Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Terugbetaling maagverkleining vanaf 16 jaar

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, July 08, 2015 16:05:45
Steeds meer kinderen en jongeren kampen met obesitas. Er zijn al preventieve maatregelen, maar hier moet nog meer op ingezet worden. Hun probleem kan immers niet enkel herleid worden tot hun zwaarlijvigheid. Vaak kampen deze jongeren ook met andere problemen, bijvoorbeeld op psychisch vlak. Deze jongeren hebben vaak al een intensieve behandeling achter de rug, bijvoorbeeld in het zeepreventorium. Een maagverkleining wordt vandaag pas terugbetaald vanaf 18 jaar.
Ik pleitte in de commissie volksgezondheid samen met mijn collega Nathalie Muylle voor een terugbetaling van een maagverkleining vanaf 16 jaar. Dit moet mogelijk zijn mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en dient steeds binnen een multidisciplinaire context te gebeuren. Lees meer


  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post170

Bevolkingsscreening

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, June 10, 2015 10:52:31
Naar aanleiding van mijn vraag rond medische onderconsumptie verzekerde de minister dat ze veel belang hecht aan bevolkingsscreening.
volgens het “Performantierapport over huisartsgeneeskunde” dat in 2012 door de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie en het RIZIV is gepubliceerd, heeft 95% van de bevolking tussen 2006 en 2008 een beroep op medische verzorging gedaan en 91% heeft de afgelopen 3 jaar een huisarts geraadpleegd.

Personen binnen de leeftijdscategorie 45-75 jaar hebben de mogelijkheid jaarlijks een aanvullende check-up uit te laten voeren bij hun arts. Slechts 15% van deze doelgroep maakt hier gebruik van. Bovendien blijkt dat vaker niet-aanbevolen testen worden uitgevoerd bij gezonde mensen. We moeten dus ook opletten dat dit niet leidt tot overmedicalisering. Lees meer
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post165

cholesterolverlagende pillen

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, June 03, 2015 10:13:42

Het cholesterolverlagend middel Crestor is in ons land de op twee na meest voorgeschreven cholesterolverlager. De vergoeding van deze pil weegt sterk op het budget van de ziekteverzekering, terwijl er goedkopere alternatieven zijn die even doeltreffend zijn. Ik vroeg de minister naar de regeling voor het voorschrijven van goedkopere geneesmiddelen. Tot 2015 moesten huisartsen 50% goedkope geneesmiddelen voorschrijven. Vanaf 2015 is deze regel verfijnd en worden artsen aangemoedigd om de goedkoopste geneesmiddelen voor te schrijven. Dit betekent dat een arts één van de drie goedkoopste geneesmiddelen van een bepaalde dosis voorschrijft. Op die manier worden geneesmiddelen nog goedkoper voor de patiënt en voor de ziekteverzekering. Enkel wanneer een switch naar een goedkoper middel voor verwarring of problemen kan zorgen bij de patiënt kan een duurder geneesmiddel worden voorgeschreven.

Ik stel mij ook vragen bij de online verkoop van geneesmiddelen zoals Crestor. Deze verkoop wordt aangepakt door in de eerste plaats het publiek bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan het online kopen van geneesmiddelen via een campagne. Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) oefent via inspecteurs controles uit op het respecteren van de voorwaarden voor online verkoop van vergunde geneesmiddelen die vrij zijn van medisch voorschrift. De minister geeft toe dat het controleren van de websites een wereldwijde problematiek is die momenteel opgevolgd wordt op Europees niveau. Lees het volledige antwoord

  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post163

Orgaandonoren

VolksgezondheidPosted by franky demon Tue, May 12, 2015 16:35:44
Recent werd in de pers veel aandacht besteed aan een nierpatiënt die via Facebook een 8 tal potentiële donoren had gevonden. De kandidaturen van deze 8 donoren worden in beraad gehouden tot er zicht is op een concreter juridisch-ethisch kader.

Deze problematiek dient echter breder gekaderd te worden. Verschillende andere initiatieven proberen eveneens tegemoet te komen aan een gebrek aan donoren. Zo dragen de Belgische transplantatiecentra bij aan het klinisch wetenschappelijk onderzoek dat als doel heeft om het aantal beschikbare donoren te optimaliseren.

