Federaal parlement

Federaal parlement

Federaal volksvertegenwoordiger

Ga naar mijn 'Brugge'-blog

Het flitsbeleid tegen snelheidsovertreders

Andere parlementaire thema'sPosted by franky demon Fri, January 15, 2016 14:51:49

Via een schriftelijke vraag vroeg ik minister Geens naar een stand van zaken omtrent de aanpassing van de wet tot betaling van snelheidsboetes. Tot vandaag kunnnen parketten een bevel tot betalen inroepen bij niet betaalde onmiddellijke inningen zonder de overtreder te moeten dagvaarden. Als ook dit bevel onbetaald blijft wordt het doorgestuurd naar de administratie van de FOD Dinanciën die de geldsom met rechtsmiddelen kan invorderen.

Momenteel wordt gewerkt aan een automatisering van deze procedure. Er zou een gecentraliseerd beheer mogelijk gemaakt worden van de onmiddellijke inning waardoor het voorstel tot onmiddellijke inning in één zending zal gebeuren in plaats van in twee zendingen. Er wordt nog gewerkt aan een aanpassing van de wet om de praktische uitvoering van dit bevel tot betalen te vergemakkelijken en om een logische gradatie te bekomen in het bedrag van de onmiddellijke inning, de minnelijke schikking en het bevel tot betalen.

Daarnaast haalde ik ook het quotasysteem aan voor processen-verbaal inzake snelheidsovertredingen. Deze richtlijnen laten toe een bovengrens te bepalen van het aantal processen-verbaal dat kan worden afgehandeld.
Dit laat toe een evenwicht te vinden tussen het vervolgingsbeleid van de parketten en het opsporingsbeleid van de politiediensten. Lees hier het volledige antwoord  • Comments(0)