Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Online therapie

VolksgezondheidPosted by franky demon Fri, April 24, 2015 09:38:33
"Mijnkwartier.be" richt zich op oplossingsgerichte psychotherapie om mensen te helpen met allerlei stressgebonden problemen zoals burn-out, angst, depressie, hyperventilatie, paniek, fobieën, verslaving en vele lichamelijke of psychosomatische klachten. Het blijkt echter eerder een computergestuurd zelfhulpprogramma te zijn. Dit computerprogramma mag enkel gezien worden als een allereerste assessment die de gebruiker al dan niet kan oriënteren naar passende professionele hulp.
Als blijkt dat deze applicatie van een voldoende kwalitatief niveau is en gebruikers effectief helpt, zou nagegaan kunnen worden of dit een besparing kan opleveren voor het budget voor gezondheidszorg. Lees meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post137

Meldpunt 'arts in nood'

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, April 22, 2015 13:15:26
Binnen 'Arts in Nood' is het voorzien om éénmaal per jaar een werkoverzicht te presenteren aan de Provinciale Raad. Hierin zal minimaal het aantal contacten, de aard van de contacten en het gevolg dat hieraan is gegeven verwerkt worden. Het verslag heeft de bedoeling om een betere hulpverlening naar en opvang van artsen mogelijk te maken. Voor het proefproject in Oost-Vlaanderen werd nog geen jaarverslag opgemaakt. Gemiddeld is er één telefonische oproep per week op het nummer voor Oost-Vlaanderen en dit voor ongeveer 5.800 ingeschreven artsen. Alle provincies werken op dezelfde manier als Oost-Vlaanderen en het is de bedoeling om 'Arts in Nood’ nog dit jaar operationeel te krijgen in alle provincies van België. Momenteel wordt de volledige opbouw en werking van de organisatie gedragen door de Provinciale Raden van de Orde van geneesheren en de Nationale Raad. Lees meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post136

Samenwerking tussen ziekenhuizen

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, April 22, 2015 09:30:28
Er bestaan regels die van toepassing zijn om, via de gefedereerde overheid, een erkenning te krijgen voor een fusie, een groepering of een associatie van ziekenhuizen. Vrijheid van associatie blijft de regel, binnen het kader dat door de overheid is vastgelegd voor fusies, groeperingen en associaties.

Bij het gebruik van medische apparatuur door verschillende ziekenhuizen is het voornaamste financiële voordeel het feit dat er minder investeringskosten gemaakt moeten worden om een activiteit uit te oefenen. Het gaat hier niet om een financiële incentive van de overheid, maar om een gezonde bedrijfseconomische logica. Er bestaan wel een aantal regels die beslissingen tot associatie kunnen ondersteunen. Zo kunnen de toekenningsregels voor bepaalde apparatuur waarvoor een specifieke erkenning vereist is en waarvan het totale aantal apparaten dat in gebruik kan worden genomen beperkt is, bijvoorbeeld bepaalde incentives bevatten voor een gezamenlijk gebruik door verschillende ziekenhuizen.

Een andere vorm van samenwerking gebeurt door de uitbouw van netwerken. Zo biedt de eHealthBox gedeelde gezondheidsdossiers aan en geeft de zorgverleners de mogelijkheid om op een volledig beveiligde manier elektronisch met elkaar te communiceren. De uitgebouwde infrastructuur moet het mogelijk maken om te evolueren naar meer gestructureerde samenwerkingsvormen, waaronder toepassingen die de samenwerking tussen beroepsbeoefenaars rond de behandeling van specifieke pathologieën formaliseren. Lees hier het volledige antwoord  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post135

Riziv - databank

VolksgezondheidPosted by franky demon Fri, March 27, 2015 19:37:04
Het RIZIV beschikt momenteel niet over één databank die alle gegevens betreffende gezondheidszorg omvat. Deze gegevens zijn verspreid over de verzekeringsinstellingen, de zorgverleners en specifieke registers. Voor de sector van de implantaten bestaat bijvoorbeeld wel een registratiesysteem dat toelaat informatie betreffende de plaatsing van heup- en knieprotheses te registreren, teneinde ook een Belgisch register van gewrichtsvervangingen aan te leggen.

