Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Politie sluit 241 ­radicale Twitter- en Facebook-accounts

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Sat, June 11, 2016 17:28:49
In één jaar tijd werden 138 Twitter- en 103 Facebook-accounts gesloten omdat ze ­gebruikt werden om terreur te verheerlijken, op te roepen tot haat of te dreigen met nieuwe aanslagen. Dat blijkt uit een vraag die ik aan de minister stelde. De politiedienst die het internet afspeurt op zoek naar radicale boodschappen is dan ook van groot belang. Het internet wordt immers steeds vaker gebruikt om criminele daden te plannen en uit te voeren.

Lees hier het artikel:


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post259

Slotenmakers moeten als veiligheidsberoep erkend worden

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Mon, June 06, 2016 16:54:11
Slotenmakers moeten erkend worden als veiligheidsberoep, daar drong ik op aan in de commissie binnenlandse zaken. Mensen moeten in delicate situaties kunnen rekenen op betrouwbaar vakmanschap. Een erkenning moet de cowboys die misbruik maken van de situatie eruit halen.

Lees hier het artikel dat naar aanleiding van mijn vraag gepubliceerd werd:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post257

Richtlijnen alcoholcontroles

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Mon, May 04, 2015 09:46:07
Bij het verspreiden van de omzendbrief voor de BOB-campagne, wordt gevraagd om de acties te richten op de risicovollere momenten en plaatsen. Jaarlijks worden er in de omzendbrief 'BOB' een aantal aanbevelingen gedaan. De BOB-campagne is echter geen dwingende richtlijn. Er worden geen punctuele of concrete controlespecificaties opgelegd. Het zijn de lokale korpschefs die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het handhavingsbeleid dat wordt vastgesteld door de zonale veiligheidsraad.
Er worden geen quotums opgelegd maar er bestaat wel een niet-dwingend referentiekader dat een streefcijfer van het aantal te controleren personen berekent aan de hand van een verdeelsleutel: 20 % voor de federale politie en 80 % voor de lokale politiezones. Voor wat betreft de lokale politiezones wordt het totaal aantal verdeeld over de personeelscapaciteit van de politiezones. Lees meer
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post151

Aantal registraties van cyberpesten stijgt

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Mon, April 20, 2015 10:51:02
Cyberpesten op zich is geen strafrechtelijke inbreuk en wordt om die reden niet geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) van de politie. Wel kan er – ter benadering – een telling worden gedaan op basis van geregistreerde feiten van ‘belaging,’ gecombineerd met de modus operandi ‘internet.’ Er moet echter rekening gehouden mee gehouden worden dat de modus geen verplicht in te vullen veld is.

Zo werden in het eerste semester van 2014 915 dergelijke feiten geregistreerd. Globaal gezien werden in 2013 circa 10% meer klachten geregistreerd in vergelijking met 2010.
Er kan ook een tendens vastgesteld qua leeftijd en geslacht. Zo bevinden 28% van de geregistreerde verdachten voor de feiten van belaging zich in de leeftijdscategorie 18 tot en met 29 jaar, 25% is tussen de 30 en de 39 jaar en 14% tussen de 40 en 49 jaar.
Het is frappant dat het slechts in weinig gevallen gaat om minderjarige daders: 4%. We moeten dan wel rekening houden met het feit dat de registratie van jongeren onder de 14 jaar enkel kan op bevel van de onderzoeksrechter. Ook zijn het vooral mannen die van deze feiten verdacht worden: 77% van de geregistreerde verdachten in 2013 was van het mannelijke geslacht. Dit verschilt niet in vergelijking met 2010.

In 2013 werd een sensibiliseringscampagne gelanceerd tegen cyberpesten. Gezien de stijging van aantal registraties drong ik er bij de minister op aan om dergelijke campagnes op regelmatige basis te herhalen. Lees hier het antwoord.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post132

Negeren stoplicht door voetgangers

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Wed, April 08, 2015 14:57:12
De politie doet slechts enkele vaststellingen per jaar van voetgangers die het stoplicht negeren. In heel wat gevallen beperkt het politioneel optreden zich tot een waarschuwing of, ten aanzien van jongere weggebruikers, tot een jongeren-pv met verplicht te volgen verkeersles. In 2010 werden 29 PV’s opgesteld voor dergelijke overtredingen, in 2011 39, in 2012 30, in 2013 32. In het eerste semester van 2014 werden al 11 PV’s opgesteld.

Voor fietsers die het stoplicht negeren ligt het aantal vaststellingen die tot een proces-verbaal hebben geleid veel hoger. In 2010 waren dat er afgerond 1 300, in 2013 waren er al 2 000 en in het eerste semester van 2014 werden 945 overtredingen vastgesteld.