In vergelijking met andere Europese landen, worden in België een hoog aantal overleden hersendode donoren per miljoen inwoners aangeboden ( 25.2 donoren per miljoen inwoners). België staat daardoor aan de top van landen met het hoogste aantal donoren per inwoner. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de Belgische wetgeving, waar de wet aangeeft dat in principe iedereen donor is bij overlijden, tenzij het individu bij leven verzet heeft aangetekend.

Alvorens over te gaan tot een verdere aanpassing van de wet, is er nog overleg nodig met de Belgische Transplantatie Raad en de Belgische Transplantatie Vereniging aan de hand van de daarvoor aangereikte medische, juridische en ethische adviezen. Lees hier meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post158

Gebruik van slaapmiddelen

VolksgezondheidPosted by franky demon Fri, May 08, 2015 10:18:23
Slaapmiddelen worden steeds meer gebruikt. De afgelopen 5 jaar steeg de gedefinieerde dagelijkse dosis van 484.795.196 naar 490.837.189. Het is dan ook essentieel een gepast gebruik van deze medicijnen aan te moedigen en dergelijke behandelingen te beperken in de tijd. De afgelopen jaren heeft de FOD Volksgezondheid in samenwerking met het RIZIV verschillende acties ondernomen om een goed gebruik van slaapmiddelen aan te moedigen. Er werden jaarlijkse, terugkerende bewustmakingscampagnes (radio- en TV-spot, affiches, folders,...) georganiseerd. Bovendien worden er opleidingen en hulpgidsen voor huisartsen en apothekers aangeboden. Er werd in 2012 ook een platform met multidisciplinaire deskundigen opgericht. Deze verschillende werkgroepen hebben de taak diverse acties voor te stellen met het oog op een correct gebruik van psychofarmaca (inclusief slaapmiddelen). Een rationeel en gepast voorschrijfgedrag van de verschillende soorten psychofarmaca, met kennis van de risico's en bijwerkingen van elk van deze producten en respect voor de adviezen ter zake, is dus van essentieel belang.
Valium wordt soms gebruikt als vervanging van slaapmiddelen omdat men hiermee traag kan afbouwen. Het product is vergelijkbaar met slaapmiddelen en de afbouw ervan is moeilijk en langdurig. Ook de gedefinieerde dagelijkse hoeveelheid van valium steeg de afgelopen 5 jaar van 15.713.535 naar 20.613.287. Lees het volledige antwoord  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post157

Geneesmiddelen voor geestelijke aandoeningen

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, April 29, 2015 09:43:48
Het aandeel van de antidepressiva in de RIZIV-uitgaven voor terugbetaalbare geneesmiddelen bedroeg de jongste vijf jaar ongeveer 5 procent. Het aandeel van de antipsychotica in de totale uitgaven bedroeg in dezelfde periode ongeveer 4 procent.

Eind 2012 werd het BelPEP (Belgian Psychotropics Experts Platform) platform opgericht. Dit multidisciplinair platform heeft als taak het adequaat gebruik van psychofarmaca in België te bevorderen. Twee onderzoeken en een aantal projecten rond de antidepressiva werden reeds opgestart.
Het actualiseren en de vertaling van de richtlijn "opvang van depressie in de algemene geneeskunde" uit 2008, zou eind 2015 voltooid moeten zijn. De programmawet van 19 december 2014 voorziet een vervanging van de definitie "goedkoop voorschrijven" door de definitie zoals van toepassing in de maatregel aflevering van het "goedkoopste" geneesmiddel bij voorschriften op stofnaam. Dit betekent dat enkel de geneesmiddelen die zich aligneren binnen een vork van de "goedkoopste" geneesmiddelen voortaan als "goedkoop" zullen worden Zodoende wordt de arts gestimuleerd het goedkoopste geneesmiddel voor te schrijven. De maatregel "zo goedkoop mogelijk voorschrijven" trad in werking op 1 januari 2015 onder de vorm van een informatiecampagne naar de voorschrijvers.