Het regeerakkoord bepaalt echter dat in het kader van eHealth een gecentraliseerd gezondheidsinformatiesysteem wordt uitgebouwd dat de hiaten in het kennislandschap zal opvullen. Hiermee zal de communicatie tussen zorgverleners, verzekeringsinstellingen en overheid bevorderd worden en wordt er ook transparante informatie aangeboden aan de patiënt maar ook aan onderzoeksinstellingen, telkens met respect voor de privacy van de patiënt.

gegevens uitwisselen via het intermutualistische agentschap is al mogelijk, maar een rechtstreekse uitwisseling met het RIZIV gebeurt nog maar in beperkte mate.
Lees meer  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post119

stijging operaties tegen obesitas

VolksgezondheidPosted by franky demon Sun, March 22, 2015 17:05:10
Het afslankmiddel Saxenda wordt binnenkort op de markt gebracht. Met dit middel, onder de vorm van inspuitingen, zullen mensen tot 10% kunnen vermageren in 1 jaar tijd. Tot nu toe heeft de minister nog geen zicht op een eventuele terugbetaling van dit product. Daarvoor moet eerst een aanvraagdossier tot terugbetaling ingediend worden door het bedrijf dat over de handelsvergunning van Saxenda beschikt.
Dit afslankingsmiddel zou het aantal chirurgische ingrepen ter behandeling van obesitas kunnen doen dalen. Uit cijfergegevens, die ik kreeg van de minister n.a.v. een schriftelijke vraag, blijkt immers dat er de laatste vijf jaar een stijging merkbaar is van operaties bij obesitaspatiënten. In 2009 waren er 7.783 ingrepen, in 2013 waren er al 12.062. De grootste leeftijdscategorie die deze ingrepen laat uitvoeren zijn volwassenen tussen 30 en 50 jaar.
De minister meldde ook dat bij een steekproef bij patiënten met een BMI tussen 35 en 40, 34,26% van de ingrepen een heroperatie vertegenwoordigen. Een operatie biedt dus niet altijd een oplossing voor het obesitasprobleem. Meer hier.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post113

Numerus Clausus opleiding geneeskunde

VolksgezondheidPosted by franky demon Thu, March 19, 2015 16:19:36
Ik vroeg de minister van Volksgezondheid om verduidelijking bij de numerus clausus die zou ingevoerd worden voor de opleiding geneeskunde vanaf academiejaar 2015-2016.
De minister meldde dat de ramingen, op basis van het aantal studenten dat zich jaarlijks inschrijft voor het eerste jaar geneeskunde, voorzien dat in 2020 het totaal aantal afgestudeerden de vastgelegde quota voor die periode zal overschrijden. In de Franstalige gemeenschap zal dit tot vijf keer de toegestane quota overschrijden tegenover één keer in Vlaanderen.De minister startte een overleg met alle betrokken partijen met als doel efficiënte maatregelen in te voeren die de overschrijding vanaf academiejaar 2015-2016 moeten afremmen.
De Planningscommissie medisch aanbod (Plancom) zal gegevens koppelen waardoor men een verbeterd kadaster bekomt met gegevens i.v.m. de activiteitsgraad en de spreiding per sector van de geregistreerde artsen. Aan de hand daarvan zal Plancom evolutiescenario’s van de workforce uitwerken. Op die manier kunnen zij de minister een gegrond advies bezorgen i.v.m. de quota voor 2022 en verder. Hier vind je het volledige antwoord van de minister.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post111

Zorvragen patiënten

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, February 18, 2015 09:14:17

Steeds meer patiënten willen hun zorg op een erg persoonlijke manier beleven. Misschien herinnert u zich nog hoe in 2007 een moslim van Jordaanse afkomst verhinderde dat zijn vrouw verdoofd werd voor een spoedkeizersnede. De anesthesist was immers een man. Deze materie wordt geregeld door de wet en door de medische deontologische code. Volgens artikel 6 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, heeft de patiënt recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar, behoudens uitzonderingen opgelegd krachtens de wet (bijvoorbeeld arbeidsgeneesheer) of omstandigheden eigen aan de zorgorganisatie (bijvoorbeeld wachtdiensten/ spoeddiensten).

