Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Eindrapport onderzoekscommissie terroristische aanslagen goedgekeurd

RadicaliseringPosted by franky demon Sun, November 12, 2017 16:04:10

Het eindrapport van de onderzoekscommissie naar de aanslagen op 22 maart 2016 werd bijna unaniem goedgekeurd in de plenaire zitting. De commissie gaf aanbevelingen rond hulp aan slachtoffers en de samenwerking en uitwisseling tussen de veiligheidsdiensten. Ook de strijd tegen radicalisering vormt een belangrijk punt binnen het rapport.

Hier kan u de rapporten van de onderzoekscommissie lezen per luik:

Hulpverlening eerste tussentijds verslag:

Hulpverlening tweede tussentijds verslag:

Veiligheidsarchitectuur tussentijds verslag:

Radicalisme tussentijds verslag:  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post329

18 bijkomende maatregelen in strijd tegen terrorisme

RadicaliseringPosted by franky demon Fri, November 20, 2015 12:05:41

De Federale regering heeft, naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs, een aantal nieuwe maatregelen uitgewerkt in de strijd tegen terrorisme. Hier volgt een overzicht van de maatregelen:

1. Extra budgettaire inspanning - amendement op de begroting 2016: 400 miljoen euro voor veiligheid en strijd tegen terrorisme (aanvullend op 200 miljoen euro aan investeringen die al in 2015 zijn gerealiseerd, de 40 miljoen euro die was voorzien voor de Staatsveiligheid en de extra 100 miljoen euro die is vrijgemaakt voor Defensie)

2. Versterking van de politiecontroles aan de grenzen.

3. Inzet van 520 militairen om de veiligheid op te drijven.

4. Herziening van het Wetboek van Strafvordering - Bijzondere opsporingsmethoden. Nieuwe technologieën voor de inlichtingendiensten (stemherkenning, uitbreiding telefoontap onder meer wapenhandel).

5. Herziening van de Grondwet - voorlopige hechtenis van 72 uur voor terroristische daden. Wijzing van artikel 12 van de Grondwet. Vandaag 24 uur, na herziening 72 uur.

6. 24 uur op 24 - huiszoekingen voor terroristische misdrijven - wetswijziging. Einde van de uitzondering waarbij huiszoekingen niet zijn toegestaan tussen 21 uur en 5 en uur.

7. Foreign fighters - vrijheidberoving. Principe: gevangenis bij terugkeer naar België.

8.Geregistreerde personen - elektronische band. Elektronische band voor personen die geregistreerd staan bij de bij de dreigingsanalysediensten: er zal een procedure op tegenspraak worden ingesteld om het dragen van de elektronische band op te leggen.

9. Belgische PRN - registratie van de gegevens van alle passagiers in transportmiddelen. Zonder het Europese project af te wachten, zal België een systematische controle uitvoeren op de registratie van alle passagiers in transportmiddelen (vliegtuigen en hogesnelheidstreinen).

10. Uitsluiting van haatpredikers. Screening van alle predikers om iedereen die haat predikt, onder huisarrest te plaatsen, van hun vrijheid te beroven of uit te wijzen.

11. Ontmanteling van niet-erkende cultplaatsen die het jihadisme verspreiden.

12. Einde anonieme prepaid kaarten.

13. Actieplan Molenbeek- preventie en repressie.

14. Versterking van de screening voor de toegang tot gevoelige jobs.

15. Uitbreiding van het netwerk van camera's voor nummerplaatherkenning.

16. Afsluiten van websites die haat prediken.

17. Evaluatie met het oog op een aanpassing van de wetten in verband met de noodtoestand. Mogelijk tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen om de publieke veiligheid te verzekeren.

18. Deelname op het internationale toneel aan de strijd tegen IS. Fregatschip Leopold I: escorte van de Franse vlieghaven "Charles de Gaulle."  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post218

Maatregelen n.a.v. terreurdreiging

RadicaliseringPosted by franky demon Thu, April 30, 2015 17:06:48
Momenteel wordt in de EU een debat gevoerd om systematische en gerichte controles door te voeren aan de buitengrenzen van de Schengenzone. België is voorstander van strengere controles. Op het Belgische grondgebied worden al de nodige maatregelen genomen in het kader van de terreurdreiging.
Voor de bewaking van de verschillende gebouwen wordt de politie ondersteund door leden van het leger. Hiermee worden de politiediensten al minder belast. De huidige aanpak zal geëvalueerd worden en de opmerkingen die daaruit zullen voortkomen, kunnen gebruikt worden om bepaalde zaken in de toekomst misschien bij te sturen. Lees meer

