuur. De Korpschefs dienen hun permanenties zodanig te organiseren dat de burger op een dienstverlening kan rekenen, ook al is dat misschien een verminderde dienstverlening wanneer bijvoorbeeld de openingsuren van een post worden gelimiteerd. De burger kan via de verschillende kanalen (noodnummers, telefoonnummers, centrale posten, praatpaal, internet e-cops, en zo meer), altijd terecht bij de politie voor dringende kwesties. Lees hier meer

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post159

Statische bewaking

PolitiePosted by franky demon Tue, May 05, 2015 16:12:17
In een mondelinge vraag vroeg ik de minister naar de mogelijkheden van statische bewaking.
De minister meldde dat deze mogelijkheid mee opgenomen wordt in de aanpak van criminaliteit in de grootsteden.

De capaciteit is bij de politie echter niet steeds aanwezig om die statische bewaking te doen. Daarom moet er enerzijds permanent toezicht wordt gehouden – dat kan door mensen, maar ook door camera’s gebeuren – en anderzijds mobiele patrouilles ingezet worden.

De inzet van al dan niet statische patrouilles is eerst en vooral een bevoegdheid van de lokale korpschefs en hun burgemeesters, maar is tevens een aandachtspunt voor de directeurs-coördinatoren van de federale politie. Daar moet dus ook goed samengewerkt worden tussen de lokale zone en de federale capaciteit die in de arrondissementen aanwezig is.
De politieaanwezigheid is eveneens een preventie die op verschillende manieren kan gebeuren, rekening houdend de omgeving en de mogelijkheden van het korps. Lees meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post156

screening kandidaat agenten

PolitiePosted by franky demon Tue, May 05, 2015 10:25:23
De beoordeling in hoeverre een politieambtenaar voldoet aan de vereisten van onberispelijk gedrag, is een proces dat gebaseerd is op de bepalingen van de Exoduswet, het koninklijk besluit rechtspositie van het personeel van de politiediensten én het uitvoeringsbesluit van het statuut van het personeel en de politiediensten. Deze procesmatige aanpak verloopt in partnerschap tussen federale en lokale entiteiten van de geïntegreerde politie.

In de selectieprocedure voor nieuwe medewerkers wordt er expliciet aandacht besteed aan de persoonlijkheid van de sollicitant en met name aan de persoonlijkheidskenmerken die kwetsbaar maken voor niet-integer gedrag. Dat is een eerste stap.

De volgende stap is het verkennen van de leefwereld van de betrokken kandidaat. In een laatste fase van de procedure kan het gebeuren dat bijkomend onderzoek noodzakelijk is, wanneer de resultaten van het persoonlijkheidsonderzoek en de verkenning van de leefwereld van de sollicitant dat vereisen. Lees meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post154
« PreviousNext »