De Nationale Raad van de Orde der Geneesheren herinnert in een advies gepubliceerd in 2006 in verband met de keuze van de arts in de spoeddiensten/ tijdens de wachtdienst, dat het van belang is om de patiënt goed te informeren over de beperkingen van zijn vrije keuze in het kader van een wachtdienst of de spoeddiensten, en benadrukt dat de vrije keuze een recht is van de patiënt, en niet dat van een derde (bijvoorbeeld de echtgenoot van de patiënte). In dit opzicht kunnen we ook de rechtspraak citeren die van mening is dat de vrije keuze van arts tijdens de wachtdienst niet onbeperkt is en dat een persoon (bijvoorbeeld de echtgenoot) die de uitoefening van de gezondheidszorg verhindert of belemmert kan worden beschuldigd van schuldig verzuim (cfr. Correctionele rechtbank van Tongeren, 7 september 2009, Tijdschrift voor gezondheidsrecht 2011-12, nr. 1, p. 37; Hof van Beroep van Antwerpen, 2 april 2010, Tijdschrift voor gezondheidsrecht 2011-12, nr. 1, p. 40). Verder heeft de Nationale Raad in 2008 een gedragscode gepubliceerd, opgesteld door de verenigingen van Nederlandstalige en Franstalige gynaecologen-verloskundigen, waarin wordt herinnerd aan de richtlijnen en waarin wordt gepreciseerd welke gedragslijn er moet gevolgd worden. Meer...
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post99

Reumatoïde artritis

VolksgezondheidPosted by franky demon Wed, February 04, 2015 14:05:58

Op basis van gegevens uit de literatuur kan worden geschat dat er in België zo'n 55.000 patiënten zijn met reumatoïde artritis. De behandeling van deze patiënten gebeurt inidividueel en is verschillend van patiënt tot patiënt rekening houdend met de ernst van de ziekte, de evolutie van de ziekte, eerdere respons op bepaalde geneesmiddelen, ...

Uit een doctoraatsstudie blijkt dat de behandeling van reumatoïde artritis met minder medicijnen betere resultaten oplevert. Gedurende twee jaar werden 290 patiënten met beginnende reumatoïde artritis onderworpen aan drie verschillende behandelingsstrategieën: Cobra Classic (Methotrexaat, Sulphasalazine en een hoge startdosis glucocorticoïden), Cobra Slim (Methotrexaat en een gemiddelde startdosis glucocorticoïden) en Cobra Avant-Garde (Methotrexaat, Leflunomide en een gemiddelde startdosis glucocorticoïden).

Deze studie is nog steeds lopende en de resultaten na 2 jaar behandeling worden later verwacht.

De kost voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) per patiënt met beginnende reumatoïde artritis voor het eerste jaar van behandeling volgens het Cobra Classic schema bedraagt ongeveer 500 euro per jaar, voor het Cobra Slim schema ongeveer 335 euro en voor het Cobra Avant Garde schema ongeveer 625 euro. Indien er wordt gekozen voor het Cobra Slim schema, dan is deze behandeling per jaar per patiënt 165 tot 290 euro goedkoper in vergelijking met de andere twee schema's. Deze studie gebeurde bij patiënten met beginnende reumatoïde artritis die naïef waren aan klassieke DMARDs (Disease Modifying Antirheumatic Drugs) en die op basis van bepaalde prognostische factoren werden geselecteerd. De resultaten tot 16 weken behandeling zijn momenteel gepubliceerd. Het valt af te wachten of de resultaten behouden blijven na langdurige behandeling. Daarover zijn momenteel nog geen gegevens gepubliceerd.

Indien deze resultaten behouden zouden blijven op langere termijn, dan zou eventueel bij patiënten die in een verder stadium van de ziekte momenteel een biologische behandeling krijgen toegediend, deze biologische behandeling misschien uitgesteld kunnen worden, wat inderdaad een serieuze besparing zou kunnen opleveren. Een biologische behandeling kost per jaar per patiënt immers zo'n 14.000 euro.

Lees hier het volledig antwoord
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post91
« PreviousNext »