Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Eindconclusie werkgroep politieke vernieuwing

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Tue, July 18, 2017 12:35:28
De werkgroep politieke vernieuwing werd opgericht in de Kamer na de Publifin- & Telenetaffaires. Na 4 maanden van sterk werk en overleg is er vandaag een akkoord bereikt in de werkgroep dat moet zorgen voor meer transparantie.

Er komt transparantie over publieke én private vergoedingen. Voor iedereen die aangifteplichtig is, niet enkel nationale politici, maar ook lokale politici en parapolitiek. De mandatenaangifte wordt uitgebreid naar alle bestuurders en adviesraden van publieke organisaties.

Er komen strikte regels voor nevenfuncties van de Kamervoorzitter. De Kamervoorzitter zal niet meer kunnen bijklussen bij Telenet en zal niet meer mogen combineren met een lokaal schepenambt.

De bezoldiging van Kamerleden wordt begrensd. Kamerleden mogen voortaan niet meer dan de helft van hun parlementaire loon bijverdienen met publieke functies. Er komt ook een sanctionering indien een Kamerlid minder dan 80% aanwezig is bij stemmingen over wetgevend werk in commissies. Het loon van de Kamervoorzitter wordt beperkt tot het loon van de premier+1€.

Deze zaken moeten nu verder uitgerold worden over alle parlementen en ook lokaal. We moeten de Dorpsstraat verder naar de Wetstraat brengen.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post322

Meer fietsenstallingen nodig aan station

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Tue, October 25, 2016 10:44:41
Er is een tekort aan fietsenstallingen aan het treinstation in Brugge. De huidige fietsenparkings staan overvol waardoor het vaak moeilijk is om een reglementaire plaats te vinden voor je fiets. Het is goed dat er veel gefietst wordt en we mogen dat ook niet afremmen, integendeel. Maar dan moet de capaciteit van de fietsenparkings wel worden opgetrokken. Ik kaart deze problematiek dan ook aan bij de bevoegde minister.

Lees hier het persbericht:
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post285

Forensisch onderzoek - gegevensdatabank

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Fri, January 15, 2016 15:52:57

Een onderzoeksgroep is bezig met het aanleggen van een databank met daarin genetische informatie die instaat voor onze gelaatstrekken. Dit kan informatie bieden bij strafonderzoeken. Die informatie bevindt zich echter in de genen die zelf deel uitmaken van het coderende deel van het DNA. Volgens de Belgische wetgeving is het echter enkel toegelaten om niet-coderende DNA-merkers te gebruiken voor genetische identificatie. Het juridish kader moet dan ook eerst aangepast worden opdat de criminalistiek in België hiervan gebruik zou kunnen maken.


Voorlopig is dus enkel een gegevensdatabank van merkers nodig. De huidige onderzoeken hierover gaan uit van de studie van single nucleotide polymorphism (SNP) merkers. Dat zijn kleine genetische variaties binnen ons genetisch erfgoed. Op dit ogenblik kunnen 24 SNP-merkers gebruikt worden om gelaatstrekken te bepalen. Om deze techniek te verbeteren moeten nog meer SNP-merkers geanalyseerd worden en moet ook rekening gehouden worden met andere zaken die een invloed hebben op de gelaatstrekken, zoals herkomst, leeftijd en geslacht van een persoon. Er is dus nog een weg af te leggen vooraleer deze technologie in een crimineel kader kan gebruikt worden. Bekijk hier het volledige antwoord
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post230

Het flitsbeleid tegen snelheidsovertreders

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Fri, January 15, 2016 14:51:49

Via een schriftelijke vraag vroeg ik minister Geens naar een stand van zaken omtrent de aanpassing van de wet tot betaling van snelheidsboetes. Tot vandaag kunnnen parketten een bevel tot betalen inroepen bij niet betaalde onmiddellijke inningen zonder de overtreder te moeten dagvaarden. Als ook dit bevel onbetaald blijft wordt het doorgestuurd naar de administratie van de FOD Dinanciën die de geldsom met rechtsmiddelen kan invorderen.

Momenteel wordt gewerkt aan een automatisering van deze procedure. Er zou een gecentraliseerd beheer mogelijk gemaakt worden van de onmiddellijke inning waardoor het voorstel tot onmiddellijke inning in één zending zal gebeuren in plaats van in twee zendingen. Er wordt nog gewerkt aan een aanpassing van de wet om de praktische uitvoering van dit bevel tot betalen te vergemakkelijken en om een logische gradatie te bekomen in het bedrag van de onmiddellijke inning, de minnelijke schikking en het bevel tot betalen.