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post149

Veiligheid carnavalstoeten

RadicaliseringPosted by franky demon Tue, April 21, 2015 09:33:45
Het Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging(OCAD) stelde een niveau 2 vast met bijzondere waakzaamheid voor carnavalstoeten in België. Er waren twee loze dreigingen tegen het carnaval in Eupen en in Sankt-Vith. De OCAD ging er vanuit dat het niet de bedoeling was in de kaart van de terroristen te spelen en nodeloos paniek te zaaien bij de bevolking, waarbij overigens wel de veiligheid van de deelnemers en de toeschouwers verzekerd zou blijven. Alle carnavalstoeten in ons land verliepen zonder grote incidenten. Meer hier  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post134

bezoek minister Binnenlandse Zaken aan het Verenigd Koninkrijk

RadicaliseringPosted by franky demon Tue, March 24, 2015 16:10:51
De minister van Binnenlandse Zaken maakte onlangs een reis naar het Verenigd Koninkrijk om er de aanpak van terrorisme en radicalisering te gaan bekijken. Ik vroeg hem naar zijn bevindingen. Zijn aandacht ging hierbij vooral naar de wijze waarop de counter narrative-strategie in het Verenigd Koninkrijk wordt ingevuld. België neemt de lead in een Europees project inzake counter narrative, met name het SSCAT-project, dat staat voor Syria Strategic Communication Advisory Team. Dit project wordt samen met specialisten uit het Verenigd Koninkrijk opgezet en is er op gericht een generieke strategie inzake contraboodschappen tegen onder meer de extremistische propaganda van IS te ontwikkelen. Die strategie wordt ter beschikking gesteld van alle Europese landen en regio’s. We hebben de know-how verzameld en aan de hand daarvan worden lokale initiatieven ontwikkeld.
De minister gaf nog mee verdere werkbezoeken te plannen om deze projecten van nabij te bekijken. Lees meer

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post116

Maatregelen tegen radicalisme en extremisme

RadicaliseringPosted by franky demon Thu, January 22, 2015 10:51:41

De federale regering besliste om deze bijkomende maatregelen te nemen tegen radicalisme en extremisme:

Uitbreiding van de terroristische misdrijven en aanpassing van de wetgeving met het oog op meer doeltreffende bestraffing. Aanvulling van het strafwetboek met een nieuw terroristisch misdrijf, namelijk verplaatsing naar het buitenland voor terroristische doeleinden.

Uitbreiding van de lijst van strafbare feiten die aanleiding geven tot het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden. Aanzetten tot terrorisme, rekrutering, opleiding en verplaatsing naar het buitenland met terroristische doeleinden.

Uitbreiding van de mogelijkheden voor het intrekken van de nationaliteit.

Tijdelijke intrekking identiteitskaart, weigering tot aflevering en intrekking van paspoorten. De mogelijkheid wordt voorzien tot intrekking van paspoort en identiteitskaart wanneer de betrokken persoon een risico vormt voor de openbare orde of veiligheid.

Tenuitvoerlegging van de bevriezing van de nationale tegoeden. Activatie van het mechanisme voorzien in de wet ter identificatie van personen betrokken bij terrorisme waarvan de tegoeden worden bevroren.

Herzien van de circulaire 'Foreign Fighters' van 25 september 2014. De circulaire van 2014 met betrekking tot het informatiebeheer en de opvolgingsmaatregelen inzake 'Foreign Fighters' die in België verblijven zal worden aangepast. Hierbij zal gestreefd worden naar een vereenvoudiging van de huidige structuren en een duidelijkere taakverdeling tussen de diensten en een systematisering van de wijze van opvolging.

Informatie-uitwisseling: optimalisering van de informatie-uitwisseling tussen administratieve en gerechtelijke diensten en overheden.

Herziening van het plan R: herziening van het plan tegen radicalisering van 2005 wordt versneld, om rekening te houden met de recente evoluties.

Aanpak van radicalisering binnen de gevangenismuren door enerzijds een betere detectie van geradicaliseerde gedetineerden en zij die aanzetten tot radicalisering en anderzijds het nemen van tegenmaatregelen. Opleiding van het gevangenispersoneel en inzet van islamconsulenten staan hierbij centraal.

Hervorming van de inlichtingen- en veiligheidsinstanties. Nationale veiligheidsraad.

Inzet van het leger voor specifieke bewakingsopdrachten.

Versterking van de analysecapaciteit van de Veiligheid van de Staat.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post78