De politie ondersteunt op lokaal vlak heel wat educatieve initiatieven gericht op scholen en jeugdbewegingen. Ik drong er bij de minister op aan blijvend in te zetten op sensibilisering, dit werkt vaak beter dan repressie. Lees hier meer.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post129

Verlaging dreigingsniveau

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Fri, March 27, 2015 19:42:00
Het OCAD haalt informatie van zeven ondersteunende diensten. Op basis van die informatie wordt een analyse gemaakt. Alle elementen worden meegenomen in de anlayse en aan de hand daarvan werd beslist het dreigingsniveau te verlagen.

Er zijn vier dreigingsniveaus vastgelegd in een KB van 28 november 2006 tot uitvoering van de wet 10 juli 2006:

Niveau 1 is het niveau laag: indien blijkt dat de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse niet bedreigd is.

Niveau 2 is het niveau gemiddeld: indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp van de analyse uitmaakt weinig waarschijnlijk is. Dat is dus niet onbestaande.

Niveau 3 is niveau ernstig: indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, groepering of gebeurtenis die het voorwerp van de analyse uitmaakt mogelijk en waarschijnlijk is. Er is nu een lijst van instellingen, plaatsen en wijken die op niveau 3 staan. Dat wil zeggen dat de dreiging mogelijk en waarschijnlijk is.

Niveau 4 is niveau zeer ernstig: indien blijkt dat de dreiging tegen personen, groeperingen of gebeurtenissen ernstig en zeer nabij is.

Het blijkt niet opportuun om vaste maatregelen te koppelen aan bepaalde dreigingsniveaus. Er kunnen bij een bepaald niveau wel een paar algemene maatregelen genomen worden, maar daarnaast moeten men een hele reeks specifieke maatregelen nemen, afhankelijk van de aard van de dreiging, niet van de ernst van de dreiging.
De variabele meerkosten in het kader van dreigingsniveau 3 worden geschat op 1,5 miljoen euro. De berekeningen voor de precieze meerkost werden nog niet afgerond, zei de minister.

Voor 2015 is in een aanwerving voorzien van ongeveer 600 politiemensen in oktober en december, volgens het budget zoals het nu is. Er wordt nu een budgettaire oefening gemaakt, met ook de capaciteitsvraag op tafel. De onderhandelingen rond politiepensioenen en het kerntakendebat zal ook effect hebben op de capaciteitsvraag. Lees hier het volledige antwoord van de minister  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post120

Veiligheids- en preventieplannen

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Tue, March 24, 2015 16:13:16
14 van de 109 steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten voor de periode 2014-2017, hebben daarin het fenomeen gewelddadige radicalisering opgenomen. De 14 steden en gemeenten die ervoor hebben gekozen dat fenomeen op te nemen in hun strategisch plan, werken voornamelijk rond twee strategische doelstellingen, namelijk het bevorderen van een geïntegreerde en integrale aanpak, enerzijds, en het inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving, anderzijds.
De minister geeft aan dat er goede voorbeelden zijn in de praktijk maar dat een conclusie hieromtrent pas getrokken kan worden nadat de gemeenten hun tussentijds evaluatiedossier hebben ingediend.
De gemeenten kunnen autonoom hun prioriteiten vastleggen en motiveren in het kader van hun veiligheidsplan. Jaarlijks kunnen ze een wijzigingsdossier indienen. Na de evaluatie zal een omzendbrief verstuurd worden waarin gewezen zal worden op nieuwe fenomenen die sinds 2013 zijn opgedoken. Lees hier het volledige antwoord.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post117

Hooliganisme

Veiligheid en preventiePosted by franky demon Tue, March 24, 2015 16:05:29
Ik stelde in de commissie Binnenlandse Zaken een vraag omtrent de aanpak van hooliganisme. De minister zei dat, indien de middelen van de lokale politiekorpsen onvoldoende blijken te zijn voor het politioneel beheer van bepaalde gebeurtenissen, zij kunnen beroep doen op het interventiekorps of op gespecialiseerde middelen van de federale politie. Federaal wordt informatie ter beschikking gesteld en doorgespeeld aan de lokale politie. De lokale politie doet dan zelf de evaluatie en beslist of zij dat aankan met lokale kracht of federale hulp inroept. Omtrent druggebruik bij supportersgroepen organiseerde de Pro League samen met de voetbalcel eind 2014 een studiedag over druggebruik bij voetbalsupporters en een efficiënte aanpak. Naast gerichte controles uitgevoerd in het raam van de ordehandhaving, kunnen gerichte onderzoeken door de lokale recherches worden verricht naar georganiseerde trafieken binnen supportersgroepen. Deze onderzoeken kunnen, indien nodig, worden ondersteund door de gespecialiseerde diensten van de federale politie. Lees meer

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post114
« PreviousNext »