In overleg met de artsen zullen de aangewezen communicatiekanalen worden uitgewerkt en in juli 2015 zal een eerste kwalitatieve evaluatie gebeuren in overleg met de representatieve artsensyndicaten. In januari 2016 zal een eerste kwantitatieve evaluatie plaatsvinden op basis van de eerste 8 maanden van 2015. Ten slotte werden in het Nationaal Akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen 2015 ook enkele punten opgenomen om het voorschrijfgedrag van artsen (bij) te sturen. Lees meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post146

Aidsreferentiecentra

VolksgezondheidPosted by franky demon Tue, April 28, 2015 10:37:43
Het laatste rapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid betreffende de "Surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen in de aidsreferentiecentra (ARC)", signaleert 1.227 gediagnosticeerde gevallen van hiv-infecties in 2012. Het aantal gevolgde patiënten in de aidsreferentiecentra die een RIZIV-overeenkomst hebben gesloten zijn het hoogst in de 4 aidsreferentiecentra in Brussel, namelijk 4.818 patiënten. In Charleroi gaat het om 230 patiënten, in Luik 940 patiënten, Antwerpen volgt 2.069 patiënten, Leuven 860 patiënten en in Gent gat het om 1.043 patiënten. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2013 en zijn verzameld aan de hand van data die de referentiecentra om de drie maanden aan het RIZIV moeten bezorgen. Die cijfers weerspiegelen echter niet de opsplitsing per provincie, aangezien de patiënten die in een referentiecentrum worden gevolgd, niet noodzakelijk in de provincie wonen waarin dat centrum is gevestigd.

De overeenkomst met het aidsreferentiecentrum van Brugge voorziet een enveloppe die uitgaat van een tenlasteneming van 280 patiënten op jaarbasis. Wat het aantal tewerkgestelde personen betreft, legt de overeenkomst de aanwezigheid op van minstens 2 geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde en, voor de centra die kinderen van jonger dan 16 jaar ten laste nemen: 1 geneesheer-specialist in de pediatrie, en voor de centra die zwangere vrouwen ten laste nemen: 1 geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde.

Alle antiretrovirale behandelingen voor een infectie met het human immonudeficiency virus (hiv) worden door de ziekteverzekering tegen 100 %, terugbetaald. In 2012 kregen 9.303 patiënten minstens één terugbetaalde verpakking van een van die geneesmiddelen. In 2013 ging het om 10.354 patiënten. Begin 2014 bedroeg de gemiddelde kostprijs voor het RIZIV voor patiënten met een eerste behandeling per maand 976 euro per patiënt. Voor eerder behandelde patiënten was dat 1.038 euro per patiënt. Wat de begeleiding van een patiënt door een aidsreferentiecentrum betreft, voorziet de nieuwe overeenkomst die op 1 augustus 2014 in werking is getreden in een tegemoetkoming van de verplichte verzekering van 625 euro per jaar en per patiënt. Lees hier het volledige antwoord  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post145

Generische geneesmiddelen

VolksgezondheidPosted by franky demon Mon, April 27, 2015 09:37:37
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) benadrukt dat de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid voor elk geneesmiddel aan de vigerende wettelijke en wetenschappelijke vereisten dient te voldoen.
In 2010, heeft het fagg de regels voor het voorschrijven op stofnaam opgesteld. Een voorschrift op stofnaam is een voorschrift waarbij een voorschrijfbare "VOS-groep" (voorschrijven op stofnaam) wordt geïdentificeerd en voorgeschreven. Een "VOS-groep" is een verzameling van in de handel beschikbare verpakkingsvormen van geneesmiddelen die eenzelfde actief bestanddeel, eenzelfde sterkte en eenzelfde toedieningsweg gemeenschappelijk hebben.

In het kader van het voorschrift op stofnaam en het bepalen van de groepen, worden verschillende categorieën geneesmiddelen benoemd als "no switch" geneesmiddelen. Dit betekent dat omwisseling het ene geneesmiddel naar een ander geneesmiddel niet aanbevolen wordt tijdens de behandeling. Het Federaal Agentschap heeft een lijst opgesteld van deze "no switch" geneesmiddelen.

Vanaf 1 mei 2012 is de substitutie door de apotheker voor antibiotica en antimycotica voor acute behandeling verplicht in het kader van de terugbetalingsvoorwaarden voor geneesmiddelen vastgelegd door het RIZIV. Elk voorschrift van een antibioticum of antimycoticum voor een acute behandeling moet automatisch beschouwd worden als een voorschrift op stofnaam. Alle artsen en apothekers kregen de nodige informatie over het voorschrijven op stofnaam en de substitutie en over de beperkingen ervan. Lees meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post144
Next »