Daarnaast haalde ik ook het quotasysteem aan voor processen-verbaal inzake snelheidsovertredingen. Deze richtlijnen laten toe een bovengrens te bepalen van het aantal processen-verbaal dat kan worden afgehandeld.
Dit laat toe een evenwicht te vinden tussen het vervolgingsbeleid van de parketten en het opsporingsbeleid van de politiediensten. Lees hier het volledige antwoord  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post229

Procedure taaltesten Selor

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Fri, December 11, 2015 11:14:42

Ik stelde de bevoegde minister enkele vragen omtrent de procedure van taaltesten bij Selor.
Kandidaten die deelnemen aan een taaltest bij Selor kunnen zich maar voor 1 procedure tegelijk inschrijven binnen eenzelfde taal. Het is echter wel mogelijk om in een procedure van een andere taal in te schrijven. Het online systeem is daar vandaag nog niet op voorzien. Wie zich voor een andere taalprocedure wenst in te schrijven kan dit via de back-office doen. Er wordt bekeken of deze inschrijvingen in de toekomst online mogelijk moeten zijn.
In het verleden waren reeds gevallen waarbij kandidaten zich door een verkeerde klik op de knop per ongeluk uitschreven. Om dit in de toekomst te vermijden heeft Selor nu een extra stap ingebouwd in de online inschrijvingsprocedure.

Het is goed dat de inschrijvingsprocedures geëvalueerd en bijgestuurd worden waar nodig.
  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post224

Rekrutering parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Fri, December 11, 2015 10:30:23

In het verkeersreglement bepaalt artikel 27 bis dat de parkeerplaatsen voor gehandicapten voorbehouden zijn voor voertuigen die gebruikt worden door gehandicapte personen en die houder zijn van een parkeerkaart. De parkeerplaats mag dus gebruikt worden door om het even welk voertuig.

Een voertuig dat gehandicapte personen vervoert, bijvoorbeeld een schoolbus met leerlingen met een beperking, mag parkeren op zo’n voorbehouden plaats indien minstens één van de personen die vervoert wordt houder is van een parkeerkaart en die kaart ook bij zich heeft.

De minister acht het dan ook niet nodig om een persoonlijke parkeerkaart te voorzien voor gespecialiseerde instellingen om op een gereserveerde staanplaats te mogen parkeren. Ik merk echter dat er toch vaak een probleem is bij schoolbussen die kinderen met een beperking vervoeren. Deze kinderen hebben vaak geen parkeerkaart bij waardoor de bus dus niet kan parkeren op een voorbehouden plaats. Ik vind het dan ook jammer dat de minister geen reden ziet om deze regelgeving te wijzigen.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post223

Defibrillators in gerechtsgebouwen

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Fri, April 24, 2015 09:43:16
Door een overlijden in de rechtbank van Brugge als gevolg van een hartstilstand, werden enkele aanvragen ingediend door Rechtbanken voor de installatie van een defibrillator. De Rechterlijke Orde telt zo een 300-tal sites met zittingsfaciliteiten. De installatie van een defibrillator op elke site zou een aanzienlijke investering met zich meebrengen. De prijs van één defibrillator wordt geraamd op 1.400 euro. Daar komt dan nog een onderhoudscontract bij en een herinvestering voor de vervanging van batterijen na een 5-tal jaar. De FOD justitie richt zich binnen de huidige budgetten op zijn kerntaken en tracht maximaal te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die het beheer van gerechtsgebouwen met zich meebrengt. Lees hier het volledige antwoord  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post138

Onmiddellijke inning van drugs op festivals

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Tue, March 10, 2015 14:53:40

In 2013 startte men met een systeem van onmiddellijke minnelijke schikking voor drugbezitters en druggebruikers op festivals. Dit systeem wordt het OMS-FEST genoemd en wordt sinds 2014 enkel toegepast op risicovolle festivals binnen het arrondissement Antwerpen.
De risicofactor van een festival m.b.t. drughandel en druggebruik wordt gemeten aan de hand van een aantal specifieke parameters zoals:
- De grootte van het festival
- Type en doelgroep van het festival
- Aanwezigheid van minderjarigen
- Reeds gekende problematieken uit het verleden
- Capaciteit van bevoegde politiediensten
- Capaciteit van het openbaar ministerie
- Vraag en medewerking van de organisator.
Met het OMS – FEST beleid wil men festivalgangers duidelijk maken dat drugs niet getolereerd worden. Lees hier meer.  • Comments(0)//parlement.frankydemon.be/#post102
Next »